Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Fógraíonn Teagasc Dámhachtainí Chlár Chomhaltacht Iarchéime Walsh 2012

D’fhógair Údarás Theagaisc inniu, Dé Céadaoin 4 Aibreán gur bronnadh 49 comhaltacht iarchéime Walsh nua, suas go dtí leibhéal an PhD go príomhúil, mar chuid dá Chlár Chomhaltacht Iarchéime Walsh. Is amhail na dámhachtainí seo agus infheistíocht iomlán d’os cionn €4 milliún in oiliúint na n-eolaithe óga a chabhróidh le cur chun cinn thionscail agraibhia na hÉireann atá ag fás. In éíneacht leis na 140 comhaltacht Walsh atá ann cheana, faoi chomhmhaoirseacht Theagaisc agus bhaill foirne na nOllscoileanna, tabharfaidh na céimithe nua óga faoi thaighde sa talmhaíocht, bia, eolaíocht chomhshaoil, eacnamaíocht agraibhia, forbairt tuaithe, gairneoireacht agus disciplíní gaolmhaire eile.

Ainmníodh Clár Chomhaltacht Walsh i ndiaidh an Dr Tom Walsh, céad stiúrthóir an Insitiúid Thaighde Talmhaíochta (Teagasc anois), boc mór ó thaobh fhorbairt thaighde talmhaíochta agus bia in Éirinn de. Is píosa ríthabhachtach de chlár thaighde náisiúnta Theagaisc é an Clár agus cuireann sé comhoibriú agus teagmháil níos dlúithe chun cinn idir Teagasc agus na naoi n-ollscoil ar oileán na hÉireann, chomh maith le hinstitiúidí teicneolaíochta in Éirinn agus le hollscoileanna san Eoraip, sna Stáit Aontaithe agus sa Nua-Shéalainn.

Le blianta beaga anuas, tá gné níos idirnáisiúnta ag an gclár iarchéime tar éis teacht chun cinn agus beidh 13 chinn de na dámhachtain ag dul chuig mic léinn atá ag freastail ar ollscoileanna thar lear. Dúirt an tOllamh Gerry Boyle, stiúrthóir Theagaisc, go bhfuil “an eolaíocht ag éirí níos domhanda in aghaidh an lae agus tá sé ríthabháchtach go mbeidh rochtain ag ár mic léinn ar an eolaíocht agus ar an taighde idirnáisiúnta is fearr taobh amuigh d’Éirinn. Táim sásta go háirithe go bhfuil baint ag trí chinn de na dámhachtainí idirnáisúnta i mbliana le comhoibriú nuálaíoch idir Teagasc, Ollscoil Wageningen san Ísealtír, VITA agus Cúnamh Éireann chun taighdeóirí óga ón Aetóip a oiliúint mar chuid de chlár níos leithne ar chur chun cinn cleachtas inbhaunaithe san Aetóip.”

Dúirt an Dr Frank Ó Mara, Stiúrthóir Taighde ag Teagasc, go bhfuil oiliúint Chomhaltaí Walsh dírithe ar mhisean Theagaisc a chur chun cinn, misean chun nuálaíocht a chothú san earnáil agraibhia. Tá sé tábhachtach go n-ionannóidh ár gComhaltaí Walsh leis an misean seo agus go mbeidh a gcuid oiliúna dírithe ar an nuálaíocht. Caithfear mic léinn PhD a ullmhú do réimse gairme thar an saol acadúil agus, níos mó ná aon rud eile, caithfidh siad bheith ar thús cadhnaíochta maidir le forbairt na hearnála agraibhia mar thionscal dinimiciúil, dírithe ar thomhaltóirí agus ar an todhchaí, a bhaineann tairbhe as deiseanna nua i margaí idirnáisiúnta atá ag leathnú le haghaidh táirgí ar ardchaighdeán atá slán agus táirgthe go nádúrtha.”

Maoinítear an Clár trí Dheontas i gCabhair Theagaisc, cistí taighde FIRM agus STIMULUS, stiúrtha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Muire, ag cistí náisiúnta taighde eile agus ag Creatchlár an AE.
Le sonraí a fháil, féach ar www.teagasc.ie/research/postgrad