Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tosaigh i mBun Pleanála Anois Chun Ganntanais Fodair a Sheachaint an Geimhreadh Seo Chugainn

Ba cheart do gach feirmeoir plean maith ó thaobh fodair agus airgeadais de a chur ar bun anois chun teacht slán as an ngeimhreadh seo chugainn. Ba é sin an príomh-theachtaireacht ó Ócáid Teagasc um Pleanáil Fodair agus Airgeadais a bhí ar siúl inniu, Dé Máirt, 28 Bealtaine ar fheirm Peter agus Margaret Duggan ag an gCillín Liath, Ceann Toirc, Contae Chorcaí. Ag siúl feirme an lae inniu, a bhí eagraithe ag Comhairleach Teagasc Cheann Toirc, in éineacht leis an IFA agus comharchumainn áitiúla, cuireadh ina luí ar fheirmeoirí machnamh a dhéanamh ar na roghanna chun a chinntiú go mbeadh dóthain beathaithe sna clóis do bheostoc an geimhreadh seo chugainn agus an leas is éifeachtaí a bhaint as féar a bheadh fásta ar an bhfeirm as seo go deireadh 2013. Tugadh comhairle d’fheirmeoirí chomh maith pleanáil a dhéanamh i leith na gceisteanna sreafa airgid dosheachanta a chruthaigh na billí móra beathaithe ó gheimhreadh 2012/2013.

Rinne James Fleming Teagasc Cheann Toirc, comhairleoir do mhuintir Duggan, cur síos ar an gcóras feirmeoireachta a chuimsíonn 160 bó a bhíonn á gcrú ar 58.5 heicteár d’ardán féaraigh, ina bhfuil na gamhna go léir freisin go dtí mí Lúnasa. Leis sin tá 17 heicteár den achar seo dúnta le haghaidh an chéad sadhlais. Ar an bhfeirm amuigh tá an t-eallach mairteola agus bodóga athsholáthair agus 28 heicteár de shadhlas an chéad ghearrtha. Dúirt James Fleming cé go raibh roinnt talún maithe san fheirm, bhí sé cuimsithe go formhór as ithreacha troma créúla, mar is gnách i nDúiche Ealla, áit inar chonacthas breis is 73 orlach báistí in 2012.

Dúirt Ger Courtney ó Thionscadal na nIthreacha Troma Teagasc agus Comhordaitheoir Feirmeacha Monatóra Chiarraí, nach mór gach iarracht a dhéanamh chun tuilleadh féir a fhás thar na hocht seachtaine amach romhainn agus é a choimeád mar shadhlas. Chuir sé in iúl gurbh fhéidir le tona amháin de leasachán CAN 60 burla sadhlais a thabhairt (costas €340 do thoradh €1500 @ €25 in aghaidh an bhurla): ráta freagartha 50 kg d’ábhar féir thirim in aghaidh gach kg nítrigine mar bhonn tuisceana).

Déanfaidh Teagasc iniúchadh náisiúnta ar fhodar ag tús mhí Iúil agus arís ag tús mhí Dheireadh Fómhair. Dúirt Siobhán Kavanagh, Speisialtóir Cothaithe Teagasc, go bhfuil sé ríthábhachtach go gcomhlíonfadh gach feirmeoir iniúchadh fodair sna seachtainí beaga romhainn agus go gceapann siad straitéis dóibh féin chun dul i ngleic le haon ghanntanas cothaithe atá le teacht. Rinne sí cur síos ar na roghanna atá ag feirmeoirí atá ar an ngannchuid maidir le cothú.

Bhí Pat Barry ó Teagasc Cheann Toirc ag caint faoin eacnamaíocht maidir le cothú eallaigh thar mhíonna an tsamhraidh agus mhol sé go ndéanfaí margaíocht phleanáilte de stoc ionas an luach a uasmhéadú. Dúirt sé go mbeadh sé an-tábhachtach i mbliana líon an stoic a mheaitseáil le méid an tsadhlais atá ar fáil. Níl spás ann do phaisinéirí sa chóras an geimhreadh beag seo.

Níl aon dul as ach go bhfuil dochar déanta do bhanracha innilte an samhradh seo caite agus an t-earrach seo araon, mar a mhínigh David Trant, Teagasc Lios Tuathail, a phléigh slite chun báinseach féir a athshlánú agus a dheisiú.

Thug Fergal O’Mahoney, Teagasc Mhainistir na Corann agus Tadhg Buckley, AIB, comhairle luachmhar d’fheirmeoirí atá ag meas chostais an gheimhridh luaith agus an earraigh dhéanaigh. Tá sé tábhachtach an fhadhb a aithint agus teagmháil a dhéanamh leis na ceannaithe agus leis na hinstitiúidí iasachtaí a luaithe is féidir.

D’aontaigh na cainteoirí go léir gur cheart d’fheirmeoirí a aithint nach bhfuil siad ina n-aonar sa ghéarchéim seo a thit amach agus gur chóir dóibh comhairle agus tacaíocht a lorg ó eagraíochtaí san earnáil.