Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceannasaí na Muice Nua Ceaptha ag Teagasc

Cheap Teagasc Ciarán Carroll mar Cheannasaí na Rannóige um Fhorbairt Muice ag Teagasc. Tagann sé i gcomharbacht ar Michael Martin a d’éirigh as i ndiaidh gairme ráthúil agus fada ag Teagasc.
Is as Dúrlas, Contae Thiobraid Árainn, ó dhúchas Ciarán Carroll agus d’oibrigh sé mar Shainoifigeach um Fhorbairt Muice le Teagasc ó 1993 agus bhí cothú muice, atáirgeadh muice, pleanáil & ceadúnais IPCC agus an t-oideachas mar shainchúram aige.

Bhain sé céim amach san Eolaíocht Talmhaíochta agus Máistreacht san Eolaíocht Ainmhí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Mar shaineolaí sa Rannóg um Fhorbairt Muice ag Teagasc, bhí sé freagrach as Faisnéis Theicniúil a aistriú go táirgeoirí muice agus tionscal na muice agus dlúthnaisc leis an earnáil a fhorbairt. Ina theannta sin, d’fhorbraigh sé naisc láidre idirnáisiúnta le hOllscoil Stát North Carolina, le hOllscoil Minnesota, le hOllscoil Stát Iowa, Alberta Pork, agus eagraíochtaí san Astráil, san Ísiltír agus sa Danmhairg.

Nuair a labhair sé i ndiaidh a cheapacháin, dúirt Ciarán Carroll: “Tá an fhoireann um Fhorbairt Muice Theagaisc ag oibriú chun comhchlár nua a chur ar bun in éineacht le hearnáil na muice, rud atá ríthabhachtach chun í a choinneáil beo. Is í earnáil na muice an triú earnáil talmhaíochta is tábhachtaí, i ndiaidh an bhainne agus na mairteola. Tá go leor dúshlán os a comhair amach agus cinnteoidh infheistíocht sa taighde, san Aistriú Eolais agus san oiliúint go mbeidh earnáil bheoga fós againn sna blianta amach romhainn. Cuirfidh an comhchlár seirbhís taighde, chomhairle agus oiliúna láidir ar fáil do tháirgeoirí muice na tíre.”

Dúirt an Dr Tom Kelly, Ceannasaí Aistriú Eolais i dTeagasc: “Ionas go mbeimid in ann an sprioc maidir le méadú aischur earnáil na muice a chomhlíonadh, mar a sonraíodh i bhFómhar Bia 2020, beidh gá le táirgiúlacht mhuice fheabhsaithe agus méid tréada níos airde. Beidh Teagasc ag déanamh tagarmharcáil ar fheidhmíocht tréada agus ag cur chlár aistriú eolais ar fáil, agus beidh Ciarán dá stiúradh d’earnáil na muice.”

Beidh Ciarán bunaithe ag Ionad Féaraigh agus Ainmhithe, Taighde agus Nuálaíochta Theagasic, an Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí.