Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Teagasc agus Bord Bia ag seoladh 'Nascleantóir Carbóin Mairteola' nua  

Tá ‘Nascleantóir Carbóin Mairteola’, uirlis bainistíochta feirme, á sheoladh ag Teagasc agus Bord Bia ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta an tseachtain seo. Trí úsáid a bhaint as an Nascleantóir Carbóin beidh deis ag feirmeoirí spriocanna feabhais a bhunú i bpríomhréimsí praiticiúla bainistíochta agus léargas a fháil ar a bhfiontar eallaigh féin bunaithe ar fheidhmíocht chomhshaoil agus gheilleagrach.

Is ionann seoladh an Nascleantóra Carbóin agus an chéad chéim eile de chlár Inbhuanaitheachta Mairteola atá forbartha ag Teagasc agus Bord Bia. Go dtí seo, tá faisnéis curtha ar fáil ag beagnach 28,000 feirm Dearbhaithe Cáilíochta, faisnéis a chiallaíonn gur féidir feidhmíocht chomhshaoil a bhfeirmeacha a mheas. Tá an clár dírithe anois ar chomhairle phraiticiúil a chur ar fheirmeoirí maidir leis na céimeanna ar chóir dóibh a dhéanamh chun a bhfeidhmíocht chomhshaoil a fheabhsú trí éifeachtúlacht feirme a fheabhsú.

Úsáideann an Nascleantóir Carbóin feidhmíocht reatha, a dhéantar a mheas trí iniúchadh Dearbhaithe Cáilíochta agus a thugann deis d'fheirmeoirí aonair spriocanna a shonrú agus comparáidí a dhéanamh le feirmeoirí atá ag feidhmiú ag meánráta agus na feirmeoirí is rathúla ar fad. Is í an aidhm atá leis an gcur chuige ar a dtugtar ‘achar go sprioc’ ná cabhrú chun cleachtas a fhorbairt agus spriocanna éifeachtúlachta a chomhlíonadh thar thréimhse trí bliana.

Dúirt Pat Murphy, Ceannaire Aistrithe Eolais Comhshaoil le Teagasc gur “dúshlán suntasach do chúrsaí talmhaíochta in Éirinn é gáis cheaptha teasa (GCTanna) talmhaíochta a laghdú sna blianta beaga amach romhainn. Is ionann an taighde atá GCTanna le blianta beaga anuas agus an chomhchuid is tapa fáis de chlár taighde Teagasc le cúig bliana anuas. Tá dul chun cinn suntasach déanta i ndáil leis an tuiscint atá againn ar fhoinsí GCTanna talmhaíochta agus an éifeachtacht a d'fhéadfadh a bheith le straitéisí maolaithe. Má tá feirmeoirí le glacadh leis na straitéisí seo, áfach, is den tábhacht é go bhforbraítear uirlisí agus córais tacaíochta cinnteoireachta chun an eolas seo a scaipeadh. Baineann fíorthábhacht leis an gcomhpháirtíocht atá idir Teagasc agus Bord Bia chun na cláir Nascleantóra Carbóin a fhorbairt i gcomhthéacs an tionscail agraibhia.”

Úsáideann an Nascleantóir, atá ar fáil ar bhunachar sonraí Dearbhaithe Cáilíochta Bhord Bia, an saineolas teicniúil atá ag Teagasc sa réimse a bhaineann le cleachtais feirmeoireachta a chur i bhfeidhm, cleachtais a bhfuil sé mar aidhm leo astaíochtaí gáis cheaptha teasa a mhaolú. Is í foireann Chomhairleach Teagasc a bheidh i mbun na huirlise a rolladh amach d'fheirmeoirí ar dtús, agus diaidh ar ndiaidh beidh teacht ag feirmeoirí ar an uirlis ar líne.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Padraig Brennan, Anailísí Sinsearach Gnó le Bord Bia, “Tá na daoine a cheannaíonn mairteoil Éireannach ag súil leis an uair a mbeidh a soláthraithe in ann cabhrú leo a spriocanna inbhuanaitheachta a chomhlíonadh. Ciallaíonn sé seo go mbeidh siad ag lorg cúnaimh ó dhaoine a thugann léargas ar a ndintiúir inbhuanaitheachta agus a fhorbraíonn tionscnaimh a chuirfidh lena bhfeidhmíocht de réir a chéile. Céim thábhachtach í forbairt an Nascleantóra Carbóin i gcabhrú le tionscal mairteola na hÉireann a íomhá ghlas a chothú agus a fheabhsú agus tairbhe a bhaint as an bpoitéinseal a bhaineann le torthaí margaidh a fheabhsú. Cuirfidh an tionscnamh seo le clár Origin Green de chuid Bord Bia agus cabhróidh sé freisin chun a léiriú dár gcustaiméirí domhanda go bhfuil talmhaíocht agus bia na hÉireann á tháirgeadh go hinbhuanaithe.”

Tá taighdeoirí Teagasc anois ag obair ar Nascleantóir Carbóin Déiríochta a bhfuil sé beartaithe a fhorbairt i gcomhar le Bord Bia in 2013.