Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Comhdháil Orgánach Náisiúnta Teagasc

Tá Comhdháil Orgánach Náisiúnta Teagasc dar teideal ‘Dúshláin agus Deiseanna do Tháirgeoirí Orgánacha’ [Challenges and Opportunities for Organic Producers] á reáchtáil inniu, Dé Máirt, 11 Meán Fómhair i dTulach Mhór, mar chuid de shraith imeachtaí atá eagraithe don tSeachtain Orgánach Náisiúnta.

Tá roinnt dúshlán le sárú ag forbairt na hearnála orgánaí in Éirinn. Ba í earnáil bhuacach earnáil na feirmeoireachta traidisiúnta a bhí mar bhonn, i bpáirt, le cobhsú sa líon feirmeoirí atá ag dul i dtreo na feirmeoireachta orgánaí. Le linn dó a bheith ag labhairt ag Comhdháil Orgánach Náisiúnta Teagasc, dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle gur comhartha dóchais don earnáil samhail gheilleagrach ísealchostais na feirmeoireachta orgánaí agus an fhéidearthacht a bhaineann le tacaíocht fhabhrach AE amach anseo agus na deiseanna margaidh atá ann d'fheirmeoirí orgánacha. Sonraíonn tuarascáil Food Harvest 2020 go bhfuil úsáid an talaimh orgánaigh méadaithe go 5%, ón leibhéal reatha de bhreis is 1% uaillmhianach agus go n-éileoidh sé gníomhartha i roinnt réimsí éagsúla lena n-áirítear poiblíocht, margaíocht, nuálaíocht, taighde agus forbairt táirgí. Chomh maith leis sin, dúirt sé go bhfuil Teagasc tiomanta do bheith ag obair i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara chun an earnáil orgánach a fhorbairt.

I láthair na huaire, is ar leasú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) atá an beartas bia agus feirmeoireachta bunaithe. Dúirt Christopher Stopes, Uachtarán Chónaidhm Idirnáisiúnta na nGluaiseachtaí Talmhaíochta Orgánacha (IFOAM) Ghrúpa AE, gurb í an fhís atá ag an CBT nua ná feirmeoireacht níos glaise a spreagadh, fís atá ag teacht le riachtanais na sochaí agus na gcáiníocóirí. Córas amháin atá ag teacht leis an bhfís sin é bia agus feirmeoireacht orgánach; glactar leis gur féidir lena leithéid sin córas feirmeoireachta bia atá níos glaise, níos cothroime agus a léiríonn meas ar an éagsúlacht a sheachadadh.

Leag Jane Stout, Léachtóir Sinsearach agus Stiúrthóir Ionad Bithéagsúlachta na Tríonóide i gColáiste na Tríonóide, béim ar thorthaí an taighde a rinne sí maoirseacht air – taighde a thugann le fios leibhéil níos airde bithéagsúlachta ar fheirmeacha orgánacha a bheith le tabhairt faoi deara. Ba é ‘The impact of management and landscape context on plants and pollinators in intensive agricultural grasslands’ an teideal a bhí ar PhD Eileen Powers, a bhí maoinithe ag an RTBM agus a rinneadh i gcomhar le Teagasc. Mar chuid den tionscadal rinneadh anailís ar ghréasáin idirghníomhaíochtaí idir feithidí agus bláthanna ar dheich bpéire feirmeacha orgánacha agus traidisiúnta i lár agus i ndeisceart na hÉireann. I ndeireadh na dála, ba éard a bhí á rá ag Jane Stout ná go bhfuil feirmeoireacht déiríochta orgánaí níos inmhianaithe ná feirmeoireacht thraidisiúnta i dtacú le beacha agus beacha gabhair a sholáthraíonn seirbhísí tábhachtacha pailnithe laistigh de na héiceachórais seo.

I gcomhthéacs na feirmeoireachta orgánaí, baineann fíorthábhacht le coincheap na bainistíochta inbhuanaithe talaimh agus chomh maith leis sin tá ról lárnach ag caighdeán na hithreach sa chóras táirgthe. Labhair an Dr. Rachel Creamer, Teagasc Chaisleán Bhaile Sheáin, Loch Garman, ar chomhchodanna bainistíochta ithreach na bainistíochta inbhuanaithe talaimh sa chomhthéacs orgánach agus chomh maith leis sin thagair sí d'úsáide na dtáscairí cáilíochta ithreach trí chur síos a dhéanamh ar thionscadal Eorpach a bhfuil baint ag Teagasc leis trí tháscairí bithéagsúlachta ithreach a thástáil agus a fhorbairt.

Le linn na comhdhála, rinne ionadaithe na comhdhála ó ghrúpaí táirgeora feirmeoirí orgánacha cur síos ar a dtaithí siúd ar naisc a bhunú laistigh den earnáil. I measc na gcainteoirí a bhí i láthair bhí Pat Mulrooney ó Irish Organic Milk Producers agus Jason Horner ó Organic Growers of Ireland.

Rinne taighdeoirí Teagasc cur síos ar thorthaí an chaighdeáin ithreach agus cothaithe i gcomhthéacs na feirmeoireachta orgánaí; obair thaighde ar mhúiríniú; an t-eolas is déanaí maidir leis an taighde atá á dhéanamh ar sheamair; agus príomhthorthaí ábhar fiticheimiceach barraí orgánacha agus traidisiúnta.