Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Todhchaí Iontach d’Fheirmeoireacht Déiríochta in Éirinn

Osclaíodh geataí Theagasc i bPáirc an Mhúraigh don uile fheirmeoir déiríochta inniu, Dé Céadaoin an 29 Meitheamh, le haghaidh imeacht an Lá Oscailte le tús a chur le pleanáil do chealú chuóta bainne an AE in 2015. Tá urraíocht á déanamh ag FBD Trust don Lá Mór Oscailte seo de chuid Theagasc agus beidh sé ar siúl ó 10am go dtí 5pm.

Tá tréimhse lán de dheiseanna suntasacha ar leac an dorais d’fheirmeoireacht déiríochta na hÉireann de bharr go ligfidh cealú na gcuótaí bainne san AE do ghnólachtaí feirmeoireacht déiríochta borradh a dhéanamh den chéad uair i 25 bliain. Tá ag an earnáil easpórtáil-dírithe an cumas cur go mór le teacht aniar geilleagrach na hÉireann sna blianta amach romhainn, bunaithe ar chóras lena mbaineann iomaíocht idirnáisiúnta mar aon le móréileamh ar tháirgí ardchaighdeáin déiríochta de chuid na hÉireann. Is é an dúshlán láithreach atá roimh fheirmeoirí déiríochta pleanáil a dhéanamh le haghaidh bhorradh ghnólacht na feirme in 2015 laistigh de shrianta na gcuótaí bainne sna blianta idir an dá linn. Is é a bheidh i gceist leis an dúshlán níos fadtéarmaí gnólacht na feirme déiríochta a fhairsingiú laistigh de thimpeallacht mhargaidh ina mbeidh ach beagán bainistíochta ar shlabhra soláthair, agus luaineacht níos mó praghais dá thoradh seo – fiú más luaineacht ar mheánphraghas níos airde atá i gceist.

Dúirt Ceannasaí Thaighde agus Nuálaíocht Ainmhithe agus Féarach Theagasc, an Dr Pat Dillon: “Tá dea-cháil ar fheirmeoirí déiríochta na hÉireann go hidirnáisiúnta de bharr a gcóras éifeachtach ísealchostais táirgthe bainne agus an cumas glacadh go mear le teicneolaíochtaí nua leis an mbuntáiste iomaíoch sin a inbhuanú. Ba cheart tabhairt faoi aon fhairsingiú ar ghnólacht na feirme déiríochta ach amháin má mhéadaíonn sé brabúsacht agus má chuireann sé slí mhaireachtála níos fearr ar fáil don teaghlach feirme. Sa timpeallacht seo, ní bheidh ach an rath ar na feirmeoirí déiríochta sin a dhéanann caipitliú iomlán ar na buntáistí dúchasacha lena mbaineann córais ísealchostais shéasúracha fhéarbhunaithe táirgthe bainne”.

Creideann an Dr Dillon gurb é an dúshlán atá roimh fheirmeoirí déiríochta na hÉireann anois méadú breise a dhéanamh ar iomaíocht ghnólacht a bhfeirme déiríochta trí ghlacadh le teicneolaíocht nua-aimseartha i ndáil le dlúthbhreith, rátaí níos airde stocála, ardionaid EBI, bainistíocht ardchaighdeáin féaraigh agus bonneagair ísealchostais feirme atá éifeachtach ó thaobh saothair de. Léiríonn monatóireacht ar bhrabús de chuid Theagasc a tugadh chun críche in 2010 gurb ann do dheis le breis gnóthachain bhrabúsachta a bhaint amach ar fheirmeacha na hÉireann. Léiríonn torthaí 2010, ó scála comhchosúil, gur mhéadaigh an 10% de na feirmeoirí déiríochta ba mhó brabúsacht feirme faoi €16,000 tar éis na costais iomlána saothair a bhaint, trí bhreis bainne de chomhshuíomh níos airde a tháirgeadh le costais níos ísle dlúthbhia, leasacháin agus innealra.

Dúirt an Dr Dillon: “Ní mór d’fheirmeoirí déiríochta a bhfuil sé ar intinn acu táirgeadh bainne a fhairsingiú a luaithe a chealaítear na cuótaí bainne infheistíocht a dhéanamh i limistéir ar a mbeidh táirgiúlacht mhéadaithe feirme mar thoradh don tréimhse níos fadtéarmaí, e.g. stoc póraithe, bonneagar feirm féaraigh agus áiseanna crú."

Is é cuspóir an Lá Oscailte feirmeoirí déiríochta a réiteach le haghaidh na mblianta amach romhainn trí theicneolaíochtaí nua taighde a thabhairt chun solais agus trí chur síos a dhéanamh ar conas is féidir na nuálaíochtaí nua-aimseartha seo a chorprú i gcóras táirgthe na hÉireann d’fhonn éifeachtúlacht iomlán an tionscail a mhéadú. Leag an Dr Dillon béim, freisin, ar an méid a leanas: “Cé gurb iad na feirmeoirí déiríochta atá ceannródaíoch maidir le fairsingiú an tionscail, teastóidh ceannaireacht thréan ó earnáil fholláin déiríochta ó ghníomhaireachtaí próiseála agus margaíochta na hÉireann freisin le bogadh ar aghaidh agus uaillmhianta na hearnála a fhíorú go ceann roinnt blianta amach anseo".