Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ionchas Dearfach i leith Praghsanna Talmhaíochta ach Costais Ionchuir ag dul i Méid

Is dearfach don ionchas i leith thromlach na dtráchtearraí talmhaíochta in 2011 de bharr go bhfuil borradh á chur faoin éileamh ar bhia ag teacht aniar an gheilleagair dhomhanda chomh maith le deacrachtaí leanúnacha leis an soláthar ón leathsféar theas mar aon le costais táirgthe atá ag dul i méid. Ba léir an méid seo ag lucht Chomhdháil Eacnamaíocht Talmhaíochta Theagasc, a bheidh á reáchtáil i bPort Laoise inniu, Déardaoin an 20 Eanáir.

Bhí an méid a leanas le rá ag an Dr Cathal O'Donohue, Ceannasaí Chlár Geilleagar agus Forbairt Tuaithe Theagasc, ag an gcomhdháil: “Ba bhliain thorthúil 2010 d’fheirmeoirí na hÉireann agus méadú tagtha ar luachanna aschuir san uile earnáil agus tá coinne leis gurb ionann a bheidh meánioncam teaghlach feirme in 2010 agus leibhéil 2008, arb ionann seo agus méadú 40% ar leibhéal 2009. Ina theannta sin, bhí líon an-mhór easpórtálacha bia le sonrú agus bhí mearbhorradh níos mó á chur faoi easpórtálacha agraibhia ná earnáil ar bith eile easpórtála.”

Dúirt Thia Hennessy, Ceann Rannóg Eacnamaíocht Talmhaíochta agus Suirbhéanna Feirmeacha Theagasc: “Is é an t-ionchas i leith 2011 nach baol do thromlach na dtráchtearraí, ach ar a shon sin, tá an dealramh air go laghdóidh costais leasachán, bhreosla agus bhia ainmhithe cuid den mhéadú seo, agus tharlódh nach gcruthófaí cúinsí níos fearr do roinnt córais feirme in 2011 dá bharr. Níl coinne leis ach go dtiocfaidh méadú leormhaith ar phraghsanna aschuir i measc feirmeoirí déiríochta d’fhonn an méadú ar phraghsanna ionchuir a sheach-chur.”

Maíodh gur bhliain fhíor-bhisiúil a bhí in 2010 le haghaidh feirmeoirí déiríochta, tráth ina raibh méadú ar tháirgeadh agus ar phraghsanna. Is dearfach an t-ionchas atá ann i leith 2011, agus tá coinne leis go mbeidh tréanéileamh ann ar mhargaí idirnáisiúnta. Is dealraitheach go mbainfidh praghsanna méadaithe leasacháin agus dlúthbhia cuid den mhéadú ar phraghas an bhainne. Ar a shon sin, táthar ag súil leis gurb ionann a bheidh ioncaim feirme le haghaidh feirmeacha déiríochta i mbliana agus leibhéil 2010, ar a laghad.

Cuireadh ar an eolas toscairí ag comhdháil Theagasc go ndearnadh gnóthachain maidir le praghsanna eallaigh in 2010 ach nár leor na gnóthachain seo le borradh a chur faoi ioncaim feirme. Tá dea-ionchas ann le haghaidh praghsanna eallaigh agus táthar ag dréim leis go dtiocfaidh borradh ar na meánphraghsanna bliantúla faoi 5% in 2011, ach ní leor an méid seo leis na costais ionchuir ar a bhfuil méadú ag teacht a sheach-chur, áfach. Tá mórtháirgeoirí thíos leis na hardchostais atá ar bhia faoi láthair. I láthair na huaire, tá na praghsanna atá á n-íoc ar mhuiceoil ar an margadh á sárú ag costais táirgthe agus is dealraitheach gurb amhlaidh a bheidh an scéal nó go mbeidh tamall maith de 2011 slánaithe againn. Tá coinne leis go dtiocfaidh méadú idir 10 agus 15% ar phraghsanna muiceola faoi lár 2011.

Bliain an-bhisiúil a bhí ann i measc feirmeoirí caorach. Bhí méadú 17% tagtha ar phraghsanna uain mar thoradh ar sholáthar domhanda ar ar tháinig meath chomh maith le rátaí fabhracha malairte le haghaidh easpórtála. Is dearfach go fóill an t-ionchas agus táthar ag súil leis go dtiocfaidh níos mó méaduithe ar phraghsanna caorach in 2011. Tá luaineacht le sonrú go fóill sa mhargadh gránach. Ba bhliain fíor-bhisiúil an bhliain seo caite, tráth inar tháinig méadú breis agus faoi dhó ar ioncam feirmeacha curaíochta ó íseal-leibhéil 2009. Is deacair ionchas le haghaidh praghsanna fómhair in 2011 a thuar de bharr gurb ann go fóill do luaineacht sa mhargadh. Is dearfach den chuid is mó an t-ionchas i leith praghsanna gránach, áfach. Tá coinne leis go dtiocfaidh méadú ar phraghsanna leasúcháin agus beidh ioncaim feirmeacha thromlach na bhfeirmeoirí curaíochta don bhliain 2011 ábhairín íseal dá bharr seo. Tá an chuma ar an scéal nach ngnóthaigh ach barra earraigh brabús den mhéid céanna le leibhéil 2010.

Rinneadh breis agus leathbhilliún a infheistiú i bhfeirmeacha in Éirinn in 2010, in ainneoin nár éirigh ró-mhaith leis an ngeilleagar, ar an iomlán, agus nach raibh ach fáil scáinte ar shochar. Tháinig feabhas nach beag ar staid airgeadais feirmeoirí in 2010, agus tháinig meath ar an gcóimheas idir fiachas agus ioncam. Is ábhairín diúltach an t-ionchas i leith infheistíochta ar fheirmeacha in 2011 agus níltear ag súil leis go dtiocfaidh mórán feabhais air ó leibhéil 2009 agus 2010.