Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ceapann UCC Ollúna Taighde

Tá Coláiste na hOllscoile, Corcaigh tar éis triúr taighdeoirí ceannródaíocha a cheapadh mar Ollúna Taighde.

Tá aitheantas ar Ollúna Taighde mar cheannródaithe ina ngort taighde, iad ag feidhmiú ag an leibhéal is airde go hidirnáisiúnta maidir le torthaí taighde, agus bíonn siad rathúil san iomaíocht do ghradaim mór le rá.

Is iad seo a leanas na daoine a bhí ceaptha: an tOllamh Paul Ross de chuid Teagasc mar Ollamh Taighde in Ionad Cógasbhitheach an Bhia; agus an tOllamh Cian Ó Mathúna in éineacht leis an Ollamh Paul Townsend, an bheirt acu ina dtaighdeoirí in Institiúid Náisiúnta Tyndall, mar Ollúna Taighde le hInnealtóireacht Leictreach agus le Fisic faoi seach.

Tugann ceapachán Paul Ross aitheantas dá bhfuil bainte amach ó thaobh taighde de sna réimsí micreaflóra na putóige, peiptídí frithmhiocróbacha, baictéaraiciní, próibhitheacha, agus frith-ionfhabhtaíocha. Tá ceapachán an Ollaimh Chian Uí Mhathúna mar aitheantas dá chuid éachtaí agus dá cheannasaíocht idirnáisiúnta i bhforbairt micrea-mhaighnéadaice ar shileacan do sholáthar cumhachta ar an tslis, rud a ghnóthaigh ardú céime dó le déanaí go Comhalta d'Institiúid Innealtóirí na hÉireann, agus tá ómós á thabhairt don Ollamh Paul Townsend as an dul chun cinn mór i gcumarsáid snáthoptaice agus i gcóras eolais candamacha.

Ag cur fáilte roimh na ceapacháin, dúirt Uachtarán Choláiste na hOllscoile, Corcaigh an Dr Michael Murphy: “Tá sé tábhachtach go dtugann an Ollscoil aitheantas do thaighdeoirí móra a thugann ionchur suntasach d’eolas an domhain, agus, trína gcuid oibre, a chinntíonn go ndéanann Coláiste na hOllscoile, Corcaigh dul chun cinn ar thosaíochtaí taighde na hÉireann. Tá ceannasaíocht léirithe ag gach duine de na hOllúna Taighde atá á cheapadh agus tá sármhaitheas ina ngort féin bainte amach acu ag an gcaighdeán is airde idirnáisiúnta. Cuireann a rathúlacht go mór le tírdhreach taighde na hÉireann agus gríosaíonn sí taighdeoirí luathghairme agus mic léinn iarchéime dréim le sármhaitheas agus aitheantas idirnáisiúnta a bhaint amach.”

Tá forbairt ar chreat le haghaidh gairmeacha taighde faoi lán seoil i gColáiste na hOllscaoile, Corcaigh le bliain anuas, ag léiriú na céimeanna éagsúla laistigh de ghairm thaighde agus an tábhacht straitéiseach maidir le cumas a thabhairt do thaighdeoirí a ngairm a fhorbairt i slí struchtúrtha. Sa chomhthéacs seo, tá tábhacht straitéiseach ag dul le haitheantas a thabhairt do thaighdeoirí mór le rá go hidirnáisiúnta trí cheapachán go ról Ollamh Taighde ag léiriú éachtaí ag an leibhéal is airde.

“Tá tionchar an-mhór ar ghradam idirnáisiúnta ollscoile ag a próifíl taighde agus ag a feidhmiúchán agus, go háirithe, ag na barra sármhaitheas taighde atá ag treorú forbairtí ag leibhéal domhanda laistigh de réimse taighde nó disciplín,” a dúirt an tOllamh Anita Maguire, Leasuachtarán um Thaighde agus Nuálaíocht i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

An tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc, ag fearadh fáilte roimh cheapacháin Paul Ross mar Ollamh Taighde san APC, á rá: “Léiríonn an ceapachán seo an comhoibriú táirgiúil leanúnach tríd an gComhaontas Straitéiseach i dTaighde Bia idir Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Teagasc ar seoladh in 2010.”

Deir an tOllamh Fergus Shanahan, Stiúrthóir Ionad Chógasbhitheach an Bhia: “Is eolaí thar barr é Paul Ross agus duine iontach leis; leagann an ceapachán béim ar an gcomhoibriú táirgiúil táthaithe atá idir Ionad Cógasbhitheach an Bhia agus Teagasc le breis agus deich mbliana anuas.”

Deir an tOllamh Nabeel Riza, Ceann na Roinne Innealtóireachta Leictrí agus Leictreonaice: “Tugann an tOllamh Cian Ó Mathúna saineolas atá aitheanta go hidirnáisiúnta leis go dtí an Roinn maidir le dearadh soláthair cumhachta ag baint úsáide as micrea-mhaighnéadaic ar shileacan, ag cur deiseanna nua ar fáil d’fhoireann agus do mhic léinn araon chun cur le misean sármhaitheas na hollscoile i dtaca le taighde, teagasc, foghlaim agus nuálaíocht.”

Lena chois sin, cuireann an tOllamh John McInerney, Ceann Roinne na Fisice agus bainteach le hInstitiúid Náisiúnta Tyndall freisin, an méid seo leis: “Táimid an-bhródúil as an Ollamh Townsend agus as na baill eile dár nGrúpa Córais Fótónaice a thug ionchur suntasach do chumarsáid fótónaice, agus a chabhraigh go mór lenár n-ard-teagasc. Tá tionchar anois ag a gcuid céimithe PhD ar eolaíocht agus ar innealtóireacht anseo in Éirinn agus ar fud na hEorpa.”