Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seolann Teagasc Pleananna Oibre d’Earnáil na Feirmeoireachta agus an Bhia

Tá tréimhse athruithe buailte fúinn do thalmhaíocht na hÉireann faoi láthair. Leagtar amach sa tuarascáil ‘Food Harvest 2020’ spriocanna uaillmhianacha don tionscadal talmhaíochta agus bia. Tugann Teagasc breac-chuntas ar na forbairtí ar chóir do gach ceann de na mórfhiontair feirmeoireachta agus don earnáil bhia a dhéanamh sna seacht mbliana amach romhainn a fhad le 2018. Tugtar achoimre i dtaobh na déiríochta, laonna mairteola, muc, caorach, na curaíochta, na foraoiseachta, na gairneoireachta, an bhia agus an chomhshaoil i naoi bPlean Oibre Theagasc ar na hathruithe lena bhfuil coinne ar chruth agus ar mhéid na n-earnálacha aonair i gcomhthéacs an phríomh-mhargaidh agus saincheisteanna beartais atá roimh tháirgeoirí na hÉireann i ngach fiontar. Leagtar amach go sonrach sna Pleananna Oibre an fheidhmíocht theicniúil a theastaíonn ag leibhéal na feirme leis na spriocanna seo a bhaint amach. Cuirtear san áireamh impleachtaí comhshaoil agus úsáid talún na n-athruithe seo, mar aon le himpleachtaí na tuarascála Food Harvest 2020.

Sheol Stiúrthóir Theagasc, an tOllamh Gerry Boyle naoi bPlean Oibre Theagasc i mBaile Átha Cliath inniu, an 15 Aibreán. Dúirt an tOllamh Boyle an méid a leanas ag an seoladh: “Is ann do dheiseanna cinnte d’earnáil talmhaíochta agus bhia na hÉireann borradh agus forbairt a chur fúthu sna blianta amach romhainn, agus ioncam inbhuanaithe a chur ar fáil d’fheirmeoirí, mar aon leis an gcomhshaol a chothabháil agus a chosaint i gcomhthráth.

Dúirt an Dr Tom Kelly, Stiúrthóir um Aistriú Eolais i dTeagasc an méid a leanas: “Teastaíonn ard-aschur ó tháirgeadh atá éifeachtach i dtaobh costais san uile mhórfhiontar leis na spriocanna a bhaint amach. Is ann do dheiseanna borrtha in earnáil na déiríochta, agus is ann do dheiseanna le breis luacha a chur ar earnáil na mairteola. Tiocfaidh malairt scéil ar an meath ar líon na gcaorach le deich mbliana anuas agus sonrófar borradh beag ar an líon. In ainneoin na ndeacrachtaí atá ann faoi láthair in earnáil na muc de bharr ardphraghsanna bia, tá coinne leis go mbeidh deiseanna ann borradh a chur faoi tháirgeadh muiceola na hÉireann amach anseo."

Bhí an méid a leanas le rá ag Ceannasaí an Chláir Bharr, Chomhshaoil agus Úsáid Talún i dTeagasc, an Dr Noel Culleton: Is dearfach an t-ionchas meántéarmach i leith earnáil na ngránach agus tá coinne leis go dtiocfaidh broghadh ar limistéar na mbarr, gníomh a laghdóidh brath na hÉireann ar iompórtáil fuinnimh. Tá sé ina réamh-mheas ag Plean Oibre na Gairneoireachta go dtiocfaidh méadú 15% ar aschur ag geata na feirme, agus táthar ag súil leis go dtiocfaidh méadú ar an achar talún atá faoi chrainn go dtí 800,000 heicteár. Is iad na cúig limistéar thábhachtacha comhshaoil a aithnítear éifeachtúlacht chothaitheach, caighdeán uisce, astú gásach, bithéagsúlacht agus ithreacha.”

In earnáil an bhia, tá béim leagtha ar fhorbairt táirgí bia a chuireann barr feabhais ar an tsláinte, taighde ar shláinte na bputóg, forbairt nua táirgí déiríochta agus earnáil na foirmle bainne do naíonáin. Pléitear i bPleananna Oibre Theagasc na gníomhartha taighde agus comhairleacha a theastaíonn le tacaíocht a thabhairt d'earnáil agraibhia na hÉireann d’fhonn go mbainfidh an earnáil lán a cumais amach.