Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Treochláir 2020 Teagasc Seolta

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney TD, Treochláir 2020 Teagasc do gach príomhfhiontar talmhaíochta agus bia ag an gcomórtas treabhdóireachta i gCo. Laoise inniu, an 25 Meán Fómhair.

Tarraingítear aird i dTreochláir 2020 Teagasc don fheirmeoireacht níos fearr, ar an treo a bhféadfadh earnálacha difriúla dul amach anseo, an méid agus an cruth a meastar a bheidh ar gach earnáil amach anseo, na dúshláin a bheidh le sárú agus na deiseanna a bheidh le tapú. Chomh maith céanna, leagtar béim ar na ceisteanna beartais agus margaidh a mbeidh sé riachtanach dul i ngleic leo.

I measc na réimsí a leagtar béim orthu sna 9 dtreochlár tá déiríocht, ba dhiúil, muca, caoirigh, curaíocht, foraoiseacht, gairneoireacht, comhshaol agus bia. Tá spriocanna éifeachtúlachta teicniúla sonraithe d’fhiontar feirme chun cabhrú le feirmeoirí a bhfeidhmíocht féin a thagarmharcáil i gcomórtas le feidhmíocht na bhfiontar is rathúla.

Dúirt an Dr Tom Kelly, Stiúrthóir an Aistrithe Eolais in Teagasc, gurb éard atá sna treochláir seo léargas ar na spriocanna atá sonraithe i dtuarascáil Food Harvest 2020 an Rialtais, tuarascáil ina bhfuil léargas le fáil ar na spriocanna uaillmhianacha fáis atá tuartha don earnáil talmhaíochta in Éirinn. Chomh maith céanna, tá eolas le fáil i dtreochláir Teagasc faoin treo a meastar a rachaidh gach earnáil amach anseo, mar aon leis na leibhéil feidhmíochta teicniúla is féidir a bhaint amach ag leibhéal feirme. Agus tá cur síos déanta ar na gníomhartha a theastaíonn sa réimse taighde, comhairleach agus oideachais d’fhonn cabhrú leis na hearnálacha forbairt a dhéanamh sna seacht mbliana amach romhainn.”