Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Meathlú géar san ioncam do roinnt chóras feirme in 2012 ach téarnamh romhainn in 2013

Tugann meastacháin nua atá déanta ag Teagasc le fios go raibh ioncam feirme in Éirinn in 2012 cothrom le €21,500 ar an meán, laghdú 12% i gcomparáid leis an mbliain seo caite. Tá eacnamaithe Teagasc ag tuar, áfach, go bhfuil athruithe suntasacha san ioncam ar fheirmeacha aonair á gceilt ag an meánlaghdú seo. Bhí tiochar suntasach ag aimsir fhliuch an tsamhraidh ar fheirmeoireacht i réigiúin an deiscirt agus an oirthir, réigiúin a bhfuil níos mó béime ar dhéiríocht agus ar churaíocht iontu. Bhí impleacht dhiúltach aige seo ar ioncaim feirmeoirí déiríochta agus curaíochta, ioncaim a laghdaigh céatadán i bhfad níos suntasaí ná an figiúr náisiúnta, céatadán arb ionann é agus meánchéatadán do gach córas feirme in 2012.

Chuir Teagasc a achoimre ar Mhargaí Talmhaíochta agus Ioncaim Feirme 2012 agus Forbhreathnú 2013, i láthair ag comhdháil i mBaile Átha Cliath inniu, Dé Luain, 10 Nollaig.

Mhéadaigh praghsanna mairteola, muc agus barraí curaíochta in 2012. Bhí coinníollacha margaidh feabhsaithe agus gluaiseachtaí fabhracha sna rátaí malairte mar bhonn le praghsanna feirme níos airde do na fiontair seo. Ar an láimh eile, laghdaigh praghsanna bainne, uaineola agus gránbharr in 2012.

Tugadh méadú suntasach in úsáid beathaithe i gcórais talmhaíochta féaraigh faoi deara in 2012, mar thoradh ar dhrochaimsir an tsamhraidh a bhí mar bhonn le deacrachtaí le hinnilt, úsáid leasacháin agus déanamh sadhlais ar a lán feirmeacha. Chomh maith leis sin, bhí torthaí curaíochta an-íseal in 2012 mar gheall ar an drochaimsir.

Meastar gur laghdaigh an t-ioncam ar fheirmeacha déiríochta 27% in 2012 go €50,000 ar an meán. Meastar laghdú de suas le 20% a bheith le tabhairt faoi deara ar fheirmeacha curaíochta mar gheall ar choinníollacha mífheiliúnacha do tháirgeadh gránbharr. Ar an láimh eile, bhí méadú beag le tabhairt faoi deara san ioncam ar fheirmeacha mairteola de bhrí gur fhan praghsanna eallach mórán mar an gcéanna i gcaitheamh na bliana.

In 2013 ba chóir go dtiocfadh meán-ioncaim feirme chucu féin ach ní shroichfear na leibhéil a bhí ann in 2011. Ainneoin go bhfuiltear ag súil le tuilleadh méaduithe fós ar chaiteachas leasacháin agus breosla in 2013, ba chóir go mbeadh laghdú suntasach le tabhairt faoi deara ar chaiteachas beathaithe i gcomparáid le 2012 mar gheall ar laghdú úsáide. Táthar ag súil go méadóidh praghsanna bainne agus muc in 2013, agus ba chóir go bhfanfadh praghsanna mairteola agus caorach mórán mar a chéile. Braitheann praghsanna gránbharr ar choinníollacha aimsire ar fud na cruinne sa sé mhí amach romhainn.

Pointe suntasach eile is ea go mbeidh tionchar diúltach ag deireadh a chur le roinnt íocaíochtaí tacaíochta talmhaíochta in 2013 ar fheirmeacha mairteola agus caorach. Tríd is tríd, measann eacnamaithe Teagasc go dtiocfaidh méadú ar an meán-ioncam teaghlaigh feirme an bhliain seo chugainn ach táthar ag súil gur méadú céatadáin i bhfigiúirí singile a bheidh ann.