Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Seachtain na hEolaíochta ag Teagasc

I rith Sheachtain na hEolaíochta (Samhain 10-17) tugann ionaid agus coláistí taighde Teagasc cuireadh do scoileanna ón gceantar áitiúil teacht chun cainte le foireann taighde agus teagaisc Teagasc agus eolas a bhailiú faoin obair a dhéanann Teagasc d’fhonn tacú le nuálaíocht eolaíochtbhunaithe san earnáil agraibhia agus leis an ngeilleagar bithbhunaithe trí chéile, earnáil a bheidh mar bhonn le brabúsacht, acmhainn iomaíochta agus inbhuanaitheacht.

Táthar ag súil go bhfreastalóidh breis is 1,000 mac léinn ar imeachtaí Sheachtain Eolaíochta Teagasc. I mBaile Átha an Rí ar an Máirt, an 12 Samhain, thug mic léinn ó scoileanna na háite faoi shraith turgnamh praiticiúil, turgnaimh a raibh sé mar aidhm leo dul i ngleic le ceisteanna a bhain le hatáirgeadh agus seadánachas i gcaoirigh.

Inniu (Samhain 13) tá imeachtaí éagsúla á reáchtáil ag campas taighde Teagasc sa Ghráinseach, léiriú ar an taighde eolaíocht bhitheach mairteola agus ainmhí atá ar siúl ar an gcampas san áireamh. Ag Ionad Teagasc i gCaisleán Bhaile Sheáin, gheobhaidh mic léinn deis eolas a fháil faoin taighde atá ar bun ag Teagasc faoi láthair, taighde a bhaineann le cúrsaí éiceolaíochta, rothaíocht carbóin, cáilíocht uisce agus ithreacha, éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht cothaitheach. Lena chois sin, labhair an Dr Stephen Kildea, atá lonnaithe in ionad Pháirc na Darach Teagasc, i leabharlann Cheatharlach faoi bharra coitianta agus an bealach a bhforbraíonn siad agus thagair sé chomh maith céanna do ghalair a dhéanann damáiste do na barra sin.

Ar an 14 Samhain san Ionad Taighde Bia atá ag Teagasc i mBaile an Ásaigh, reáchtáladh lá spóirt agus spraoi a raibh sé mar aidhm leis spéis a chothú i ngairmeacha fréamhaithe sa taighde eolaíochta, agus an eolaíocht atá mar bhonn leis an mbia a ithimid – trí léirithe, láithreoireachtaí agus idirghníomhaíocht le taighdeoirí atá i mbun taighde ar chúrsaí bia agus ar ghairneoireacht. Ag ionad Teagasc i bPáirc na Darach, tabharfar deis do mhic léinn dul ar thuras mórthimpeall na saotharlann biteicneolaíochta agus súil a chaitheamh ar chuid de na cláir eolaíochta plandaí agus póraithe prátaí. Tabharfaidh taighdeoirí agus teicneolaithe léargas ar an gclár taighde agus ar an obair a bhaineann le heolaíocht barr.

Ar an 15 Samhain, tabharfaidh taighdeoirí ó ionad Teagasc i gColáiste Chill an Dáltúnaigh faoi dhioscadh ar chórais díleáite athchogantacha agus monoghastracha. Deis a bheidh sa léiriú seo do mhic léinn atá ag tabhairt faoin Eolaíocht Talmhaíochta don Ardteistiméireacht orgáin na gcóras sin a fheiceáil lena súile féin, agus b’fhéidir go mbeadh roinnt samplaí den damáiste is coitianta a dhéanann seadáin le feiceáil chomh maith céanna.

Dúirt an Dr Frank O’Mara, Stiúrthóir Taighde Teagasc gur cúis áthais a bheith in ann tacú le tionscnamh Sheachtain Eolaíochta Discover Science & Engineering (DSE), tionscnamh a bhfuil sé mar aidhm leis ábharthacht na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice sa ghnáthshaol a chur chun cinn agus léargas a thabhairt ar thábhacht na réimsí seo i gcomhthéacs fhorbairt shochaí agus gheilleagar na hÉireann amach anseo.

Riarann Fondúireacht Eolaíochta Éireann tionscnaimh DSE thar ceann an Oifig Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Taispeántas taistil gairmeacha san eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic (STEM)

Chomh maith leis sin, tá taighdeoirí Teagasc ag glacadh páirte i dtaispeántas taistil gairmeacha STEM DSE dar teideal ‘Smart Futures’ agus beidh an Dr Sinead Waters ó Roinn Taighde Ainmhithe agus Eolaíocht Bhitheach Teagasc sa Ghráinseach ag labhairt ag Institiúid Teicneolaíochta Shligigh agus beidh an Dr Rita Hickey, Teagasc, an Chloch Liath ag labhairt in Ollscoil Luimnigh.

I láthair na huaire tá Sinead ag treorú clár taighde arb é atá i gceist leis imscrúdú a dhéanamh ar mheicníochtaí móilíneacha a bhfuil saintréithe táirgthe atá tábhachtach ó thaobh an gheilleagair a rialú iontu, go háirithe fás agus forbairt matán, éifeachtúlacht beatha agus torthúlacht eallaí.

Tá Rita i mbun clár taighde a stiúradh atá dírithe ar imscrúdú a dhéanamh ar airíonna bitheolaíocha olagaishiúicrídí atá leithlisithe ó fhoinsí bia. Tá sí ag díriú go háirithe ar chur chuige chun olagaishiúicrídí atá gníomhach go fiseolaíoch a eastóscadh, a aithint agus a dheimhniú lena n-úsáid mar chomhábhair i mbianna feidhmiúla. I measc na réimsí spéise reatha tá olagaishiúicrídí atá gníomhach go bitheolaíoch atá á dtógáil ó bhainne a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun ionfhabhtú a chosc agus feidhm imdhíonach a fheabhsú.