Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Osclaítear Áiseanna nua Oideachais ag Coláiste Chill an Dátúnaigh Teagasc

Rinne an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Brendan Smith TD, an Foirgneamh nua Oideachais €4 milliún ag Colaiste Chill an Dátúnaigh, Baile an Phoill, Co. Chill Chainnigh a oscailt go hoifigiúil, a chuir sé síos mar “céim shuntasach i bhforbairt an oideachais talmhaíochta in Éirinn, agus is léiriú soiléir é ar ról ceannaireachta Teagasc mar sholáthróir oideachais do na hearnálacha talmhaíochta agus bia."

Agus í tógtha ag costas de bhreis agus €4m, cuimsíonn an tsaoráid nua oideachais léachtlann, seomraí ranga, saotharlanna, leabharlann agus réimse d’áiseanna áineasa do mhic léinn. Tá Coláiste Chill an Dátúnaigh ag feidhmiú ó bhí 1971 ann, agus tá traidisiún fada aige i soláthar de chláir oideachais talmhaíochta agus gairneoireachta don phobal feirmeoireachta. Tá breis agus 600 mac léinn ag freastal faoi láthair ar chláir bhreisoideachais agus ardoideachais ag an gcoláiste.

Agus é ag oscailt an choláiste, dúirt an tAire, "Ó bunaíodh é, bhí ról tábhachtach ag Coláiste Chill an Dátúnaigh i bhforbairt an oideachais talmhaíochta in Éirinn. Tá ardmholadh tuillte ag an bhfoireann ag Cill an Dátúnaigh mar gheall ar a dtiomantas agus a ndianobair thar na blianta. Bhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Teagasc ar an éacht suntasach acu ar thógáil na saoráide oideachais den scoth seo ag Coláiste Chill an Dátúnaigh. Léiríonn an infheistíocht €4m seo ag Cill an Dátúnaigh gealltanas leanúnach Teagasc le cláir ardchaighdeáin oideachais a sholáthar d’iontrálaithe nua chuig feirmeoireacht, agus le hoideachas leanúnach a sholáthar d’fheirmeoirí fásta agus do chónaitheoirí tuaithe."

Dúirt an Dr. Noel Cawley, Cathaoirleach Teagasc: ”Is é Coláiste Chill an Dátúnaigh ceann den dá choláiste talmhaíochta is fearr sa tír, is é Béal Átha hÉis an ceann eile. Táimid an-bhródúil as leibhéal na scileanna atá ag foireann Teagasc. Cinnteoidh foireann díograiseach ardchaighdeáin agus áiseanna den scoth go mbeidh an t-oideachas talmhaíochta agus gairneoireachta is fearr ag mic léinn.“ Thug an Dr. Cawley aitheantas do thábhacht na tacaíochta rialtais, agus go háirithe an tábhacht le tacaíocht d’oideachas a choinneáil.

Dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc: “Ó 2006, bhí méadú de 76 faoin gcéad i rollú sna coláistí talmhaíochta. Tá áthas orainn mar gheall ar an tsuim athnuaite i gcúrsaí talmhaíochta agus gairneoireachta. Bhí rollú i mbliana de 1,577 agus tá 3,222 mac léinn ag Teagasc i láthair na huaire atá ag glacadh páirte i gcúrsaí.”

Agus é ag tabhairt aitheantais don mhéadú suntasach i rolluithe sna coláistí talmhaíochta le blianta beaga anuas, dúirt an tAire gur féidir le scileanna bainistíochta feirme agus eolas feabhas a chur ar fheidhmiú na ndaoine aonair agus an tionscail go ginearálta, i dtimpeallacht atá ag athrú go tapa.