Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Cruthóidh Díriú ar Bhrabús Déiríochta in aghaidh an Heicteáir Díbhinní i ndiaidh na gCuótaí Bainne

Agus deireadh ar tí teacht le cuótaí bainne, d'fhéadfaí méadú €18,000 a dhéanamh ar bhrabúsacht ar fheirm dhéiríochta 40 heicteár tríd an bhfócas a athrú i dtreo brabúis in aghaidh an heicteáir seachas brabús in aghaidh an lítir. Sin torthaí na comparáide maidir le feidhmíocht airgeadais na bpríomhfheirmeacha déiríochta is mó glanbrabús in 2014, agus iad aicmithe de réir glanchorrlaigh in aghaidh an lítir, nó de réir glanchorrlaigh in aghaidh an heicteáir i bhfoilseachán Teagasc e-Profit Monitor Analysis: Dairy Farms 2014’.

Nuair a bhí cuótaí bainne i bhfeidhm, ba é an fócas ar an bhfeirm ná brabúsacht in aghaidh an lítir a uasmhéadú toisc gurbh é an cuóta bainne an chéad srian a bhí i gceist. Agus deireadh á chur le cuótaí bainne, is í an talamh an chéad srian atá i gceist, rud a athraíonn an bhéim ó bhrabús a uasmhéadú in aghaidh an lítir go brabús a uasmhéadú in aghaidh an heicteáir. Mar achoimre air sin, fuair an anailís ar na táirgeoirí ba mhó feidhmíocht ó bhreis is 1,360 feirm déiríochta earraigh, fuair sí go raibh méideanna tréada comhchosúla ar na feirmeacha ar a raibh an glanbhrabús is mó in aghaidh an heicteáir á dhéanamh, ach go raibh líon a stoic níos déine ar ráta 15% (2.66 LU/ha); bhain siad úsáid as 15% níos mó féar innilte (11.2 tonna d'ábhar tirim in aghaidh an heicteáir); agus bhí an táirgeadh solaid bhainne in aghaidh an heicteáir 35% níos airde (1,176 kg/heicteár).

Dúirt Speisialtóir Déiríochta Teagasc, George Ramsbottom, an méid seo: "Bhí na feirmeoirí ab fhearr feidhmíocht in ann a mbrabús a mhéadú gan méaduithe suntasacha ar a gcostais. Ní raibh na costais táirgthe in aghaidh an lítir ach 1 cent níos airde in aghaidh an lítir ar na feirmeacha mórbhrabúis in aghaidh an heicteáir. D'éirigh leis na feirmeacha is mó brabús in aghaidh an heicteáir go fóill €464 in aghaidh an heicteáir den €1,147 d'aschur breise comhlán a ghintear a choinneáil. Is ionann seo agus breis is €18,500 de bhrabús breise ar fheirm déiríochta 40 heicteár.”

Agus é ag leanúint leis, dúirt sé: “Tá ríthábhacht le húsáid féir go fóill chun brabús níos mó a ghiniúint i gcórais táirgthe bainne san earrach. In 2014, cé go raibh an praghas a íocadh ar bhainne réasúnta ard, bhí córais táirgthe bainne a raibh cuid mhór féir ag baint leo – iad siúd a bhí ag úsáid na gcomhréireanna is mó d'fhéar a fhástar sa bhaile, bhí beagnach €200 de bhrabús breise á chruthú acu in aghaidh an heicteáir i gcomparáid le feirmeacha nach raibh mórán féir á úsáid acu.”

Dúirt an Dr. Tom O’Dwyer, Ceann Aistrithe Eolas Déiríochta in Teagasc, an méid seo - “Ní léiriú cruinn iad na feirmeoirí a chríochnaíonn clár Teagasc e-Profit Monitor ar an meán náisiúnta, agus is gnách go mbíonn siad níos dírithe ó thaobh airgeadais de, agus iad ag giniúint beagnach 30% breise mar bhrabús in aghaidh an heicteáir. Léiríonn an anailís seo, ar aon dul le blianta roimhe seo, go ngineann táirgeoirí bainne earraigh agus geimhridh thart ar an méid céanna de ghlanbhrabús in aghaidh an heicteáir (€1,806 agus €1,928 faoi seach). Ghin an 10% is airde de tháirgeoirí bainne earraigh agus geimhridh glanbhrabús €3,255 agus €3,422 in aghaidh an heicteáir faoi seach.”

Thuairiscigh Speisialtóir Airgeadais Teagasc, Kevin Connolly, go raibh sampla meaitseáilte soláthraithe a chríochnaigh e-Profit Monitor Teagasc idir 2008 agus 2014 faoi seach, gur fhás siad scála agus déine a dtréad déiríochta ar ráta 22% go 84 bó in aghaidh na feirme agus ar ráta 5% go 2.20 aonad beostoic in aghaidh an heicteáir faoi seach. I dtéarmaí ainmniúla, bhí an ghlanbhrabúsacht in aghaidh an heicteáir comhchosúil, fad is a bhí an bhrabúsacht ón bhfiontar déiríochta tar éis fás 16% idir 2008 agus 2014. Nuair a dhéantar coigeartú le haghaidh praghas buan bainne agus boilsciú praghais an ionchuir thalmhaíochta, d'fhás an bhrabúsacht 11% i rith na tréimhse.