Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Todhchaí Mhaith Os Comhair na Feirmeoireachta Orgánaí

D’oscail Aire Stáit na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, Shane McEntee TD, Comhdháil Náisiúnta Orgánach de chuid Teagasc, “Do Shláinte agus Brabús”, go hoifigiúil i mBaile Mhic Oistín, Contae Thiobraid Árann, inniu, Dé Céadaoin, 14 Meán Fómhair.

Tá Comhdháil Náisiúnta Orgánach Teagasc mar chuid de shraith imeachtaí atá eagraithe don tSeachtain Náisiúnta Orgánach. Shonraigh an tOllamh Nic Lampkin, Stiúrthóir Feidhmiúcháin den Ionad Taighde Orgánach [Organic Research Centre] sa RA, go bhfuil todhchaí maith os comhair na feirmeoireachta orgánaí, de bharr go gcinnteoidh glasú an CBT íocaíochtaí díreacha níos airde d'fheirmeoirí orgánacha, agus de réir mar a théarnaíonn margaí ar fud na hEorpa ó éagobhsaíocht eacnamaíocht. 

Seoladh leabhrán nua d’fheirmeoirí orgánacha, “Bainistíocht Sláinte Ainmhithe ar Fheirmeacha Orgánacha” [Animal Health Management on Organic Farms] curtha le chéile ag Pat Barry, Speisialtóir Orgánach le Teagasc, go hoifigiúil ag an gcomhdháil. Is acmhainn úsáideach é an leabhrán d’fheirmeoirí orgánacha agus iad ag iarraidh galair a laghdú ar a bhfeirm. Ag labhairt ag comhdháil an lae inniu, bhí conclúidí comhchosúla ag Pat Barry Teagasc agus Douglas Gray ó Choláiste Talmhaíochta na hAlban gurb ionann bainistíocht sláinte dearfach agus an uirlis is fearr chun ráigeanna galair a chosc.

Dúirt Speisialtóir Orgánach Teagasc, Dan Clavin: “Tá táirgeadh orgánach in Éirinn lonnaithe san iarthar, agus san iardheisceart den chúis is mó le dhá thrian de tháirgeoirí lonnaithe i gCúige Connachta agus i gCúige Mumhan. Ghnóthaigh feirmeoirí eallaí orgánacha ioncam teaghlaigh feirme in 2010 a bhí 30 faoin gcéad níos airde in aghaidh an heicteáir i gcomparáid le gnáthfheirmeoirí eallaí (€349/ha i gcomparáid le €268/ha). Ba de bharr costas táirgthe i bhfad níos ísle ar fheirmeacha eallaí orgánacha é sin den chuid is mó.”

Baineann próifíl shocheacnamaíoch níos inmharthana le feirmeacha eallaí orgánacha i gcomparáid le gnáthfheirmeacha eallaí. Measadh go raibh 86 faoin gcéad d’fheirmeacha eallaí orgánacha inmharthana, nó inbhuanaithe, ó thaobh geilleagair de i gcomparáid le 59 faoin gcéad de ghnáthfheirmeacha eallaí, de réir anailíse déanta ag Teagasc in 2010. Ba de bharr ioncam teaghlaigh feirme níos airde ar fheirmeacha orgánacha agus níos mó feirmeacha orgánacha ina raibh an feirmeoir, nó a gcéile ag tuilleamh ioncaim anuas den fheirm é sin.

Ag labhairt ag comhdháil an lae inniu, dúirt speisialtóir bainistíochta airgeadais de chuid Teagasc, Fintan Phelan: “Ionas go mbainfeadh feirmeoireacht orgánach barr a maitheasa amach, ní mór di brabús réasúnta a dhéanamh dá tairgeoirí. Le brú ar ioncaim teaghlaigh ó fhoinsí éagsúla tá béim athnuaite ar bhrabúsacht na feirme teaghlaigh a mhéadú. Tá roinnt pacáistí ríomhbhunaithe ag Teagasc chun cabhrú le feirmeoirí a gcuid costas a rialú agus éifeachtúlacht a fheabhsú. Ina measc sin is iad Pleanálaí Rialaithe Costais Teagasc agus an Monatóir r-Bhrabúis na cinn is tábhachtaí. An geimhreadh seo, beidh cúrsaí oiliúna airgeadais ar fáil do tháirgeoirí orgánacha ar mian leo a gcuid brabúsachta a mhéadú.”

Léirigh Lorcan Bourke, Anailíseach de chuid Bord Bia, cén chaoi ar bhain rath measctha le margadh miondíola na hÉireann le bliain anuas de réir mar a tháinig méadú ar earnálacha cosúil le díolacháin iógairt agus feoil úr agus laghdú ar dhíolacháin éanlaith chlóis.

Ní mór do chórais feirmeoireachta orgánacha a bheith dírithe ar bhrabús agus chuala an lucht féachana ó tháirgeoirí atá ag próiseáil agus ag margú a gcuid torthaí go dírithe do thomhaltóirí, ina measc sin bhí Beale Organic Cheese – Ciarraí; Horizon Organic Vegetables – Corcaigh agus Crowes Organic Pork and Bacon – Tiobraid Árann, dreamanna ar éirigh leo uile branda a chruthú dá dtorthaí agus praghas bisigh a bhaint amach faoi dheoidh. Tugann díol díreach deis d’fheirmeoirí an fear sa lár a bhaint agus níos mó smachta a bheith acu ar a gcinniúint féin.