Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

An tOllamh Maurice Boland Ceaptha mar Stiúrthóir ar Chomhpháirtíocht Náisiúnta um Thaighde, Oideachas agus Nuálaíocht Talmhaíochta UCD/Teagasc

Tá an tOllamh Maurice Boland, Príomhoide ar Choláiste na Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an Leighis Tréidliachta i UCD ceaptha mar Stiúrthóir ar Chomhpháirtíocht Náisiúnta um Thaighde, Oideachas agus Nuálaíocht Talmhaíochta UCD/Teagasc le héifeacht láithreach.

Is é an tOllamh Boland Ollamh na Feirmeoireachta Ainmhithe i UCD agus tá gairm acadúil fada agus dearscnaitheach tar éis a bheith aige, áit a raibh sé mar Dhéan ar Dhámh na Talmhaíochta, ina Cheann ar Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an Leighis Tréidliachta agus tá sé ina Phríomhoide ar Choláiste na Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an Leighis Tréidliachta i UCD i láthair na huaire. Tá suimeanna taighde an Ollaimh Boland dírithe ar atáirgeadh ainmnithe áit a raibh ról lárnach aige ag forbairt na teicníce aistrithe sutha neamh-mháinliachta in eallaí atá in úsáid go forleathan ar fud an domhain anois. Bhí comhoibriú fairsing bainteach lena chláir taighde, i UCD agus ar leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta freisin. Bhí an tOllamh Boland ina iarchomhalta d’Údarás Rialaithe UCD agus toghadh ar Sheanad Ollscoil na hÉireann (OÉ) é in 2007.

Nuair a ceapadh mar Stiúrthóir ar Chomhpháirtíocht UCD/Teagasc é, shonraigh an tOllamh Boland gurbh é ceann dá phríomhspriocanna ná oibriú leis an bhfoireann acadúil agus taighde sa dá eagraíocht chun an Chomhpháirtíocht a bhunú mar fheithicil chun taighde agus oideachas talmhaíochta feidhmeach, bunúsach agus comhoibríoch den chéad scoth a sheachadadh. Measann sé gurb ionann an Chomhpháirtíocht agus ardán idéalach le cur ar chumas UCD agus Teagasc araon comhoibriú chun maoiniú taighde iomaíoch náisiúnta agus idirnáisiúnta a fháil.

Chuir an tUas. Michael Berkery Cathaoirleach ar Straitéis Chomhpháirtíochta agus Bord Bainistíochta UCD/Teagasc fáilte roimh cheapachán an Ollaimh Boland, ag sonrú "Is léargas é an ceapachán d’fhear léinn cosúil leis an Ollamh Maurice Boland mar Stiúrthóir Comhpháirtíochta ar an tábhacht a bhaineann leis an gComhpháirtíocht Náisiúnta um Thaighde, Oideachas agus Nuálaíocht Talmhaíochta a fhorbairt dar le UCD agus Teagasc araon. Cabhróidh a cheapachán leis an gComhpháirtíocht na spriocanna uaillmhianacha leagtha amach di ag an dá eagraíocht a bhaint amach.”

Faoin gComhpháirtíocht Náisiúnta um Thaighde, Oideachas agus Nuálaíocht Talmhaíochta
Cuirfidh an Chomhpháirtíocht Náisiúnta um Thaighde, Oideachas agus Nuálaíocht Talmhaíochta idir UCD agus Teagasc feabhas ar cheannaireacht eolaíochta agus theicniúil an dá eagraíocht agus cuirfidh sí taca le hiomaíochas idirnáisiúnta, fás agus forbairt inbhuanaithe na hearnála talmhaíochta. Soláthróidh sí oideachas den chéad scoth do mhic léinn thalmhaíochta agus cuirfidh sí cláir taighde bhunúsacha agus fheidhmeacha thar barr ar fáil i bpríomhréimsí a bhaineann le forbairt ar thalmhaíocht na hÉireann.

Díreoidh straitéis lárnach na Comhpháirtíochta ar Chlár Náisiúnta um Thaighde, Oideachas agus Nuálaíocht Talmhaíochta a bhunú, i ndlúthchomhar le tionscal, atá nasctha le straitéisí an dá eagraíocht. I gcroílár an Chláir náisiúnta beidh clár comhaontaithe de thaighde talmhaíochta; straitéis roinnte maidir le hoiliúint iarchéime, lena n-áirítear foráil le haghaidh níos mó rannpháirtíochta ag pearsanra Teagasc in oiliúint fochéime agus iarchéime, agus ag ar chumas pearsanra UCD níos mó bainte a bheith acu le cláir taighde agus gníomhaíochtaí aistrithe teicneolaíochta Teagasc freisin.