Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Bliain Dearfach don Tionscal Agraibhia

Tá cúrsaí dearfach i bhfeirmeoireacht agus san earnáil talmhaíochta i láthair na huaire. I mbliana, tá praghsanna don chuid is mó de thoradh feirmeoireachta chun cinn ar leibhéil na bliana 2010, le praghsanna bainne, eallaí agus caorach méadaithe i gcomparáid le bliain ó shin. Bhí fómhar maith ag saothróirí gráin freisin, seachas iad sin i roinnt contaetha san iarthuaisceart ina raibh tionchar ollmhór ag an aimsir ar bhuainteoireacht. Tá na praghsanna le haghaidh roinnt ionchuir cosúil le breosla agus leasachán ardaithe chomh maith i mbliana.

Ag labhairt ag seoladh Thuarascáil Bhliantúil 2010 de chuid Teagasc i mBaile Átha Cliath inniu, dúirt cathaoirleach Teagasc, Noel Cawley:“ Tá spriocanna uaillmhianacha chun an t-aschur agus luach ó na hearnálacha talmhaíochta agus bia sainaitheanta sa tuarascáil Fómhar Bia 2020 agus tá Teagasc, trína chuid gníomhaíochtaí taighde, oideachais agus comhairleacha ag obair le feirmeoirí agus leo sin sa tionscal chun na spriocanna dúshlánacha sin a bhaint amach.”

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Agus cealú na gcuótaí bainne le teacht, beidh deiseanna ann d’fheirmeoirí Éireannacha óga leathnú agus dul i mbun táirgthe bainne. Cruthaíonn córais táirgthe bainne ar chostas íseal agus bunaithe ar fhéar buntáiste chomparáideach d’fheirmeoirí bainne a d’fhéadfaí a shaothrú i dtimpeallacht gan chuótaí. Agus dáta a gcealaithe ag teacht chun cinn, áfach, ní mór d’fheirmeoirí déiríochta a dtáirgeadh a mheaitseáil go cúramach lena gcuóta chun fíneálacha tobhaigh bhreise féideartha a sheachaint.”

Oideachas

Leanann an t-éileamh ar chúrsaí talmhaíochta agus gairneoireachta eagraithe ag Teagasc ar aghaidh ag fás. Sa bhliain acadúil 2010/11 chláraigh 1,673 duine nua i gcúrsaí eagraithe ag Teagasc ag méadú líon iomlán na mac léinn go 3,256.

Mhéadaigh an t-éileamh ar chúrsaí arís sa bhliain acadúil 2011/12. Glacadh le roinnt beart, lena n–áirítear comhairleoirí a ath-imlonnú go róil teagaisc, seisear múinteoirí nua a earcú agus méideanna ranga a mhéadú, chun freastal ar an éileamh méadaithe sin. Tá tús á chur le cúig chúrsa breise in ionaid oideachais réigiúnacha Teagasc, lena n-áirítear cúrsa ACA lánaimseartha nua i Longfort.

Is ionann líon iomlán na mac léinn ag glacadh páirte i gcúrsaí coláiste anois agus 2,426 agus nuair a chuirtear cúrsaí áitiúla um Ardteastas i dtalmhaíocht (ACA) san áireamh tá 3,540 mac léinn in iomlán ag glacadh páirte i gcúrsaí eagraithe ag Teagasc, sa bhliain acadúil reatha.  

Comhairle

Tá athrú suntasach tagtha ar seirbhís chomhairleach Teagasc le roinnt blianta anuas. Tá sé eagraithe timpeall ar 12 ceantar réigiúnach anois, laghdú ó 18 roinnt blianta ó shin, agus soláthraíonn sé seirbhísí do 40,000 cliant feirmeora. Tá méadú tagtha ar aistriú an eolais go feirmeacha trí phléghrúpaí, le líon méadaithe feirmeoirí, go háirithe feirmeoirí déiríochta, ag glacadh páirte sna grúpaí sin.

Mar chuid de Chlár Athraithe Teagasc, tá réasúnú déanta ar an líonra oifige. Ó cuireadh tús leis an bpróiseas go luath sa bhliain 2009, tá 31 oifig dúnta go dtí seo, agus tá cúig oifig eile le dúnadh roimh dheireadh na bliana. Tá tri cinn eile sainaitheanta le dúnadh in 2012.

Taighde

Tá gníomhaíochtaí taighde Teagasc dírithe ar cheithre clár – an Clár bia; an clár um Ainmhí agus Talamh Féarach; an clár um Barra, an Comhshaol agus Talamhúsáid; agus an clár Forbartha agus Geilleagair Tuaithe.

Tá siad sin dírithe ar iomaíochas agus inbhuanaitheacht de chuid feirmeoireacht na hÉireann agus an tionscail bhia a fheabhsú. I measc na dtionscnamh tá comhghuaillíocht straitéiseach le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh i dtaighde bia chun éachtaí an dá eagraíocht i réimsí na bpróibhitheach a fhorbairt. Maidir le pórú ainmhithe, obair ar ghéanómaíocht chun rogha géiniteach a úsáid i bpórú déiríochta, mairteola agus caorach. Maidir le barra, chuidigh taighde de chuid Teagasc chun géanóm an phráta a sheicheamhú. Beidh ról ríthábhachtach ag anailís ó aonad an gheilleagair tuaithe ag déanamh measúnaithe ar na tograí leasaithe CBT agus ag baint amach an toradh is fearr d’Éire.

Líon foirne

Tá líon na ndaoine ag obair i dTeagasc laghdaithe faoi 280 idir 2008 agus 2010. Éilíonn an Creat Rialaithe Fostaíochta (ECF) leagtha síos ag an rialtas go laghdódh líon na foirne faoi 240 breise faoin mbliain 2014. Chun an leibhéal laghdaithe sin a bhaint amach, tairgeadh Scéim Iomarcaíochta Deonaí agus Scéim Luathscoir Dheonaigh (VR/VER) d'fhoirne tacaíochta a bhí ag obair san eagraíocht. Dhún na hiarratais ar an 1 Samhain 2011. Rinne céad agus fiche duine (85 coibhéis lánaimseartha) iarratas ar an scéim agus tá 'tréimhse shuaimhnithe' acu anois ar feadh míosa sula ndeimhníonn siad a gcinneadh.

Buiséad

Bhí ioncam iomlán Teagasc don bhliain 2010 in ionannas le €165.44 milliún, gan maoiniú iarchurtha glan le haghaidh pinsin san áireamh, arb ionann é agus laghdú ó €180.83 milliún in 2009. Laghdú ar mhaoiniú stáit agus ar ioncam oibriúcháin ba chúis leis sin den chuid is mó. Thit an caiteachas reatha ó €186.37 milliún, gan maoiniú iarchurtha glan le haghaidh pinsean san áireamh, go €166.63 milliún agus nuair a cuireadh leis an ngluaiseacht €4.578 milliún i gcúlchistí caipitil é bhí toradh foriomlán de +€3.387 milliún ann don bhliain 2010.