Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Éire an Tír is Fearr san AE maidir le Lorg Carbóin Bhainne, Mhuiceola agus Éineola

Rinneadh lorg carbóin tháirgeoirí na hÉireann a rangú i measc na dtíortha is fearr san AE de réir mórstaidéir atá díreach foilsithe ag Ionad Comhpháirteach Taighde Choimisiún an AE.

Rinne an staidéar, dar teideal “Evaluation of the livestock sector contribution to the EU Greenhouse Gas (GHG) emissions" (GGELS) glanastuithe iomlána carbóin réimse táirgí beostoic a mheas, agus aird ar an uile astú a bhíonn le sonrú ar fheirmeacha lena mbaineann tógáil beostoic agus táirgeadh bia ainmhithe (fiú nuair a thiteann an táirgeadh seo bia amach lasmuigh den AE), chomh maith le hastuithe a chruthaíonn ionchur leasacháin mhianraí lotnaidicíd, fuinneamh, agus talamh a chur ar fáil le haghaidh táirgeadh bia. Tugann an anailís seo ón ‘gcliabhán chuig an ngeata’ measúnú cuimsitheach ar chórais éagsúla táirgthe.

Tá ag bainne na hÉireann an comhlorg carbóin is ísle (i dteannta na hOstaire) san AE – 1kg CO2-eq/kg bainne, i gcomparáid le meánmhéid 1.4kg an AE. De réir an staidéir seo, tá ag muiceoil na hÉireann an lorg carbóin is ísle san AE (4.8kg vs meánmhéid an EU 7.5 CO2-eq/kg muiceola) agus is amhlaidh an scéal i dtaca le sicín na hÉireann (3.3kg vs meánmhéid an AE 4.9 CO2-eq/kg éineola). Maítear go bhfuil ag táirgí eile ainmhithe na hÉireann loirg ísle charbóin. Mar shampla, tá ag mairteoil na hÉireann lorg carbóin 19kg CO2-eq/kg mairteola, agus tá seo mórán faoi bhun mhéanmhéid an AE (22.1kg CO2-eq/kg mairteola), agus is í Éire an cúigiú tír is ísle san AE dá réir seo. Meastar, sa tuarascáil, gurb é lorg carbóin mhairteoil na Brasaíle 80kg CO2-eq /kg mairteola nuair a chuirtear athrú úsáid talún san áireamh (agus 48kg gan athrú úsáid talún a chur san áireamh) de bharr táirgiúlacht níos ísle táirgthe mairteola.

Bhí an méid a leanas le rá ag Stiúrthóir Taighde Theagasc, an Dr Frank O’Mara, a bhí ina bhall de Bhord Comhairleach an tionscadail, agus fáilte á cur aige roimh fhoilsiú an staidéir: “Baineann ríthábhacht leis an staidéar seo de bharr gurb é seo an chéad uair a cuireadh réimse táirgí den saghas seo i gcomparáid lena chéile ar fud uile thír an AE i staidéar cuimsitheach amháin. Tabharfaidh seo lámh chúnta chun beartais agus straitéisí amach anseo a chruthú maidir leis na comhchuspóirí slándáil bia agus athrú aeráide.”

“Má theastaíonn uainn breis bia, is iontach an áit Éire le hé a tháirgeadh de bharr an loirg ísil charbóin, agus ina theannta sin, tá cúrsaí fabhracha le sonrú i dtaobh fála ar uisce, bithéagsúlachta agus caighdeáin leas ainmhithe. “Ba cheart go mbainfeadh cuideachtaí bia agus margaíochta leas as seo le tiomáint a chur faoi bhorradh ar easpórtáil, go háirithe i margaí flúirseacha a leagann préimh ar chaighdeáin chomhshaoil agus eiticiúla,” ar sé.

Deimhníonn an staidéar cuimsitheach taighde Theagasc a thugann le tuiscint gur táirgeoir an-éifeachtach í Éire ag a bhfuil loirg ísle charbóin. Toisc amháin lárnach ann seo ár gcóras féarbhunaithe mar aon leis an gceapadh carbóin, lena mbaineann, i bhféarach. Tá ag Éirinn ceann de na comhréireanna is airde d’fhéarach san AE ina cuid talamh talmhaíochta.