Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Buann fear ó Ros Comáin Gradam Mac Léinn na Bliana de chuid Teagasc/FBD

Is é Gerard Brennan Mac Léinn na Bliana 2012 de chuid Teagasc. Bronnadh an gradam, atá urraithe ag Iontaobhas FBD, ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Siomón Ó Coibheanaigh, TD ag searmanas bronnta i mBaile Átha Cliath inniu, Dé Céadaoin, 17 Aibreán.

Chríochnaigh Gerard Brennan, ar as Ceathrú an Chlochair, Béal na mBuillí, Co. Ros Comáin dó, an Ardteastas i dTalmhaíocht ag Ionad Oideachais Teagasc sa Longfort. Chuaigh meon díograiseach Gerard go mór i bhfeidhm ar na moltóirí. Tá an fheirm theaghlaigh iompaithe aige ó thréad diúil le 30 bó go bólacht, anois le 65 bó inti. Seasann EBI an tréada ag 137, agus tá EBI na mbodóg athsholáthair ag 167. Tá gnó éifeachtach láidir forbartha aige i gceantar nach raibh traidisiún láidir déiríochta ann cheana. Is ball de phléghrúpa de chuid Teagasc é agus tá sé beartaithe aige cur lena bhólacht agus lena ardán crúite san am amach romhainn.Ag bronnadh an ghradaim, dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Siomón Ó Coibheanaigh; “Tugann na gradaim seo aitheantas don sármhaitheas agus ní mór do gach duine sa slabhra agraibhia dréim leis an gcaighdeán seo má táimid chun an tairbhe is mó a bhaint as an tionscal seo againn. Tá feirmeoirí óga díograiseacha oilte de dhíth san earnáil agraibhia chun táirgeacht talmhaíochta a thiomáint.

Tréaslaím leis na buaiteoirí gradaim go léir agus guím gach rath orthu ina gcuid gairme amach anseo. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt chomh maith do na hiarrachtaí móra de chuid Teagasc atá fós ag tabhairt faoi riachtanais oiliúna ár gcuid feirmeoirí óga.“

Bronnadh chéad ghradam an dara háit ar Martin Whitty. Bhain sé amach ardteastas sa Talmhaíocht, ag déanamh staidéir ag ionad oideachais Teagasc, ag Tigh na hÉille. Tá sé i mbun feirmeoireachta déiríochta ag Cúil an tSagairt, Teach Munna, Co. Loch Garman, áit a bhfuil tréad 90 bó aige le meán-táirgeacht 6500 lítear. Sonraíonn sé comhlánú mhonatóir eProfit agus glacadh páirte ina phléghrúpa déiríochta mar dhá cheann de na tosca is tábhachtaí maidir le rith rathúil an ghnó aige.

Fuair Daniel Kennedy, ar as Easca Fhuinsinn, Cúil Ghréine, Co. Loch Garman dó dara gradam an dara háit. Bhain sé amach Ardteastas i mBainistíocht Bólachta ag Coláiste Talmhaíochta Teagasc Chill an Dáltúnaigh. Tá sé anois ag críochnú an Dioplóma Proifisiúnta i mBainistíocht Feirme Déiríochta, é ar na chéad mhic léinn atá ag glacadh páirte sa dioplóma nua de chuid Teagasc/an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá an clár deartha go speisialta chun oiliúint a chur ar bhainisteoirí feirme óga agus ba é ceann de na moltaí a tháinig ó thuarascáil Food Harvest 2020.

Ag caint dó ag bronnadh na ngradam, dúirt Stiúrthóir Teagasc an tOllamh Gerry Boyle; “Is féidir leis an aon iomaitheoir déag seo sa bhabhta deireanach a bheith bródúil as a bhfuil bainte amach acu, iad ag teacht chun cinn mar na mic léinn talmhaíochta is fearr sa tír. Cuirtear fáilte roimh an méadú atá tagtha ar líon na mac léinn ag déanamh staidéir ar an talmhaíocht i gcúrsaí atá á rith ag Teagasc agus tá sibhse tagtha chun cinn mar bharr an ranga i measc líon méadaithe na mac léinn seo. Comhghairdeas agus bail ó Dhia oraibh!”

Roghnaíodh na mic léinn atá ag fáil na ngradam inniu astu siúd a bhfuil cláir oiliúna Breisleibhéil le Teagasc críochnaithe acu in 2012. Is iad seo na hiomaitheoirí eile a bhí sa bhabhta deireanach:

  • Seamus Howard, Gort Leice, Cill Iníne Baoith, Inis, Co an Chláir
  • Cormac Wall, Radharc na hAbhann, Tairbeart, Co Chiarraí
  • Shane McKeon, Carn Tulach, Baile na gCléireach, Co Liatroma
  • Damien McHale, Garbhchluain, An Cnoc Mór, Béal an Átha, Co Mhaigh Eo
  • Edward Hunt, Liath Mhílic, Cill Mobhí, Co Mhaigh Eo
  • Kieran McDermott, Corkimmons, Cluain Eois, Co Mhuineacháin
  • Peter Hynes, Eatharlach, An Eatharla, Co Chorcaí
  • Peter Grogan, Liath Mór, Tulach Mhór, Co Uíbh Fhailí

Ag caint dó ag bronnadh na ngradam, dúirt Conor Gouldson, Rúnaí Cuideachta le FBD: “Tá spéis níos mó ná riamh á léiriú in ábhair bainteach le talmhaíocht agus eolaíocht talmhaíochta, tá sé riachtanach dúinn mic léinn a ghríosú ionas a n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach le linn dóibh a bheith sa choláiste. Tá ríméad orainn tacú arís le Gradam Mac Léinn na Bliana de chuid Teagasc agus comóradh a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach ag na mic léinn seo a dtugtar ómós dóibh inniu. Tréaslaímid leo go léir.”

Dúirt Tony Pettit, Ceann Oideachais ag Teagasc: “Tá tábhacht ag dul leis na gradaim seo mar spreagann siad mic léinn chun an barr a bhreith ina gcuid staidéar. Ní fhéadfaí na gradaim a chur ar siúl gan tacaíocht Iontaobhas FBD, a thug urraíocht do na gradaim ó bunaíodh iad agus atá anois ina 28ú bliain. Spreagann an tiomantas seo d’oideachas talmhaíochta na daoine óga is fearr chun dul leis an bhfeirmeoireacht.”

Bhí 3,600 mac léinn ar chúrsaí oideachais faoi stiúir Teagasc sa bhliain acadúil 2012/13. Tugann an fhaisnéis is déanaí le fios go mbeidh líon inchurtha leis an mbliain seo ar na cúrsaí breisleibhéil, fad is atá méadú 7% ar líon na n-iarratas tríd an CAO le haghaidh cúrsaí ardleibhéil a thosaíonn i mí Mheán Fómhair.