Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Buann Grúpa Díospóireachta Déiríochta Uíbh Fhailí Thiar Gradam Sláinte agus Sábháilteachta Eorpach

Tá Pléghrúpa Déiríochta Uíbh Fhailí Thiar, éascaithe ag comhairleoir Teagasc Jim Moyles, tar éis an chraobh a thabhairt leo ag ‘Gradaim Deachleachtais’ Eorpacha um Shábháilteacht agus Sláinte Cheirde. Tugtar aitheantas tríd an ngradam do chineálacha cur chuige sármhaithe chun bainistíocht éifeachtach um shábháilteacht agus sláinte a chur i bhfeidhm i measc Fiontar Beag agus Meánmhéide (FBManna) trasna na hEorpa.

Bhí an gradam bronnta ag Coimisinéir László Andor, Coimisinéir an AE um Fhostaíocht, Cúrsaí Sóisialta agus Cuimsiú, ag Comhdháil Eorpach a bhí ag tabhairt faoi dhúshláin sábháilteachta agus sláinte dá bhfuil fiontair bheaga agus meánmhéide ag tabhairt aghaidh orthu, ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an Luan, 29ú Aibreán. Glactar leis an nGradam thar ceann an ghrúpa ag Brendan McGarry, arbh é cathaoirleach an ghrúpa in 2012. Bhí Jim Moyles, comhairleoir don ghrúpa, ag déanamh ionadaíochta do Teagasc ag an searmanas bronnta.

Nuair a bhí Stiúrthóir Teagasc an tOllamh Gerry Boyle ag tréaslú le baill Ghrúpa Uíbh Fhailí Thiar as a nGradam iontach, dúirt sé go bhfuil na pléghrúpaí ar na forbairtí sármhaithe i dtaobh teicneolaíochta agus aistrithe cleachtais i dTalmhaíocht na hÉireann. Mhaígh sé go bhfuil ról sóisialta thar cuimse acu chomh maith do bhaill na bplégrúpaí.

Bhain Pléghrúpa Uíbh Fhailí Thiar úsáid as uirlís ar líne i dtaobh le Measúnú Riosca Sábháilteacht Feirme agus Sláinte (www.farmsafely.com) in éineacht lena gcruinnithe pléghrúpa chun cur le bainistíocht sábháilteacht agus sláinte dá gcuid feirmeacha. Chaith an grúpa 30 nóiméad breise ag gach cruinniú ag plé sábháilteachta agus ceapadh triúr meantóirí ó laistigh den ghrúpa chun cuidiú le bearta sábháilteachta a ghlacadh ar fheirmeacha.

Tá an uirlis Measúnaithe Riosca ar líne a bhí in úsáid ag an bPléghrúpa Uíbh Fhailí Thiar bunaithe ar gCód Cleachtais um Shábháilteacht Feirme a bhí forbartha mar chuid de Thionscnamh Seachanta um Shábháilteacht Feirme arna oibriú ag Teagasc agus ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta, in éineacht le Comhpháirtíocht Sábháilteacht Feirme.

Feidhmíonn Teagasc líonra de bhreis is 800 pléghrúpa, a bhfuil breis is 13,000 feirmeoir ar fud na tíre bainteach leo. Bíonn ó 15 go 20 ball ag gach grúpa agus buaileann siad le chéile ar bonn míosúil ar fheirm dhuine amháin den ghrúpa chun plé a dhéanamh ar cheisteanna bainistíocht feirme atá ábharthach do na baill. Léiríonn taighde de chuid Teagasc chomh maith le taighde neamhspleách go mbíonn rátaí níos airde ag baill grúpa ó thaobh glacadh le cleachtas de.

I mí na Nollag seo caite, bhuaigh tionscadal de chuid Phléghrúpa Déiríochta Uíbh Fhailí Thiar, darb ainm ‘Oibríocht na Tarrthála’, Comórtas Nuálaíochta Pléghrúpaí Déiríochta, a bhí eagraithe ag Teagasc, ACCBank, ICBF agus an Irish Farmers Journal.