Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Fógraíonn Teagasc Comhaontú Teimpléid Feirmeoireachta i bPáirt le haghaidh Déiríochta

Tá comhaontú teimpléid samplach forbartha le haghaidh feirmeoireacht déiríochta i bpáirt ag Tom Curran, Speisialtóir Struchtúir Feirme Teagasc. Bhí an teimpléad forbartha i gcomhar le coiste stiúrtha a rinne ionadaíocht ar son réimse leathan páirtithe leasmhara agus le tacaíocht Chumann Bainisteoirí Feirme na hÉireann.

Is é cuspóir an teimpléid ná cabhrú le húinéirí talún agus feirmeoirí féideartha i bpáirt comhaontú slán dlí a chruthú nuair a bhíonn oibríocht feirmeoireachta déiríochta i bpáirt á forbairt acu. Beidh an teimpléad ar fáil ar www.teagasc.ie ó 1 Aibreán. Ón bpointe sin ar aghaidh, (nuair a chuirfear deireadh le cuótaí) beifear in ann na socruithe feirmeoireachta i bpáirt seo a chur ar bun.

Agus é ag labhairt ag seoladh an teimpléid sa Mharcach (Déardaoin seo caite.) Dúirt an tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Tomas Hayes go bhfuil “cuid mhaith tairbhí ag baint le socruithe feirmeoireachta i bpáirt ar fheirmeacha déiríochta, ní hamháin sa chaoi a dtugann siad deis d'fheirmeoirí óga dea-oilte, go háirithe na feirmeoirí sin nach bhfuil teacht acu ar thalamh, tugann siad deis dóibh fostaíocht agus taithí luachmhar a fháil. Is féidir leo deis inmharthana a chur ar fáil chomh maith d'fheirmeoirí ar mian seasamh siar beagán ón obair fhisiceach ar an bhfeirm ó lá go lá, ach ar mian leo leas mór a bheith acu i mbainistíocht an fhiontair go fóill. Is modh ríshoiléir í an Fheirmeoireacht i bPáirt le dul i ngleic le fadhbanna teachta ar thalamh agus chun daoine óga a bheadh faoi shrian na fála ar thalamh de ghnáth a spreagadh lena bhfuinneamh, a ndíograis agus a mbeogacht a úsáid san earnáil déiríochta."

Dúirt Tom Curran, Speisialtóir Struchtúir Feirme Teagasc an méid seo: “Maidir le socrú comhoibríoch eile ar bith, beidh comhaontú scríofa ríthábhachtach chun go mbeidh rath ar shocrú feirmeoireachta déiríochta i bpáirt. Cinnteoidh an doiciméad treorach go mbeidh na heilimintí riachtanacha cuimsithe i gcomhaontú ar bith.

Cinntíonn an comhaontú teimpléid go sonraítear an talamh, na háiseanna agus na cearta táirgthe sa socrú. Déantar doiciméadú ar dheighilt fháltais agus costais ionchuir na feirme agus ar úinéireacht na n-ainmhithe. Tá cur síos ar nósanna imeachta le plé le coinbhleacht agus díscaoileadh mínithe in éineacht le nithe bainteacha eile. Nuair a bhaintear comhaontú amach idir na páirtithe, is féidir an teimpléad a chríochnú agus é a bheith glactha ag na daoine atá páirteach ann.

Eolas faoi Fheirmeoireacht Déiríochta i bPáirt in Éirinn

Tá coincheap na Feirmeoireachta i bPáirt mar an gcéanna i gcás fiontair ar bith. Is gnás coitianta í feirmeoireacht i bpáirt cheana in oibríochtaí curaíochta ar fud na tíre. Níorbh fhéidir feirmeoireacht déiríochta i bpáirt a dhéanamh in Éirinn go dtí seo mar gheall ar shrianta rialacháin na gcuótaí bainne agus, mar a luadh cheana, is féidir í a dhéanamh anois mar gheall ar dheireadh a bheith tagtha le cuótaí ar 1 Aibreán.

Is ionann feirmeoireacht i bpáirt agus cás ina bhfuil dhá ghnó neamhspleácha ag oibriú ar ghabháltas amháin. Is iad: gnó an úinéara talún agus gnó an fheirmeora i bpáirt. Is gnách go gcuireann an t-úinéir talún an talamh agus na háiseanna ar fáil agus go gcuireann an feirmeoir i bpáirt an saothar ar fáil. Is féidir le ceachtar acu an beostoc riachtanach a chur ar fáil faoin socrú.

Is féidir le feirmeoireacht déiríochta i bpáirt bealach a chur ar fáil le dul isteach san fheirmeoireacht déiríochta do dhaoine óga oilte ar mian leo agus atá tiomanta do ghairm bheatha san fheirmeoireacht déiríochta,” Tom Curran, Speisialtóir Struchtúir Feirme Teagasc. “D'fhéadfadh sí rogha a chur ar fáil d'fheirmeoirí déiríochta chomh maith ar mian leo seasamh siar beagán ó reáchtáil na feirme ó lá go lá, ach iad páirteach go fóill sa ghné bhainistíochta den ghnó.”

Is é an tosaíocht atá ag an bhfeirmeoir i bpáirt ná barrachas airgid thirim a ghiniúint chun stoc déiríochta a cheannach ar bhealach atá éifeachtúil ó thaobh cánach de, fad is a úsáideann sé/sí dreasachtaí faoiseamh stoic. Cuireann sé seo ar chumas an fheirmeora i bpáirt cothromas a fhorbairt i bhfoirm beostoic thar tréimhse an chomhaontaithe.

Cuireann feirmeoireacht déiríochta i bpáirt ar bhealach spreagúil agus luachmhar le sraith na socruithe comhoibríocha atá ar fáil d'fheirmeoirí na hÉireann. Cuireann sí conair ar fáil do dhaoine óga dul isteach san fheirmeoireacht déiríochta, cás a mhéadóidh beocht an tionscail,” An tOll. Cathal O’Donoghue, Ceann an Chláir um Gheilleagar agus Forbairt Tuaithe.

Tá Cumann Bhainisteoirí Feirme na hÉireann an-sásta a bheith bainteach le dréachtú agus seoladh an Chomhaontaithe nua seo ar Fheirmeoireacht i bPáirt agus is mian linn tréaslú le Teagasc agus le Ben Roche agus Tom Curran go háirithe as an doiciméad suntasach seo a chruthú,” Jim Tracey, Cumann Bhainisteoirí Feirme na hÉireann.

Tá sé ar fáil ag am thar a bheith tábhachtach agus féachaimidne i gCumann Bhainisteoirí Feirme na hÉireann air mar uirlis riachtanach chun comhoibriú níos mó a éascú trí Fheirmeoireacht i bPáirt amach anseo,” John Fitzgerald, Cathaoirleach, Cumann Bhainisteoirí Feirme na hÉireann.