Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Príomhthaighdeoirí Ceaptha i gColáistí Teagasc i gCloich na Coillte agus i mBéal Átha hÉis

Tá Príomhthaighdeoirí ceaptha ag Teagasc in dhá Choláiste Talmhaíochta. Is í Majella Moloney an Príomhthaighdeoir atá ceaptha i gColáiste Talmhaíochta Teagasc i gCloich na Coillte, Co. Chorcaí agus is é John Kelly an príomhthaighdeoir nua atá ceaptha i gColáiste Talmhaíochta Teagasc i mBéal Átha hÉis i gCo. an Chabháin.

Ba i gCo. Chiarraí a rugadh Majella Moloney agus bhain sí céim amach in Eolaíocht Ainmhithe in Ollscoil Aberystwyth sa Bhreatain Bheag. Is as paróiste Dhubhátha do Majella agus tá sí ag obair le Teagasc ó 2001 i leith. Ba ag obair mar Chomhairleoir REPS i gCo. Mhaigh Eo agus i Luimneach a bhí sí i dtús báire. In 2006, ceapadh Majella mar léachtóir coláiste i gColáiste Talmhaíochta Chloich na Coillte agus ba in 2008 a ceapadh mar Thaighdeoir Cúnta í.

Le linn di a bheith ag labhairt faoina ceapachán, leag Majella Moloney béim ar an tábhacht a bhaineann le hoideachas talmhaíochta agus tharraing sí aird ar an éagsúlacht cúrsaí atá á dtairiscint i gcoláistí talmhaíochta Teagasc. “Tá acmhainní den scoth ag Coláiste Talmhaíochta Chloich na Coillte chun oiliúint talmhaíochta a sholáthar agus tá naisc mhaithe bunaithe anois le Teagasc sa Chloch Liath, a bhfuil bólacht taighde aige i gCloich na Coillte. Tá deis anois ag mic léinn tabhairt faoi chúrsaí Talmhaíochta ag Leibhéal 7 agus Leibhéal 8 in Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí agus Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí. Mholfainn dóibh siúd a bhfuil sé beartaithe acu a shaol a chaitheamh leis an talmhaíocht gan na cúrsaí atá á dtairiscint ag Teagasc i gCloich na Coillte a ligean i ndearmad ach oiread leis na deiseanna dul chun cinn a d’fhéadfadh eascairt as na cúrsaí sin.”

Is é John Kelly an Príomhthaighdeoir nua atá ceaptha i gColáiste Talmhaíochta Teagasc i mBéal Átha hÉis. Is i gcomharba ar Felix McCabe atá sé ag teacht, fear a chaith blianta fada tairbheacha ag obair in Teagasc. Tá Céim in Innealtóireacht Talmhaíochta (BEng, Onór.) mar aon le Máistir Riarachán Gnó (MBA) ó Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge ag John. Is as paróiste Chúil na gCuirridín i gCo. Dhún na nGall dó agus tá 12 bliain caite aige ag obair ar chúrsaí Oideachais in Teagasc. Thosaigh John ag obair mar léachtóir innealra i gColáiste Talmhaíochta Teagasc i gCill an Dátúnaigh, Co. Chill Chainnigh agus mar chomhordaitheoir ar an gCúrsa Bainistíochta Innealra agus Bainistiú Barr. In 2010 ghlac sé le post mar Thaighdeoir Cúnta i gCill an Dátúnaigh agus chaith sé na blianta idir 2011 agus 2013 ag obair mar Phríomhthaighdeoir i gColáiste Talmhaíochta Chloich na Coillte.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag John Kelly agus é ag trácht ar a cheapachán: “Tá borradh áirithe faoin oideachas talmhaíochta faoi láthair. Tá an-éileamh ar na cúrsaí atá á reáchtáil againn. Tá aird tarraingthe in Food Harvest 2020 ar an bpoitéinseal suntasach atá ann don tionscal seo agus tá fonn ar dhaoine tairbhe a bhaint as an bpoitéinseal seo. Is é an dúshlán atá romhainn anseo sa choláiste a chinntiú go mbeidh ár mic léinn oilte, go mbeidh na scileanna agus an t-eolas riachtanach acu chun cur ar a gcumas an méid tairbhe agus is féidir a bhaint as a bpoitéinseal a bhaineann leis an tionscal seo.”

Tá Coláiste Bhéal Átha hÉis suite ar 220 heicteár féaraigh agus tá na cúrsaí oiliúna atá á soláthar ansin dírithe ar thalmhaíocht agus ar fhoraoiseacht agus tá naisc mhaithe bunaithe anois idir Coláiste Bhéal Átha hÉis agus Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (DKIT). I láthair na huaire, tá breis is 300 mac léinn cláraithe ar chúrsaí i gColáiste Talmhaíochta Bhéal Átha hÉis. Is ionad tábhachtach do Teagasc an coláiste seo freisin, coláiste a sholáthraíonn seirbhísí comhairleacha mar aon le háiseanna do thaighde déiríochta.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Tony Pettit, Ceann an Oideachais in Teagasc, le linn dó tréaslú le Majella agus le John maidir lena gceapachán:” Níl aon amhras orm ach go bhfuil dlúthbhaint idir an méadú atá tagtha ar an líon mac léinn atá ag freastal ar chúrsaí atá á reáchtáil ag Teagasc agus an fhoireann ardcháilithe atá i mbun na gcúrsaí a sheachadadh. Tá cáil ar Majella agus ar John mar oideoirí den scoth anseo in Teagasc, agus táim lánmhuiníneach go gcinnteoidh an bheirt acu go mbeidh an t-oideachas talmhaíochta sa choláiste a mbeidh siad ag obair ann ar thús cadhnaíochta in Éirinn.”

Agus tús bhliain acadúil 2013/14 buailte linn, is eol dúinn go bhfuil breis is 1,900 duine cláraithe ar chúrsaí atá á reáchtáil ag Teagasc. Faoi réir tairiscintí deiridh/glacadh le háiteanna ar chúrsaí, is cosúil nach mbeidh mórán difríochta idir na leibhéil chlárúcháin i mbliana agus na hardleibhéil chlárúcháin a tugadh faoi deara in 2012. Tá breis is 3,600 mac léinn ar fad cláraithe ar chúrsaí breisoideachais Teagasc agus cúrsaí ardoideachais a bhfuil baint ag Teagasc leo.