Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Suirbhé Fodair

Chuir 38% d’fheirmeoirí déiríochta agus 15% d’fheirmeoirí stoc tirim in iúl go bhfuil siad gann ar shadhlas don gheimhreadh atá le teacht. Léirítear i suirbhé fodair a rinne comhairleoirí Teagasc le feirmeoirí mar chuid de phléghrúpaí go bhfuil an t-easnamh i stoic sadhlais ar fheirmeacha don gheimhreadh romhainn amach cothrom le idir 10% agus 40%. Is é 23% an meán-easnamh. Chun cúrsaí a dhéanamh níos measa, áfach, tá breis is leath d’fheirmeoirí ag cothú beostoic le sadhlas faoi láthair, rud is cúis le laghdú ar an stoc chomh maith. Ar na feirmeacha sin a bhfuil stoic oiriúnacha sadhlais iontu, beidh impleachtaí ollmhóra ag caighdeán an tsadhlais ar chostais beathú breise agus ar fheidhmíocht ainmhithe an gheimhreadh amach romhainn.

Cuireadh suirbhé Teagasc i gcrích ón 17ú go dtí 27ú Iúil, ag tabhairt le fios go raibh a chéad bharr sadhlais bainte ag 87% d’fheirmeoirí déiríochta agus 79% d’fheirmeoirí stoc tirim. Go hiondúil, faoin tráth seo den bhliain, bheadh an chéad bharr sadhlais bainte ag feirmeoirí.

De dheasca na drochaimsire leanúnaí, tá líon ollmhór feirmeoirí ag lorg comhairle maidir leis an tslí ar chóir dóibh déileáil leis an gceist seo. Le mí anuas tá sraith clinicí reáchtáilte ag Teagasc d’fheirmeoirí. Leanfar leis na clinicí sin fad is go mbeidh comhairle ag teastáil ó fheirmeoirí maidir le conas déileáil leis an drochaimsir.

Dúirt saineolaí um chothú ainmhithe Teagasc, an Dr. Siobhan Kavanagh; ‘ní ionann dhá fheirm ar bith agus tá níos mó brú ar fheirmeacha áirithe le hais a chéile. Tá Teagasc ag tairiscint comhairle shaincheaptha d’fheirmeoirí aonair maidir le conas déileáil lena bhfuil ag tarlú ar a bhfeirmeacha féin'.

Tugann suirbhé Teagasc le fios freisin go bhfuil feirmeoirí sásta úsáid a bhaint as bearta éagsúla d’fhonn déileáil leis na deacrachtaí atá le sárú acu. I láthair na huaire, tá naonúr as gach deichniúr feirmeoirí ag tabhairt cothú breise dá mba déiríochta. Chuir 33% d’fheirmeoirí déiríochta agus 17% d’fheirmeoirí stoc tirim in iúl gur dhíol siad beostoc d’fhonn a gcuid deacrachtaí fodair a mhaolú. Leathnaigh ochtar as gach deichniúr feirmeoirí déiríochta agus breis is leath d’fheirmeoirí beostoic leasachán i mí Iúil d’fhonn dlús a chur faoi tháirgeadh féir. Chuir 66% d’fheirmeoirí in iúl go bhfuil soláthairtí féir ar a gcuid feirmeacha gann nó fíorghann, agus go bhfuil droch-chuma ar an talamh i go leor áiteanna, fiú amháin na háiteanna sin a bhfuil soláthairtí oiriúnacha féir iontu.

FODDER_SURVEY_RESULTS_072012 [55KB pdf]