Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Stiúrthóir Nua um Aistriú Eolais Ceaptha ag Teagasc

Tá an t-Uasal Tom Kelly ceaptha ag Teagasc mar Stiúrthóir ar Aistriú Eolais. Ghlac Údarás Teagaisc leis an gceapachán ag a chruinniú inniu an 7 Aibreán. Tosóidh Tom ag obair ina ról nua ar Fóireann Shínsearach Bhainistíochta Theagasc níos déanaí i Mí Aibreáin.

Is mar chuid dá Chlár um Athrú a bhfuil an tseirbhís oideachais agus an tseirbhís comhairleach nasctha le chéile chun Stiúrthóireacht amháin um Aistriú Eolais a chruthú faoi cheannas an Dochtúir Kelly. I láthair na huaire is é Tom an bainisteoir chláir ar Bhainistíocht Feirme agus Teicneolaíochta i seirbhís comhairleach Theagasc agus tá sé freagrach as Curraclam agus Dearbhú Cáilíochta san oideachas. Tá foireann de chomhairleoirí speisialaithe atá ag obair i réimsí airgeadais feirme, foirgnimh fheirme, cothú ainmhithe, seirbhísí ICT agus comhpháirtíochtaí feirme faoina stiúir aige leis. Rinne Tom comhordú ar an mbaint atá ag Teagasc le próiseas iarratais um an Aoníocaíocht Feirme atá ina dhlúthchuid d’ioncaim agus de bheatha na mílte feirmeoirí.

Ina ról mar Stiúrthóir um Aistriú Eolais, treoróidh sé seirbhísí comhairleacha agus oideachais Theagasc ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile forbartha de réir mar atá líon na scolairí in oideachas talmhaíochta ag méadú agus de réir mar atá feirmeoirí ag breathnú ar fheidhmiúlacht theicniciúil ar fheirmeacha a fheabhsú d’fonn brabúis mharthanacha a chothú sna blianta amach rompu.

Ag tréaslú leis an Dochtúir Kelly maidir lena cheapachán, dúirt Stiúrthóir Theagasc, an t-Ollamh Gerry Boyle, gur tosaíocht é ag Teagasc, an t-eolas atá ann agus teicneolaíochtaí nua a aistriú go feirmeacha maraon le hacmhainn iomaíochta agus marthanacht fheirmeoirí na hÉireann a fheabhsú. Tá daoine gairmiúla den chéad scoth ag obair inár seirbhísí oideachais agus comhairleacha faoi stiúir Tom cuirfear béim breise ar ghnó agus ar theicneolaíocht. Le dhá bhliain anuas, bhí Tom chun tosaigh i bhfeachtas airgeadais Theagasc chun cuidiú le feirmeoirí aonair a raibh deacrachtaí airgeadais acu toisc an laghdú ar phragsanna na dtráchtearraí talmhaíochta agus toisc an chúlaithe sa gheilleagar i gcoitinne’.

Dúirt an Dochtúr Kelly, gur tréimhse dúshlánach í seo san fheirmeoireacht. Le bliana beaga anuas tá praghsanna tar éis éirí níos luainí, go háirithe i gcás na dtáirgeoirí déiríochta agus grán. Bhí tréimhse ann inár déineadh infheistíocht an-mhór ar fheirmeacha agus san am céanna tháinig laghdú tubaisteach ar fhostaíocht lasmuigh den bhfeirm, de thoradh ar an dá rud sin ag teacht le chéile cuireadh brú ar bhrabús agus ar chorrlaigh ar fheirmeacha.Tá an saineolas teicniúil ag Teagasc chun feidhmiúchán agus as-chur ar fheirmeacha a fheabhsú maraon leis an saineolas maidir le pleanáil airgeadais d’fhonn cuidiú le feirmeoirí a mbealach tríd na deachrachtaí seo a bhainistiú. Tá athruithe móra roimh Theagasc agus tá siad leagtha síos i gClár um Athrú Theagasc agus tá sé sin á fhorfheidhmiú faoi láthair’.

Bhain an Dochtúir Kelly céim onóracha BAgrSC amach ó Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath sa bhliain 1977. Chríochnaigh sé a chéim mháistir, staidéar ar líneálacha bliteoirí i UCD/An Chloch Liath, sular thug sé faoi thaighde iar-chéime ar an tionchar a bhíonn ag dearadh foirgneamh feirme agus fachtóirí comhsaoil ar fheidhmiúchán laonna i UCD/ An Ghráinseach dá PhD. Tá MBA onóracha aige ó Ollscoil Luimnigh agus tá Dioplóma aige i bhFobairt Bainistíochta ó Ollscoil Leeds.

Bhí sé ag obair le réamhtheachaí ACOT i 1984 agus d’oibrigh sé mar speisialtóir déiríochta anonn go 1995. Fuair sé ardú céime, bhí sé ina bhainisteoir ar fhorbairt réigiúnach do Theagasc Theas, agus é ag obair sna seirbhísí comhairleacha agus oideachais anonn go 2004, sular thosaigh sé ag obair ina ról reatha.

Is as feirme mheasctha sa Ghleann Mór, Co. Chill Chainnigh do Tom agus cónaíonn sé féin agus a bhean Ann agus a gcúigear leanaí ar fheirm stoc tirime/curaíochta, Cill Náile, Co. Thiobrád Árann. Is ball de Chumann Eolaíocht Talmhaíochta , Cumann Talaimh Féaraigh é agus is iar-uachtarán de Chumann na hÉireann do Theicneolaíocht na Faisnéise san Talmhaíocht é.