Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Teagasc ag Díriú ar Fheidhmíocht Teicniúil ar Fheirmeacha

Leagadh amach spriocanna soiléire don tionscal talmhaíochta agus bia sa tuarascáil um Fhómhair Bia 2020. Bainfidh feirmeacha teaghlaigh ar fud na tíre amach na spriocanna seo. Mar earnáil táirgiúil sa gheilleagar is gá go bhfeabhsódh feidhmíocht agus táirgiúlacht na hearnála agraibhia i dteannta a chéile.

Ag labhairt inniu, dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Tá talmhaíocht ar cheann de na hearnálacha láidre, inbhuanaithe, táirgiúla sa gheilleagar a mbeidh rath uirthi amach anseo. Tá béim anois ar níos mó a bhaint as an earnáil, atá mar bhonn taca cheana féin ag gníomhaíocht gheilleagrach i gceantair thuaithe. Léiríonn tomhais ar fheidhmíocht ar an bhfeirm do na fiontair éagsúla ón Suirbhé Feirme Náisiúnta nó ón Anailís um Mhonatóireacht Brabúis Teagaisc, an difríocht mhór idir a bhfuil á bhaint amach ag an 25 faoin gcéad is airde agus na leibhéil atá á mbaint amach ag an 25 faoin gcéad is ísle.”

Ag labhairt ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta i mBaile Átha Í, dúirt an Stiúrthóir um Aistriú Faisnéise i dTeagasc, an Dr Tom Kelly: “Tá sé mar aidhm ag ‘Dúshlán Sprioc Amháin’ de chuid Teagasc gach feirmeoir a spreagadh le tabhairt faoi thionscnamh amháin ar a bhfeirm in 2011, a chuideoidh leo, ar an gcéad dul síos, a mbrabúsacht féin a spreagadh, ach a chuideoidh leo an t-aschur ón earnáil talmhaíochta agus ranníocaíocht leis an ngeilleagar i mbailte agus i gceantair thuaithe a mhéadú.”

Tig le spriocanna SMART gnó d’fheirme a fheabhsú go radacach. Ar sheastán Teagasc ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, tá comhairleoirí, taighdeoirí agus oideachasóirí Teagasc ag obair le feirmeoirí chun spriocanna SMART a roghnú a fheabhsóidh a ngnó féin. Táthar ag díriú ar aistriú faisnéise agus feirmeoirí a spreagadh le tiomnú le teicneolaíochtaí nua a ghlacadh ar a bhfeirmeacha a chuirfidh lena bhfeidhmíocht reatha agus a thabharfaidh brabús dóibh thar thréimhse ama.

Atreisíonn an borradh mór sa líon mac léinn atá i mbun staidéar ar thalmhaíocht, gairneoireacht agus staidéir eachaí i gcúrsaí arna rith ag Teagasc leis na deiseanna san earnáil agraibhia. Dúirt an Dr Tom Kelly: “Faoi láthair, tá 3,200 mac léinn ag freastal ar chúrsaí Teagasc, inár n-ionaid ar fad, agus is iontrálaithe céad bhliana iad 1,155 díobh seo i mbliana. Is í seo an líon is mó iontrálaithe le blianta agus tá an treocht ag leanúint ar aghaidh le trí bliana anuas mar gheall go bhfuil daoine óga ag roghnú oideachas i gcúrsaí talmhaíochta. Tá an líon nua daoine óga seo sa tionscal ríthábhachtach chun na spriocanna a leagtar amach sa tuarascáil um Fhómhair Bia 2020 a bhaint amach.