Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Laghdú Tríocha faoin gcéad ar Theacht Isteach Feirme sa Bhliain 2009

Léiríonn na figiúirí nua fóilsithe um ioncam feirme na deacrachtaí ar fheirmeacha anuraidh. €11,968 an mheánioncam ar fheirm theaghlaigh sa bhliain 2009, 30% níos lú ná an bhliain 2008, de réir Suirbhé Náisiúnta Feirme le Teagasc, a fóilsíodh inniú, Dé Máirt an 8 Meitheamh. Is de bhreis é seo ar an laghdú de 13.7% ar ioncam sa bhliain 2008, is ionann sin uile agus laghdú 40% ar ioncam ar fheirm theaghlaigh ón mbliain 2007.

Bhí an drochstád ioncaim ar fheirmeacha go hiomlán bunaithe ar an laghdú de 10% ar olltáirgeacht feirme.De thoradh ar an laghdú ar phragsanna an mhargaidh do tháirgí feirme agus in ainneoin go raibh feirmeoirí tar éis a gcostais a laghdú 7%, tharla laghdú suntasach ar ioncaim.

‘Laghdaigh as chur in aghaidh na feirme i mbeagnach gach córas feirmeoireachta. Bhí an laghdú ba mhó ar fheirmeacha speisialaithe déiríochta agus ar na feirmeacha a bhí ag gabhail do churaíocht níos mó ná aon rud eile, laghdaigh praghsanna do bhainne agus gráinní sa bhliain 2009 toisc fáltas bóchta an mhargaidh. Bhí laghdú tríocha faoin gcéad ar phraghas bainne anuraidh agus b’ionann sin agus laghdú daichead a hocht faoin gcéad ar ioncam ar fheirmeacha speisialaithe déiríochta. Bhí an dá bhliain dheireanach go dona d’fheirmeoirí curaíochta a raibh laghdú seasca dó faoin gcéad ar mheánioncam ar fheirm theaghlaigh ón leibhéal a bhí acu sa bhliain 2007’. Dar le Liam Connolly Ceannasaí an Suirbhé Náisiúnta Feirme, agus an tuairisic á sheoladh i mBaile Átha Cliath.

‘Tá tábhacht an-mhór gó fóill ag baint le fóirdheontais a íoctar go díreach le gnólachtaí feirme. Ba é an mheáníocaíocht díreach chuig feirmeoirí Éireannacha sa bhliain 2009 ná€17,109 in aghaidh na feirme b’ionann sin agus tríocha sé faoin gcéad den olltairgeacht agus céad agus a daichead a trí faoin gcéad d’ioncam ar fheirm theaghlaigh.

Bhí an éifeacht ba mhó ag fáltas bocht an mhargaidh ar fheirmeacha lán-aimeartha. Ar na feirmeacha atá ar bhonn tráchtála níos láidre b’é an mheánioncam ar fheirm theaghlaigh ná €24,214 laghdú ó €37,590 sa bhliain 2008. Laghdú tríocha cúig faoin gcéad agus tá ioncam na bhfeirmeoirí seo laghdaithe go leath an méid a bhí acu sa bhliain 2007. Ba é an ioncam a bhí ag feirmeoirí páirt-airmseartha ar fheirmeacha teaghlaigh ná €6,611, laghdú 13% laistigh de bhliain.

Bhí ioncaim éagsúla ann ar thar na córais fheirmeoireacta. Bhí ioncam idir €23,648 ar fheirmeacha speisialaithe déiríochta go €6,563 ar fheirmeacha ina raibh beithigh á dtógáil. Ar fheirmeacha curaíochta ba é an mheánioncam feirme ná €15,247 agus ar fheirmeacha caorach bhí ioncam de €9,688 ag feirmeoirí ar an meán. Ba iad na feirmeoirí caorach an t-aon ghrúpa feirmeoireachta a tháispeáin méadú beag 1% ar ioncam feirme teaghlaigh anuraidh.

Dúírt an Dochtúr Cathal O’Donoghue tá ioncam lasmuigh den bhfeirm an-tábhachtach ar breis agus leath de na feirmeacha in Éirinn. Ar chaoga is a dó punc a sé faoin gcéad de na feirmeacha uile, bhí post lasmuigh den bhfeirm ag an bhfeirmeoir agus/ nó a chéile. Tá an laghdú ar dheiseanna fostaíochta sa gheilleagar i gcoitinne le feiceáil ar shonraí an t-Suirbhé Náisúnta Feirme. Ba í an bhliain 2009 an dara bliain as a chéile ina raibh laghdú trí punc a seacht faoin gcéad ar fhostaíocht lasmuigh den bhfeirm. Ar seachtó is a naoi faoin gcéad d’fheirmeacha bhí foinse eile ioncam lasmuigh den bhfeirm, pinsean nó cúnamh sóisialta i gceist’ a dúirt an Dochtúir Cathal O’Donoghue. Tá an leibhéal infheistíochta in áiseanna nua ar fheirmeacha tar éis filleadh ais go leibhéil níos traidisúnta tar éis dhá bhliain de leibhéil níos airde a bheith ann. Sa bhliain 2009, infheistíodh €662 milliún ar fheirmeacha.