Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapann Teagasc Ceannaire ar Ionad Táirgthe Ainmhithe agus Féaraigh

Cheap Teagasc an Dr. Pat Dillon mar Cheannaire ar an Ionad Taighde Táirgthe Ainmhithe agus Féaraigh. Cheadaigh Údarás Teagasc an ceapachán ag a chruinniú ar na mallaibh agus tosaíonn an Dr. Dillon ina phost inniu, Dé Luain, 21 Meán Fómhair.

Mar chuid dá chlár athraithe, tá Teagasc ag cur a chláir thaighde athchogantaigh ainmhithe agus féaraigh go léir le céile in ionad amháin chun aonad cumhachtach a chruthú ag a mbeadh an mhais chirticiúil chun tairbhí suntasacha a sheachadadh d’earnáil agraibhia na hÉireann agus chun a bheith iomaíoch go hidirnáisiúnta i dtéarmaí eolaíocha. Cuimseoidh an tIonad nua Taighde Táirgthe Ainmhithe agus Féaraigh an obair atá ar siúl ag suíomhanna reatha ar an gCloch Liath, ar an nGráinseach, i mBaile Átha an Rí agus sa Roinn Eolaíochtaí Bitheacha, chomh maith leis an gclár folaíochta féir suite faoi láthair ag Páirc na Darach. Bunófar sraith de ranna tras-suíomhanna chun an clár taighde a chur i bhfeidhm i réimsí príomhfhócais, mar atá féarach, déirí, táirgeadh mairteola agus caorach agus eolaíocht bhitheach ainmhithe.

Beidh príomhról ag an Dr. Dillon i mbunú an ionaid agus soláthróidh sé ceannasaíocht, bainistíocht straitéiseach agus treoir, le comhtháthú a chinntiú sa chlár taighde thar na suíomhanna éagsúla, chomh maith le nascáil éifeachtach a thógáil idir cláir na heolaíochta bitheacha ainmhithe agus an taighde feidhmithe. Tabharfaidh sé ceannasaíocht sna réimsí de tháirgeadh féaraigh agus ainmhithe, ag obair go dlúth le geallshealbhóirí seachtracha chun comhpháirtíocht éifeachtach a chinntiú le cláir éile thaighde agus le seirbhísí comhairleacha agus oideachais Teagasc.

Agus é ag déanamh comhghairdis le Pat ar a cheapachán, dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Táimid tiomanta tógáil ar na cláir rathúla déirí, mairteola, caorach agus féaraigh de chuid Teagasc atá ar siúl inár n-ionaid taighde le blianta fada anuas. Faoi stiúir Pat, beidh ár dtaighdeoirí ag obair go dlúth leis an tseirbhís chomhairleach, leis an dtionscal agus trí líonraí taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta, chun eolas nua a ghiniúint agus a chur i bhfeidhm chun tionscal táirgthe ainmhithe na hÉireann a fhorbairt. Tríd an ionad comhtháite seo beimid ag baint na tairbhe is mó as eolas nua ginte thar gach earnáil sa tionscal.”

Bronnadh céim ar an Dr. Dillon i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath le BAgSc i 1986 agus chauigh ar aghaidh lena PhD a dhéanamh in Eolaíocht Fhéaraigh in UCC. Chuaigh se isteach san fhoireann taighde ar an gCloch Liath i 1990, agus é ina Cheannaire ar an Ionad ó 2004.

Tugadh aitheantas don obair shuntasach a rinne an Dr. Dillon i dtaighde táirgthe déirí agus féaraigh le blianta fada anuas. Chuir se go mór le forbairt an tionscail déirí in Éirinn mar gheall ar a chuid oibre ar bhainistíocht fhéaraigh, córais tháirgthe ag costas , agus géineolaíocht na mbó déiríochta. Foilsíodh a thaighde i mbreis agus 90 páipéar athbhreithnithe ag piaraí, agus d’fhoilsigh sé freisin roinnt alt teicniúil agus labhair ag a lán comhdhálacha eolaíochta agus tionscail go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.