Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tagann Méadú ar Ioncaim Feirme in 2010

Léiríonn réamh-mheastachán de thorthaí Shuirbhé Náisiúnta Feirmeacha Theagasc gur tháinig méadú 48% ar an meánioncam feirme in 2010 – baineann figiúr an mheánioncaim le haghaidh earnáil na feirme in 2010 €18,000 amach.

Dúirt an Dr Thia Hennessy, Ceannasaí na Suirbhéanna Náisiúnta Feirmeacha an méid a leanas ag seoladh na dtorthaí i mBaile Átha Cliath inniu, Dé Luain an 9 Bealtaine: “Cé gur méadú suntasach é an méadú 48% ó 2009 go dtí 2010 ar ioncaim feirme, ní mór a thabhairt chun airde nach léiríonn sé seo ach teacht aniar san earnáil agus ioncaim ar aon dul leo siúd ar a bhfuil taifead in 2008". Leag sí béim, freisin, nach raibh a chomhionann de mhéadú suntasach le sonrú ar ioncam ag an uile fheirmeoir. “Bhain feirmeoirí déiríochta agus curaíochta mórshochar as teacht aniar margaí domhanda táirgí déiríochta agus gránach. Tháinig méadú faoi dhó ar ioncam ar na feirmeacha seo ó 2009 go dtí 2010. Ar a shon sin, ba bheag feabhas a tháinig ar ioncaim eallaigh agus chaorach in 2010. Bhí méadú thart ar 6% le sonrú i measc na bhfeirmeacha seo stoic thirim, a léiríonn tromlach mór de lucht feirmeoireachta na hÉireann”, a dúirt sí.

“Léiríonn an meánioncam earnála €18,000 an uile chóras agus méideanna uile na bhfeirmeacha, ach ní léiríonn sé athrú mór ar ioncam thar na fiontair éagsúla feirmeoireachta", a dúirt Brian Moran de chuid Shuirbhé Náisiúnta Feirmeacha Theagasc. B’ionann an meánioncam ar na feirmeacha lánaimseartha ag a bhfuil gné níos mó tráchtála, a bhfuil thart ar 30,000 díobh ann, agus €43,000 in 2010.

Léiríonn torthaí an NFS go raibh feirmeoirí, freisin, thíos leis an gcúlú geilleagrach in 2010 de thairbhe gur tháinig meath ar líon na dteaghlach feirme ag a bhfuil ioncam lasmuigh den fheirm. Den chéad uair ó 2003 i leith, tháinig meath ar líon na dteaghlach feirme ina n-oibríonn an feirmeoir agus/nó an céile lasmuigh den fheirm go dtí faoi bhun 50%. “Tá impleachtaí tromchúiseacha ag an meath seo ar fhostaíocht lasmuigh den fheirm ar theaghlaigh feirme”, a dúirt Brian Moran. In ainneoin an teachta aniar ar ioncaim feirme in 2010, tá nach mór 40% de theaghlaigh feirme i mbaol go geilleagrach, rud a léiríonn nach bhfuil gnó feirme inmharthana i dtaobh cúrsaí geilleagracha de agus nach n-oibríonn an feirmeoir ná an céile lasmuigh den fheirm.

Tháinig méadú 92%ar an meánioncam ar fheirmeacha déiríochta in 2010 chuig nach mór €47,000. Bhain feirmeoirí tairbhe as méadú nach mór 30% ar phraghsanna bainne in 2010 agus bhí seo, mar aon le méaduithe beaga ar chostais ina chúis le mórghnóthachain ioncaim. Tháinig ach méadú 7% ar an meánioncam ar fheirmeacha tógtha eallaigh, agus an meánioncam a ardú chuig €7,000. Leanann feirmeoirí eallaigh bheith ag brath go mór ar fhóirdheontais agus b’ionann íocaíochtaí díreacha in 2010 agus beagnach 50% den oll-aschur iomlán ar na feirmeacha seo. Tháinig breisiú 8% ar ioncam ar fheirmeacha caorach, agus sonraíodh meánioncam €11,568 in 2010. Bhain feirmeoirí tairbhe as praghsanna níos airde uain chomh maith le tabhairt isteach na hÍocaíochta nua Féarach Caorach. B’airde na méaduithe ar ioncam ar fheirmeacha curaíochta, agus tháinig méadú breis agus faoi dhó ar ioncaim chuig meánioncam €33,500.