Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seolann Teagasc Clár Caorach Nua

Sheol Teagasc clár nua um Thaighde Caorach agus Aistriú Eolais ag imeacht i dTeagasc, Campas Uí Mhaoilíosa, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe, inné, 3 Deireadh Fómhair.

Tacóidh an clár nua leis an 30,000 feirmeoir caorach Éireannach, a choimeádann tréad pórúcháin náisiúnta de 2.5 milliún caora, agus cuideoidh sé leo éifeachtúlacht a mhéadú ag leibhéal na feirme, táirgeacht a mhéadú ar bhonn náisiúnta, agus leibhéal onnmhairí Éireannacha na caoireola a mhéadú. Tá sprioc leagtha síos ag an tuarascáil Fómhar Bia 2020 maidir le haschur na hearnála caorach a mhéadú faoi 20%.

Tá Feirm Taispeána Taighde Caorach de 350 caora pórúcháin curtha ar bun ar champas Teagasc i mBaile Átha an Rí. Ar an bhfeirm sin beidh béim ar chaoirigh thorthúla, agus é mar aidhm an ráta scoite náisiúnta a mhéadú ón meán náisiúnta reatha de 1.3 uan in aghaidh na caorach. Déanfar measúnú ar dhá ghrúpa caorach le leibhéil éagsúla torthúlachta, ag trí ráta stocála difriúil chun an leibhéal optamach a chinneadh.

Tá an clár feirme caorach BETTER, a chuimsíonn feirmeacha caorach tráchtála a úsáidtear le haghaidh taighde agus aistrithe eolais, á fhairsingiú go 10 bhfeirm, scaipthe go geografach ar fud na tíre. Úsáidfear na sonraí a bhaileofar ó na feirmeacha tráchtála sin chun éifeachtúlacht a fheabhsú ar fheirmeacha tráchtála eile timpeall na tíre.

Earcaíodh beirt taighdeoirí nua, Noirín McHugh agus Philip Creighton, le haghaidh foirne taighde Teagasc níos luaithe i mbliana. Beidh comhoibriú méadaithe idir foireann taighde caorach Teagasc agus UCD, mar chuid de chomhpháirtíocht nua ar Thaighde, Oideachas agus Nuálaíocht Talmhaíochta atá comhaontaithe idir an dá eagraíocht agus a sheolfar níos déanaí san fhómhar.

Beidh Teagasc ag comhoibriú le Caoirigh Éireann freisin chun ráta an ghnóthachain ghéinitigh sa tréad náisiúnta a mhéadú. Oibríonn Teagasc go gairid leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag déanamh measúnaithe ar éagsúlachtaí féir ar champas Bhaile Átha an Rí.

Ag labhairt ag seoladh an chláir nua i mBaile Átha an Rí, d’athdhearbhaigh Stiúrthóir Teagasc an tOllamh Gerry Boyle tiomantas Teagasc don earnáil caorach, ag tarraingt airde ar bhunú na feirme taispeána taighde caorach nua, ar earcú taighdeoirí breise d’fhoireann taighde caorach Teagasc, ar fhairsingiú an chláir caorach feirme BETTER, agus ar an gclár aistrithe eolais feabhsaithe chun éifeachtúlacht a spreagadh ag leibhéal feirme.

Dúirt Ceannaire Fiontraíochta Caorach de chuid Teagasc, Michael Diskin go bhfuil scóip shuntasach ann chun éifeachtúlacht táirgthe a mhéadú trí úsáid níos mó a bhaint as féar innilte, agus trí ráta gnóthachain ghéinitigh níos airde.

Dúirt Michael McHugh, Teagasc, go bhfuil foireann de thriúr speisialtóirí caorach, in éineacht le 23 comhairleoir caorach gnó agus teicneolaíochta ag obair le níos mó ná 30 pléghrúpa feirmeora agus 8 ngrúpa táirgthe chun teachtaireachtaí teicniúla a aistriú go feirmeacha.