Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Bliain Tháirgiúil agus Ghnóthach do Teagasc

I rith 2012 sholáthair Teagasc seirbhís chomhairleach do bhreis is 42,600 feirmeoir, reáchtáil sé breis is 74,000 comhairliúchán le feirmeoirí, d’fhoilsigh sé 334 foilseachán taighde measúnaithe agus 112 nuashonrú teicneolaíochta, agus chuir breis is 2,566 mac léinn tús le cúrsaí oideachais agus ghlac 3,867 páirt i gcúrsaí oideachais d’aosaigh. Níl iontu sin ach cuid d’aschuir na heagraíochta a bhfuil breis eolais mar gheall orthu le fáil i dTuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012 Teagasc a foilsíodh i mBaile Átha Cliath inniu, Dé Luain, 21 Deireadh Fómhair.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Noel Cawley, Cathaoirleach, ag ócáid foilsithe Thuarascáil Bhliantúil Teagasc: Lean an talmhaíocht agus an earnáil bhia ar aghaidh ar cheann de na mór-ranníocóirí do gheilleagar na hÉireann agus do ghníomhaíocht gheilleagrach sna ceantair thuaithe ar fad. B’amhlaidh a bhí go fóill in 2012, in ainneoin céimeanna ar chúl de dheasca na haimsire agus luaineachtaí i bpraghsanna do tháirgí gheata na feirme. Fianaise ba ea Suirbhé Náisiúnta Feirme Teagasc gur laghdaigh Ioncam Teaghlaigh Feirme 15% in 2012, rud a chiallaigh gur laghdaigh an meán-ioncam don earnáil feirmeoireachta go dtí €25,483.“

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Bliain thar a bheith gnóthach do Teagasc ba ea 2012 agus tá an dlús céanna fós le tabhairt faoi deara i mbliana. Bliain thar a bheith dúshlánach d’fheirmeoirí beostoic ba ea 2012 mar gheall ar an droch-aimsir ba chionsiocair le leibhéil níos ísle stoc fodair a bheith ar fáil do gheimhreadh 2012 agus earrach 2013. Rinne Teagasc dianobair mar chuid de ghrúpa idirghníomhaireachta fodair a bunaíodh le cabhrú le feirmeoirí i rith na tréimhse seo.”

“Fianaise ar an luach a bhain le samhail an phléghrúpa ba ea tuarascáil neamhspleách inar léiríodh gur éirigh le feirmeoirí atá páirteach i bpléghrúpaí feidhmíocht fhisiceach agus airgeadais níos airde a bhaint amach ina ngnóthaí. Tá samhail an phléghrúpa anois á cur i bhfeidhm i measc grúpaí feirmeoirí mairteola agus caorach ó tharla an Scéim Glactha Teicneolaíochta Mairteola (BTAP) agus an Scéim Glactha Teicneolaíochta Caorach (STAP) a bheith curtha i bhfeidhm”

I measc na ngníomhaíochtaí suntasacha a chuir Teagasc i gcrích in 2012 bhí:

 • Seoladh Dioplóma Gairmiúil i mBainistíocht Feirme
 • Reáchtáladh Clinicí Aimsire ar fud na tíre
 • Rinneadh 41,316 iarratas ar aoníocaíocht feirme do chliaint
 • Cuireadh bailchríoch ar 6,758 plean simplí leasacháin d’fheirmeoirí
 • Rinneadh 2,659 plean mionsonraithe bainistíochta cothaitheach
 • Seoladh Straitéis um Theicneolaíocht an Bhia agus Aistriú Eolais
 • Reáchtáladh dhá Imeacht Tairsí do Chuideachtaí Bia
 • Sheol Teagasc agus Bord Bia Nascleantóir Carbóin Mairteola
 • Ghlac Teagasc páirt i gCathair Eolaíochta 2012
 • Comhdháil Idirnáisiúnta ar Dhea-Chleachtas i Seirbhísí Comhairleacha Talmhaíochta Breisithe
 • Lámhleabhar Mairteola foilsithe
 • Leabhar na Nuashonruithe Teicneolaíochta foilsithe
 • Seoladh An Coimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch na gCeantar Tuaithe

Tá feidhmiú Chlár Athraithe 2 Teagasc beagnach tugtha chun críche. Ó tharla nach mbeidh an oiread céanna acmhainní agus a bhí ar fáil, tá beartú tosaíochta i ndán agus tá tús curtha ag Teagasc le Clár Athraithe 3 a dhréachtú.

In 2012 bhí ioncam iomlán Teagasc cothrom le €169.42 milliún, gan glanmhaoiniú iarchurtha a áireamh. Is ionann é sin agus laghdú €173.28 i gcomparáid le 2011.