Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapacháin Nua i dTeagasc

Ag Cruinniú d’Údarás Theagasc inniu, Dé Ceadaoin an 7 Iúil i bPáirc na Darach, ceadaíodh ceapachán an Dochtúir Noel Culleton mar Ceannasaí ar Chlár Barr, an Chomhshaoil agus Talamhúsáide agus an Dochtúir Cathal O’Donoghue mar Cheannasaí ar Chlár Geilleagair Forbartha Tuaithe.

Tá Teagasc mar chuid dá Chlár um Athrú, ag nascadh feidhmeanna taighde Pháirc na Darach agus Chaisleán Bhaile Sheáin in aon chlár amháin a chuimseoidh an obair a bhaineann le barraí, an comhshaol, agus talamhúsáid maraon le gairneoireacht agus foraoiseacht. Ina ról nua béarfaidh an Dochtúir Noel Culleton leis, ceannaireacht, bainistíocht straitéiseach agus treor, a dheimhneoidh comhtháthú sna cláir thaighde agus aistriú eolais thar na suíomh éagsúla. Feabhsófar éifeachtúlacht maidir le seachadadh na gclár trí shineirgí sa struchtúr úr chomhtháithaithe agus tríd an gcomhar le seirbhísí oideachais agus comhlairleacha Theagasc. Oibreoidh an Dochtúir Culleton i gcomhar le páirtithe leasmhara seachtracha d’fhonn comhoibriú éifeachtach leis na fearainn eile clár de chuid Teagasc a chothú. Go luath ceapfar ceanasaithe eile Rannóga leis na réimsí seo, Agranamaíocht na mBarr Curaíochta, Ithreacha agus Comhshaol agus Gairneoireacht.

Bhain an Dochtúir Noel Culleton céim onóracha amach BAgrSC in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath i 1974, lean sé air agus i 1975 bhain sé MAgrSC amach, fuair sé an PHD i 1987. I 1980 thosaigh sé ag obair mar thaighdeoir leis an bhForas Talúntais i mBaile Chaisleáin Sheáin. Bhain a thaigde le an-chuid gnéithe de chothú ithreach agus plandaí mar aon le bainistíocht féaraigh.

Is é a dúirt an Dochtúir Noel Culleton agus fógra á dhéanamh faoina cheapachán ná ’cabhróidh an clár úr nua seo le Teagasc díriú isteach ar na deachrachtaí atá roimh na hearnálacha curaíocta, gairneoireachta agus foraoiseachta. Tá Teagasc tiomanta do gach uile acmhainn atá aige a úsáid d’fhonn réitigh éifeachtacha a sholáthar don iliomad fadhb atá roimh ár bpáirtithe leasmhara’.

Is é an Dochtúir Cathal O’Donoghue a ghlacfaidh freagracht as an gClár Geilleagair agus Forbairt Tuaithe. Beidh faobhar faoin gClár nua seo chun leas nach beag a sholáthar d’earnáil agrai-bhia na hÉireann agus is cinnte go mbeidh sé iomaíoch go hidirnáisiúnta ó thaobh na heolaíochta de.

Bhain an Dochtúir Cathal O’Donoghue céim amach ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh sa bhliain 1992 agus tá céimeanna aige ó Oxford, agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus an London School of Economics. Bhain an obair taighde a rinne sé le samhlacha a chruthú den éifeacht a bhíonn ag athruithe eacnamaíochta agus beartas poiblí. ‘Tá brabúsacht sna hearnálacha feirmeoireachta faoi bhrú. Ní mór do Theagasc ár n-acmhainní uile a úsáid d’fhonn anailís éifeachtach agus pleanáil gnó a chur ar fáil do na páirtithe leasmhara mar aon le hanailís ar bheartais i dtaobh na saincheisteanna móra.Ní mór dúinne roghanna um fhorbairt tuaithe a aithint a gcuideoidh le teaghlaigh feirme a n-ioncam a mhéadú agus an tacaíocht a thabhairt dóibh leas a bhaint as na deiseanna seo’ a dúirt an Dochtúir Cathal O’Donoghue agus é ag freagairt don fhógra.

Dúirt an t-Ollamh Gerry Boyle, stiúrthóir Theagasc agus é ag treaslú leis an mbeirt nua-cheaptha go bhfuil ‘na ceapacháin seo, na ceannasaithe Cláir ag teacht le Clár um Athrú Theagasc, agus lena cheithre chlár-thiomána um struchtúir thaighde Bia;Ainmhí agus Féarach;Barraí, Comhshaol agus Talamhúsáid, Forbairt agus Geilleagar Tuaithe. Beidh sainchomhairleoirí agus taighdeoirí i ngach ceann de na réimsí cláir ag obair i gcomhar le tionscal agus trí líonraí taighde náisiúnta agus idirnáisúnta agus cuirfear an t-eolas i bhfeidhm chun leasa an tionscail dúchasaigh is mó in Éirinn’.