Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tacaíonn Teagasc agus Fiontraíocht Éireann SMEanna Bhia na hÉireann

Tháinig Teagasc agus Fiontraíocht Éireann le chéile chun cuideachtaí bia beaga agus meánmhéide in Éirinn a thacú. Tá sonraí an chomhthionscnaimh nua seo á nochtadh le linn seachtaine SME na hEorpa seo agus seolfar go foirmiúil é ag Ionad Taighde Bia Teagasc ar an gCloch Liath i Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí, Dé Mairt, 9 Meitheamh.

Tá sé mar phríomhchuspóir ag tionscal bhia na hÉireann luach a uasmhéadú trí nuálaíocht táirge iar-thráchtearra faoi chinnireacht an mhargaidh. Is í an earnáil agraibhia an chuid dúchásach is mó de gheilleagar na hÉireann, agus san earnáil seo tá 90 faoin gcéad de na 700 cuideachta a dhéanann bia in Éirinn comhdhéanta de ghnóthais Bhia Bheaga go Meánmheide (SMEanna). Tá cóimheasa cosúla le fáil i mórán tíortha eile na hEorpa. Tá na cuideachtaí beaga bia seo le fáil i ngach contae, agus cuireann siad go mór leis an ngeilleagar áitiúil agus náisiúnta i dtaca le fostaíocht, agus mar phríomhnasc custaiméara agus soláthróra sa slabhra soláthar bia.

Tá aird ar SMEanna le haghaidh forbartha fiontraíochta inmharthana agus inbhuanaithe, agus cruthaithe fostaíochta. Ar na príomhthorthaí ón Staidéar Réamhfhéachana Teagasc 2030 ná bunú de Sheirbhís Tacaíochta Teicneolaíochta SME Bia fairsingithe, agus an aidhm ann eolas inúsáidte bunaithe ar eolaíocht a aistriú chuig an earnáil bhia. Mar an gcéanna, tá an earnáil bhia ríthábhachtach i dtaca le pleananna Fiontraíochta Éireann le haghaidh forbartha fiontraíochta, fáis onnmhaire agus cruthaithe fostaíochta in Éirinn. Tá Fiontraíocht Éireann agus Teagasc, i gcomhoibriú le gníomhaireachtaí forbartha bia an stáit eile, ag obair le chéile chun tacaíocht níos fócasaithe, níos freagraí agus d’ardtionchar a sholáthar do SMEanna.

Tá seasamh iomaíoch na SMEanna ag brath go mór ar a gcumas le dea-chleachtas a chur i bhfeidhm, le heolas agus scileanna nua a ionsú agus iad a thiontú ina réitigh nuálaíochta, as a dtagann gnóthas brabúsach agus dinimiciúil.

Gheobhaidh SMEanna tacaíocht trí thaighde agus forbairt, oiliúint agus comhairleacht, eolas agus tacaíochtaí margaíochta, curtha ar fáil ag bonn de chláir thaighde bhia den scoth atá bunaithe cheana féin in Teagasc. Soláthróidh Fiontraíocht Éireann tacaíocht trí réimse de chláir fhorbartha a gcuideachta agus tríd an idirghníomhú a shruthlíniú leis an meaits féideartha is fearr a sholáthar idir na cuideachtaí sprioctha agus na gníomhaíochtaí is ábhartha de chuid Teagasc.

Go ginearálta, freastalóidh an clár don aidhm fhorbartha náisiúnta chun poitéinseal na hearnála dúchasaí a uasmhéadú. Cuirfidh an clár le cruthú d’earnáil bhia níos iomaíche. Fairsingeoidh sé réim na tacaíochta nuálaíochta Teagasc chuig cuideachtaí bia níos lú d’ardphoitéinseal a bhfuil cumas R&D beagfhorbartha acu. Beidh sé ina chuidiú leis na cuideachtaí seo uaillmhianta ardfhorbartha a bhaint amach i dtaca le cáilíocht agus nuálaíocht táirgí, agus cuirfidh sé le cumas nuálaíochta agus toilleadh ionsúite R&D na gcuideachtaí seo a ardú.

Déanfar an clár Tacaíochta Teicneolaíochta SME Bia Teagasc a sheoladh go foirmiúil ag lá oscailte bia Teagasc ag Ionad Taighde Bia ar an gCloch Liath ar 9 Meitheamh.