Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Conairí Straitéiseacha le haghaidh Sheirbhís Chomhairleach Teagasc

Bhí Plean Náisiúnta Straitéiseach Chomhairleach Teagasc darb ainm - “Strategic Pathways for the Teagasc Advisory Service 2015 -2020”, bhí sé seolta go hoifigiúil ag Phil Hogan, Coimisinéir an AE um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe i gColáiste Teagasc le haghaidh Luibheolaíocht Taitneamhachta, Garraithe na Lus, Baile Átha Cliath, inniu, Dé Luain, 22 Meitheamh.

Agus é ag labhairt ag an ócáid, dúirt an Coimisinéir Hogan, Coimisinéir Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe an AE, dúirt sé an méid seo: “Tá ról ríthábhachtach le himirt ag Teagasc faoin tuath in Éirinn amach anseo. Conas is féidir linn tuilleadh bia a chruthú ó na hacmhainní atá againn? Tá gá ag feirmeoirí le heolas agus comhairle chun an méadú sin ar tháirgiúlacht a bhaint amach. Tá braistint láidir cheangail idir na taighdeoirí agus na feirmeoirí anseo in Éirinn trí chomhairleoirí. Is é an luach atá ar smaoineamh ná go n-úsáidfí an smaoineamh sin. Caithfimid tacú le húsáid eolais agus nuálaíochta sa talmhaíocht agus tá ról ollmhór ag Teagasc i mbaint amach an mhéid sin.”

Dúirt stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Tá an tseirbhís chomhairleach ag crosaire anois agus tá ceithre chonair straitéiseacha ceaptha againn chun forbairt na seirbhíse comhairlí a threorú amach anseo. Is í an tseirbhís chomhairleach an droichead idir an taighde agus feirmeoirí agus is cuid lárnach í den chóras nuálaíochta um eolas talmhaíochta (CNET), rud a thugann comhairle, taighde agus oideachas le chéile in aon eagraíocht chomhtháite amháin.”

Is iad na ceithre chonair straitéiseacha atá ann chun forbairt na seirbhíse comhairlí a threorú ná;

  • Cothromaíocht a bhaint amach idir seirbhís phoiblí atá maoinithe go cuí agus seirbhís phríobháideach.
  • Díriú ar bhrabúsacht inbhuanaithe ar an bhfeirm a thiomáint trí tháirgiúlacht
  • Méadú ar líon na gcomhairleoirí líne thosaigh go híosmhéid 240 comhairleoir líne thosaigh.
  • Athchóiriú samhail soláthair na seirbhíse comhairlí ag Teagasc a threisiú.

Dúirt Dermot McCarthy, Ceann Sheirbhís Chomhairleach Teagasc, an méid seo: Tá gá ag Éirinn le seirbhís chomhairleach atá dírithe ar fhorbairt chun leas a bhaint as acmhainneacht forbraíochta na talmhaíochta. Tá gníomhartha aitheanta sna Pleananna Réigiúnacha Straitéiseacha a bheidh déanta ag Teagasc le cinntiú go dtarlóidh forbairt inbhuanaithe ar fheirmeacha ar bhealach a uasmhéadóidh an tairbhe do na feirmeoirí i ngach aon réigiún. Táimid ag beartú forbairt bhreise samhlacha nua agus nuálaíocha chun comhairle a chur ar fáil. Tá líon bunúsach cobhsaí 240 ball foirne buan de dhíth mar riachtanas bunúsach chun forbairt feirme inbhuanaithe a bhaint amach, chomh maith le spriocanna Fhómhar Bia 2020.”

Cuireadh tuarascáil deiridh tionscadail mhóir darb ainm ProAKIS atá maoinithe ag an AE i láthair chomh maith ag ócáid an lae inniu. Rinne an tionscadal seo anailís ar an gCóras Eolais agus Nuálaíochta Talmhaíochta (CENT/AKIS) i ngach aon cheann den 27 ballstát agus chruthaigh sé fardal cuimsitheach ar sheirbhísí tacaíochta nuálaíochta talmhaíochta. Thug an Dr. Katrin Prager ó Institiúid James Hutton achoimre ar na torthaí a d'aithin Éire mar thír ina bhfuil CENT láidir comhtháite i gcomparáid le cuid mhaith tíortha eile san AE.

Liam Woulfe in éineacht leis an Dr. Kathrin Prager, Taighdeoir Sinsearach Sóisialta sa Ríocht Aontaithe; Coimisinéir Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe an AE, Phil Hogan agus an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc, agus é ag seoladh Straitéis Sheirbhís Náisiúnta Chomhairleach Talmhaíochta Teagasc 2015-2020, rud a bhí ar siúl ag Coláiste Náisiúnta na Luibheolaíochta Taitneamhachta, Garraithe na Lus, Glas Naíon, Baile Átha Cliath.