Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Mic Léinn Bhreise i gCúrsaí Talmhaíochta Teagasc

Tá 1,011 mac léinn cláraithe i gcúrsaí ardleibhéil i dtalmhaíocht agus gairneoireacht i gcoláistí Teagasc san fhómhar, le 283 mac léinn ag déanamh staidéir freisin ar chúrsaí Teagasc ardleibhéil atá nasctha le hInstitiúidí Teicneolaíochta agus le hOllscoileanna. Méadaíonn sé sin líon iomlán na mac léinn ag staidéar ar chúrsaí eagraithe ag Teagasc go 3,300.

Cuireadh thart ar 250 áit bhreise ar fáil i gcoláistí talmhaíochta agus gairneoireachta i mbliana, trí raon beart a tugadh isteach chun freastal ar an éileamh méadaitheach. Earcaíodh seisear múinteoirí nua ar chonradh, ath-imlonnaíodh seisear fostaithe comhairleacha go coláistí chun modúil ar leith a mhúineadh, agus tá cóimheasa múinteora/mic léinn méadaithe. Tá measúnú á dhéanamh freisin ar mheicníocht i ndáil le teagasc modúl/scileanna áirithe a thabhairt amach ar conradh.

Tá cúrsaí breise á soláthar tríd an tseirbhís chomhairleach. Freastalóidh 130 mac léinn breise ar chúrsaí a sheachadfar trí ionaid oideachais réigiúnacha Teagasc. Tá cúrsa ACA lánaimseartha á sholáthar i Longfort le ceithre chúrsa páirtaimseartha breise á chur ar siúl timpeall na tíre.

Ag labhairt ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta i mBaile Átha Í, Co. Chill Dara, dúirt an Dr. Tom Kelly, an Stiúrthóir um Aistriú Eolais i dTeagasc; “léiríonn an spéis mhéadaitheach i measc daoine óga chun staidéar a dhéanamh ar thalmhaíocht agus ar ghairneoireacht na hionchais soladacha don earnáil talmhaíochta amach anseo. Tá spriocanna fáis leagtha amach ag an tuarascáil Fómhar Bia 2020 don tionscal, agus tá glúin nua d’fheirmeoirí óga ardoilte ríthábhachtach chun na huaillmhianacha sin a bhaint amach.”

Ag tabhairt ráitis ar an mbliain reatha d’fheirmeoirí, dúirt an Dr. Kelly; “Bhí bliain mhaith ag feirmeoirí déiríochta, mairteola, caoireola agus curaíochta go dtí seo in 2011. Tá buacacht i margaí bainne agus feola tar éis cabhrú chun brúnna costais in airde i bpraghsanna breosla agus leasacháin a chomhalladh, agus bhí torthaí gránach ar fheirmeacha curaíochta go maith an fómhar seo. ” Ag breathnú chun cinn, chuir sé comhairle ar fheirmeoirí déiríochta monatóireacht dhlúth a dhéanamh ar a dtáirgeadh bainne lena gcuóta aonair chun cás tobhaigh bhreise a sheachaint san earrach seo chugainn.