Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

An Lá Oscailte ‘Lao Déirí go dtí Mairteoil’

Ba spéis le breis agus 1,000 feirmeoir ó gach cearn den tír táirgeadh mairteola ó shliocht déirí nuair a d'fhreastail siad ar Lá Oscailte Theagasc/Dawn Meats ag Ionad Taighde Theagasc, Caisleán Bhaile Sheáin, Contae Loch Garman Déardaoin an 7 Iúil.

Tá taighde ar bun ar chórais éagsúla táirgthe mairteola do laonna fireann ón tréad déiríochta ar ar cuireadh bailchríoch ag cúig aois éagsúla. Cuireadh an mórfhreastal feirmeoirí ag an lá oscailte ar an eolas maidir leis na forbairtí is déanaí agus triail á baint as na córais táirgthe i dtaobh éifeachtúlacht táirgthe agus brabúsachta.

Chuir Bainisteoir Talmhaíochta Dawn Meats, Sarah Long, tús leis an bplé painéil ag an lá oscailte le cur i láthair ar na trialacha breise lasmuigh den láthair a reáchtáil Dawn Meats le feirmeoirí ag a raibh baint le tógáil agus bailchríoch a chur ar eallach ar conradh. Ina dhiaidh seo, bhí plé beomhar agus faisnéiseach as ar eascair na príomhphointí a leanas:

  • Is ann do dheiseanna margadh nideoige le haghaidh laofheola 8 mí agus 12 mhí
  • Is é riachtanas an mhargaidh reatha go gcuirtear bailchríoch ar ainmhithe ag 16 mhí
  • Tosca tábhachtacha iad costais laonna, praghas bia agus mairteola maidir le cinneadh a dhéanamh faoi cén ghníomhaíocht ar mian leat bheith ag plé léi
  • Baineann ríthábhacht le roghnú laonna

Baineann ríthábhacht le plean oibre maidir le táirgeadh mairteoil déiríochta maidir le brabús a ghnóthú ó chórais lao déirí go dtí mairteoil. Tiocfaidh méadú suntasach ar sholáthar laonna fireann de réir mar a thagann borradh ar an éileamh domhanda ar tháirgí déiríochta agus cealú cuótaí bainne in 2015. Tá taighde á dhéanamh ag an lucht taighde ar mhairteoil déiríochta i gCaisleán Bhaile Sheáin ar fheidhmíocht agus ar eacnamaíocht lena mbaineann bailchríoch a chur ar laonna déirí faoi chórais éagsúla táirgthe; 8, 12, 16, 18 agus 22 mí d’aois.

Cé go bhfuil an staidéar ar bun go fóill, dúirt Robert Prendiville, an Taighdeoir Mairteola de chuid Theagasc atá i gceannas ar an tionscadal: “Léiríonn na torthaí go nuige seo go mbíonn mórthionchar ag praghas ionchur dlúthbhia ar na córais táirgthe ar a ndearnadh measúnú". Luaigh sé freisin go bhfuil taighde breise á dhéanamh ar chostais a laghdú laistigh de na córais seo táirgthe mairteola.

Tá fiosrú á dhéanamh ag Dawn Meats faoi láthair ar dheiseanna eile le luach a chur ar laonna ón tréad déiríochta.