Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Fógraíonn Teagasc an Líon Is Mó Gradam riamh faoi Chlár Comhaltachta Iarchéime Walsh 2013

D'fhógair Údarás Teagasc bronnadh 64 chomhaltacht nua iarchéime, an formhór ag leibhéal PhD, faoi Chlár Chomhaltachta Iarchéime Walsh. Is é seo an líon is mó a faomhadh ó thosaigh an Clár agus léiríonn sé líon ardaitheach na dtairiscintí ardchaighdeáin a tháinig isteach agus aitheantas an Údaráis ar an tionchar ollmhór atá ag an gClár ar aschur taighde. Taispeánann na gradaim seo infheistíocht de bhreis is €4 mhilliún trí chéile in oiliúint na n-eolaithe óga a chabhróidh le gnó forásach agrabhia na hÉireann a chur chun cinn. Beidh na céimithe nua in éineacht le thart ar 140 Comhalta Walsh atá ann cheana féin, faoi chomh-mhaoirseacht Teagasc agus bhaill foirne na hOllscoile agus iad ag déanamh taighde ar thalmhaíocht, bia, eolaíocht an chomhshaoil, eacnamaíocht agrabhia, forbairt tuaithe, gairneoireacht agus disciplíní eile bainteach leo.

Tá an Clár Chomhaltacht Walsh ainmnithe tar éis an Dr Tom Walsh, an chéad Stiúrthóir ag an Institiúid um Thaighde Talmhaíochta (anois Teagasc), agus duine mór i bhforbairt taighde ar an talmhaíocht agus bia in Éirinn. Tá an Clár ina chuid lárnach de chlár náisiúnta taighde Teagasc agus cuireann sé chun cinn idirchaidreamh agus comhoibriú níos dlúithe idir Teagasc agus na naoi n-ollscoil ar oileán na hÉireann, chomh maith le hInstitiúidí Teicneolaíochta in Éirinn agus ollscoileanna san Eoraip, sna Stáit Aontaithe agus sa Nua Shéalainn.

Le blianta beaga anuas tá gné idirnáisiúnta an chláir ag dul i méid agus cuirfear mic léinn faoi oiliúint in ollscoileanna lasmuigh d’Éirinn in dhá ghradam déag as a mbronnadh in 2013. Dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc; “Tá an eolaíocht ag iompú ina disciplín domhanda agus tá sé ríthábhachtach go mbeadh na mic léinn is fearr againn nochta don eolaíocht agus taighde is fearr taobh amuigh d'Éirinn. Tá áthas orm a thabhairt faoi deara gur bhronn Teagasc, agus iad ag iarraidh cur leis an ngné idirnáisiúnta seo, sé dheontas ghearrthéarma d'oiliúint thar lear in 2012 ar sé chomhalta reatha Walsh chun tréimhsí gearra oiliúna a chaitheamh in ollscoileanna agus institiúidí taighde faofa taobh amuigh d’Éirinn, agus go mbronnfar suas le deich ngradam dá leithéid i rith na bliana seo.”

Dúirt an Dr Frank O’Mara, Stiúrthóir Taighde, Teagasc; “Tá oiliúint Chomhaltaí Walsh dírithe go mór ar chur chun cinn mhisean Teagasc maidir le nuálaíocht a chur chun cinn in earnáil an agrabhia. Tá sé léirithe go bhfuil éifeachtacht mhór ag dul leis an gClár agus é ag dul i ngleic le riachtanais iarchéimithe óga agus dá dtreorú go fostaíocht ardghráid i dtionsclaíocht, sa saol acadúil agus san earnáil phoiblí níos leithne. Trí oiriúnú leanúnach i gcomhair timpeallacht tionsclaíoch agus eolaíoch atá ag athrú, cinnteoidh Teagasc go leanfaidh an Clár ag freagairt do dhúshláin agus do dheiseanna nua nuair a thiocfaidh siad aníos.”

Tá an Clár maoinithe trí dheontas i gcabhair de chuid Teagasc, na cistí taighde FIRM agus STIMULUS á riar ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, cistí taighde náisiúnta eile nach iad agus Creatchlár an AE.

Le haghaidh a thuilleadh sonraí, féach www.teagasc.ie/research/postgrad