Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Freagairt Teagasc ar Thréimhse Dhúshlánach

Ag a chruinniú i bPáirc na Darach, Ceatharlach inniu, Dé Luain 23 Feabhra, chomhaontaigh an tÚdarás Teagasc i bprionsabal le clár cuimsitheach athraithe chun Teagasc, an t-údarás forbartha talmhaíochta agus bia, a atheagrú agus a réasúnú.

Is í Teagasc an phríomheagraíocht a thugann tacaíocht do thaighde agus teicneolaíocht do na hearnálacha talmhaíochta agus bia in Éirinn. Baineann na hearnálacha seo le breis agus leathchuid d’onnmhairí dúchásacha na hÉireann agus léiríonn siad an deichiú cuid de gheilleagar na hÉireann, agus páirt lárnach acu i mbeogacht eacnamaíoch agus sóisialta de chomhphobail tuaithe.

Cothromaítear an clár athruithe thar gach gníomhaíocht de chuid Teagasc – taighde, oideachas agus an tseirbhís chomhairleach. Soláthraíonn sé creatlach don eagraíocht chun ceartú don laghdú i gcúnamh deontais an stáit de €10.3 a fógraíodh i mbuiséad mhí Dheireadh Fómhair agus do laghduithe féideartha sa todhchaí. Tá na hathruithe beartaithe de réir cuspóirí iomlána straitéiseacha na heagraíochta mar a leagadh amach i dtuarascáil Réamhfhéachana Teagasc 2030, a foilsíodh i mBealtaine 2008.

Mar gheall ar an gclár athraithe Teagasc seo, agus é curtha i bhfeidhm taobh istigh de dhá bhliain, beidh Teagasc ina heagraíocht níos tanaí agus níos aclaí, ag soláthar príomhsheirbhísí nuálaíochta bunaithe ar eolaíocht do na hearnálacha talmhaíochta agus bia.

I measc príomhphointí an phlean Athraithe Teagasc tá beartú tosaíochta cláir, laghdú 30 faoin gcéad sa bhonn talún in úsáid le haghaidh taighde, dúnadh d’oifigí comhairleacha, agus samhail nua le haghaidh oideachais talmhaíochta agus gairneoireachta. Ullmhaíodh plean chun scéim um luathscor deonach a thabhairt isteach do 120 ball foirne go neasach atá faoi thionchar an phlean réasúnaithe, agus cuireadh isteach chuig an Rialtas é.

Agus é i bhfeidhm, beidh 1,200 heicteár talún ag Teagasc le haghaidh a chlár taighde talmhaíochta feidhmithe, líonra náisiúnta de sheachtó oifig, trí choláiste tosaigh oideachais agus 11 ionad réigiúnacha oideachais.

Tá sruthlíniú de riarachán agus laghdú i stiúrthóireachtaí ó 6 go 4 mar chuid den chlár athraithe, agus laghdú de 33 faoin gcéad i mbainisteoirí sinsearacha mar thoradh air sin. Méadófar an bhéim atá ar eolas a aistriú chuig feirmeoirí, tionscal an bhia agus cliaint eile. Cuirfidh stiúrthóireacht chomhaontaithe talmhaíochta agus taighde bia sineirgí níos mó i bhfeidhm.

Déanfar cumarsáid le cliaint, geallshealbhóirí agus foireann ar shonraí an chláir Athraithe Teagasc sna laethanta agus sna seachtainí atá le teacht.