Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Clár Comhpháirteach maidir le Muca Seolta ag Teagasc agus ag Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann

Seoladh Clár Comhpháirteach Taighde agus Comhairleach maidir le Muca Teagasc/Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann inniu, Dé Luain, 7 Deireadh Fómhair, ag Páirc na Darach. Tríd an gClár Comhpháirteach beidh Teagasc ag tacú le táirgeoirí Éireannacha muc trí chomhairle, taighde agus oideachas a sholáthar maidir le saincheisteanna a mbaineann tábhacht leo san earnáil trí chéile. Is trí thobhach táirgeoirí muc a bheidh maoiniú á sholáthar don chlár, tobhach a chuirfidh ar chumas Teagasc na seirbhísí atá á soláthar aige don earnáil muc a fheabhsú. D’fháiltigh Ciarán Carroll, Ceann na Roinne um Fhorbairt Muc i dTeagasc roimh an tionscnamh nuair a dúirt sé go gcuirfidh an clár ar chumas Teagasc raon níos leithne seirbhísí a sholáthar don earnáil. Úsáidfear an tobhach chun beirt chomhairleoirí nua, beirt taighdeoirí nua agus teicneoir a mhaoiniú. Tá cúpla bliain caite ag Teagasc agus ag Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann ag obair ar an gclár seo, agus is deas an rud go bhfuil toradh a gcuid iarrachtaí le feiceáil anois”.

Tá na comhairleoirí nua, an Dr Amy Quinn sa Chloch Liath agus Shane Brady i mBéal Átha hÉis i mbun a gcuid dualgas nua ó mhí Lúnasa. Chuir an Dr Keelin O’Driscoll tús le post taighde i Meán Fómhair agus tá sé beartaithe go mbeidh taighdeoir um chothú muc i mbun oibre go luath freisin. Mar chuid den tseirbhís chomhairleach tabharfar cuairt ar tháirgeoirí uair sa bhliain chun cabhrú leo plean gnó bhliantúil don fheirm a ullmhú agus a athbhreithniú. Beidh seirbhísí eile á soláthar freisin lena n-áirítear an chomhdháil bhliantúil muc, ceardlanna, cruinnithe grúpa, laethanta chun torthaí taighde a roinnt, pléghrúpaí, nuachtlitreacha agus rannpháirtithe a chlárú ar chúrsa muc FETAC.

Chomh maith leis sin, d’fháiltigh Pat O’Flaherty, Cathaoirleach, Coiste Muc agus Muiceola Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann roimh an gclár freisin nuair a dúirt sé go mbeidh an clár mar bhonn leis an tseirbhís atá á soláthar ag Teagasc a fheabhsú tuilleadh, agus an tseirbhís a thairiscint do raon níos leithne táirgeoirí ná riamh”. Dúirt Ciarán Carroll go gcuirfidh an clár comhpháirteach dlús faoin earnáil seo atá thíos leis de dheasca cúrsaí airgeadais a bheith mar atá le blianta beaga anuas. Lena chois sin, tá Teagasc tiomanta d’Áis nua um Thaighde Muc agus Tástáil ar Bhia a sholáthar sa Chloch Liath.

Tá Coiste Oibríochtúil do Chláir Chomhpháirteacha bunaithe, coiste ar a bhfuil príomhphearsanra ó Teagasc/Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann. Tá an grúpa seo i mbun clár comhaontaithe comhairle, taighde agus oideachais a fhorbairt agus is é an grúpa seo a bheidh freagrach as feidhmiú agus seachadadh an chláir. Soláthróidh an grúpa tuarascálacha leathbhliantúla do Choiste Comhairleach Tráchtearraí Muc Teagasc (Páirtí Leasmhar). Féadfaidh táirgeoirí muc a moltaí agus a dtuairimí maidir leis an gClár Comhpháirteach a chur in iúl trína gcomhairleoirí nó trína n-ionadaithe ó Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann.