Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tá Príomhoifigeach Oibríochtaí Úr Ceaptha ag Teagasc

Cheap Teagasc an t-Uasal Tom Doherty mar Phríomhoifigeach Oibríochtaí. Cheadaigh Teagasc an ceapachán úr inniu, Dé Ceadaoin an 5 Bealtaine. Níos faide anonn i Mí na Bealtaine rachaidh Tom i mbun oibre i gcomhar leis an bhFoireann Shínsearach Bhainistíochta.

Tá Teagasc tar éis na Stiúrthóireachtaí um Sheirbhísí Riaracháin agus Bainistíochta a nascadh in aon Stiúrthóireacht Oibríochtaí amháin mar chuid den Ollchlár um Athrú. Is é Tom a bheas ina cheannasaí. I láthair na huaire is ceannasaí Teicneolaíochtaí na Faisnéise agus Cumarsáide é agus tá sé freagrach as Rannóg Mhaoine Teagaisc a bhainistiú. Le sé bliana anuas stiúirigh sé bunú na Rannóige lárnaithe ICT, chuir sé tús le struchtúr nua-aimseatha rialachais don ICT agus d’fhorbair sé punann de chórais fheidhmiúcháin, mar aon le infreastruchtúr ICT agus bogearraí ríomhaireachta.

Ag treaslú le Tom ar a cheapachán, dúirt Stiúrthóir Theagasc, an t-Ollamh Gerry Boyle, ‘seachadfar na cúig chlár ghnó le tacaíocht ón Stiúrthóireacht nua Oibríochtaí a nascann le chéile na sean Stiúrthóireachtaí Riaracháin agus Bainistíochta in aon aonad amháin chun éifeachtúlacht níos fearr a bhaint amach ó thaobh riaracháin de’.

’Tá an eagraíocht ag athrú go suntasach faoi láthair de réir mar atá an Clár um Athrú á fhorfheidhmiú agus de réir mar a dhéanfar tuilleadh comtháthaithe sna feidhmeanna taighde, oideachais agus comhairleacha. Beidh athruithe móra i gceist d’ airgeadas, agus Acmhainní Daonna agus feidhmeanna oibríochtúla eile thar na blianta romhainn amach.’ a dúirt Tom Doherty.

Is céimí le Ríomhaireacht é ó Choláiste na Trionóide i 1979, agus chuir Tom máistreacht i gcrích i Riarachán Poiblí in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath. Tá céim mháistir aige i mBainistíocht Tionscadáil ó Ollscoil Luimnigh.

Thosaigh sé amach ina shaol gairmiúil leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus d’oibrigh sé leis an Roinn Airgeadais, Airmotive Ireland, Mianaigh Teamhair agus mar Chomhairleoir Bainistíochta le Ernst and Young. Chaith sé cúig bliana mar Ard-Oifigeach Eolais le Bord Gáis Éireann roimh dó dul ag obair le Teagasc sa bhliain 2003.

Is as Baile Átha Cliath dó ó dhúchas cónaíonn sé i nDún Buínne i gCo. Na Mí lena bhean Loreto agus a thríúr leanaí.