Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tosaíonn Sraith Léachtaí Teagaisc/RDS leis ‘An Stoirm Fhoirfe’

Tháinig Teagasc agus an RDS le chéile chun sraith léachtaí poiblí a reáchtáil ar an ábhar ‘Dúshláin Mhóra do Thalmhaíocht agus Bia an Domhain.’ Bainfidh an tsraith thábachtach seo le dúshláin mhéadaitheacha na hinbhuanaitheachta, ag freastail ar na riachtanais shlándáil bhia atá ag daonra domhanda atá ag méadú agus beidh sí á cur i láthair ag eolaithe agus luch déanta beartas idirnáisiúnta den scoth. Tabharfaidh an tsraith leis an bhfeasacht mhéadaitheach i dtaobh mhéid na faidhbe agus go bhfuil páirt againn uile – rialtais, an tsochaí shibhialta, an earnáil phríobháideach agus tomhaltóirí aonair – le dul i ngleic leis na dúshláin.

Tabharfaish an tOllamh Sir John Beddington, Príomhchomairleoir Eolaíochta do Rialtas na RA agus Ball an Ghrúpa Ardleibhéil Geallsealbhóirí atá freagrach as Tuaracáil Réamhfhéachaint na RA 2011 ar Todhchaí an Bhia agus na Feirmeoireachta, an chéad tionscnaimh sa Cheoláras, RDS, Baile Átha Cliath, 12 Iúil ag 5 i.n. Tabharfaidh an tOllamh Beddington léargas ginearálta ar na dúshláin iomadúla a gcaithfidh an talmhaíocht agus táirgeacht bhia dul i ngleic leo go dtí 2050 i léacht darbh ainm “An Stoirm Fhoirfe: An Dúshlán Idirnáisiúnta um Bia, Uisce agus Slándáil Fuinnimh.” I ndiaidh na léachata beidh díospóireacht phainéil le haoichainteoirí, déanfaidh an tUasal Leo Enright, Iriseoir agus Craoltóir cathaoirleacht uirthi.

“Tá gá le díospóireacht láidir ar na saincheisteanna seo ag leibhéil náisiúnta agus AE, agus caithfidh tuiscint a bheith againn ar nádúr domhanda na ndúshlán seo, ionas gur féidir linn páirt éifeachtach a ghlacadh sa díospóireacht idirnáisiúnta. Mar an comhlacht náisiúnta atá freagrach as riachtanais Eolaíochta agus Teicneolaíocha thionscail agraibhia na hÉireann, tá sé de dhualgas ag Teagasc an díospóireacht seo a fhorbairt,” mar a mhínigh an Dr Frank O’Mara, Stiúrthóir Taighde, Teagasc. “Toisc go mbeidh an ard idirnáisiúnta dírithe ar Bhaile Átha Cliath agus ar Éirinn i rith na bliana seo, bliain ‘Bhaile Átha Cliath, Cathair na hEolaíóchta’, ba mhaith le Teagasc an deis a thapú chun níos mó airde a dhíriú ar na ‘dúshláin mhóra’ ó thaobh bia agus talmhaíochta de, trí sraith léáchta iomráiteach á dtabhairt ag eolaithe agus lucht déanta beartas idirnáisiúnta den scoth do lucht féachana a fuair cuirí, eolaithe, lucht déanta gnó, príomhlucht gnó agus daoine eile ag a bhfuil tionchar san áireamh.
Ina theannta sin, tá sé ar intinn againn úsáid nuálaíoch a bhaint as teicneolaíocht nua-aimseartha, chun rannpháirtíocht agus tionchar na sraithe seo a leathnú chun fíor-ócáíd idirnáisiúnta a dhéanamh di,” a dúirt an Dr Lance O’Brien, Ceannasaí Réamhfhéachana agus Fhorbairt Staitéise ag Teagasc.

Cé go bhfuil sé saor in aisce freastail ar an ócáíd seo, caithfear ticéad a chur in áirithe. Téigh i dteagmháil le: lectureseries@teagasc.ie 059 917 0200;