Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Síníonn Teagasc agus Cúnamh Éireann Meamram Tuisceana

Shínigh Teagasc agus Cúnamh Éireann Meamram Tuisceana (MT) inniu, rud a rinne cur ar fáil do chomhoibriú chun cion oibre na hÉireann a fheabhsú, trí thaighde, oiliúint agus síneadh talmhaíochta go tíortha i mbéal forbraíochta. Tacaíonn an comhaontú le cuspóirí na hÉireann ocras agus gannchothú i dtíortha na hAfraice a laghdú.

Tacaíonn Éire go tiomanta le forbairt talmhaíochta a úsáid chun daoine a shaoradh ó ocras agus bochtaineacht trí shlí bheatha láidir a chur ar fáil sa domhan i mbéal forbraíochta. Is é Cúnamh Éireann clár an Rialtais d'fhorbairt thar lear. Leagann an polasaí ‘One World, One Future’, rud a foilsíodh i mBealtaine 2013, leagann sé amach polasaí na hÉireann maidir le forbairt idirnáisiúnta agus déanann sé tosaíocht de laghdú ocrais agus cur chun cinn fáis inbhuanaithe le dul i ngleic le neamhdheimhneacht an tsoláthair bhia. Is tosaíocht lárnach de chlár Chúnamh Éireann é tacaíocht a thabhairt chun táirgiúlacht gabháltais bheaga feirmeoireachta a fheabhsú ar mhaithe le dul i ngleic le hocras.

Agus é ag labhairt ag síniú an MT, dúirt Seán Sherlock, TD, an tAire um Fhorbairt, Cur Chun Cinn Trádála, agus Comhoibriú Thuaidh Theas an méid seo: “Tá Éire ag moladh taighde agus forbairt úrscothach talmhaíochta a úsáid le fada an lá, le tacú le feirmeoirí i gcuid de na timpeallachtaí is dúshlánaí ar domhan a dtorthaí a mhéadú agus cáilíocht a mbarr a fheabhsú. Tá sé seo ríthábhachtach i dtíortha ina bhfuil suas le hochtar as gach deichniúr ag brath ar thalmhaíocht d'fhonn maireachtáil. Tá taighde agus nuálaíocht ríthábhachtach d'fheirmeoirí i ngach aon áit. Ach is é an dúshlán mór a bhaineann le méadú a dhéanamh ar tháirgiúlacht talmhaíochta san Afraic ná an t-eolas ceart a thabhairt do na daoine a bhfuil sé de dhíth orthu ag an am ceart agus ar an mbealach ceart. Agus iad ag dul i gcomhar le Teagasc, is féidir le Cúnamh Éireann leas a bhaint as a scileanna, a dtaighde agus a saineolas, agus an t-eolas seo a roinnt leis na príomhthíortha atá mar chomhpháirtithe ag Éirinn trínár gclár forbraíochta.”

Agus é ag labhairt ag Ionad Taighde agus Nuálaíochta Ainmnithe agus Féaraigh Teagasc i Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc, an méid seo: “agus muid ar an gcomhlacht náisiúnta atá freagrach as taighde agus aistriú eolais talmhaíochta in Éirinn, tá sé mar fhreagracht ar Teagasc tacú leis an iarracht náisiúnta atá dírithe ar fhorbairt talmhaíochta a neartú, agus ar ocras agus gannchothú i dtíortha tearcfhorbartha a laghdú. Is é an bealach is fearr leis an gcuspóir seo a chur i gcrích ná trí ailíniú agus comhordú ár n-iarrachtaí agus ár n-acmhainní leis na cinn atá ag Clár Chúnamh Éireann. Is céim mhór é seo le cinntiú gur féidir le heolas, saineolas agus tiomantas Teagasc d'fhorbairt idirnáisiúnta talmhaíochta tionchar níos dírithe a imirt ar dhul i ngleic le dúshlán na slándála bia sna tíortha i mbéal forbraíochta.”

Agus é ag cur fáilte roimh shíniú Meamram Tuisceana idir Cúnamh Éireann agus Teagasc, dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney TD, an méid seo: “Tá stair fhada agus méid ollmhór taithí agus eolais ag Éirinn faoi chórais inbhuanaithe agraibhia a fhorbairt agus a fhás. Ba chóir leas a bhaint as an taithí agus an saineolas seo cibé áit ar féidir le cabhrú le tíortha i mbéal forbraíochta, go háirithe na tíortha is lú forbairt a bhfuil a ngeilleagar ag brath go mór ar tháirgeadh talmhaíochta, d'fhonn a gcórais táirgthe talmhaíochta a fhás ar bhealach inbhuanaithe. Leagann síniú an Mheamraim Tuisceana seo idir Teagasc agus Cúnamh Éireann béim ar luach an chomhoibrithe trasghníomhaireachta in uasmhéadú thionchar an pholasaí Rialtais. Tá réimse leathan saineolais ag Teagasc, rud a chabhróidh le hiarrachtaí Chúnamh Éireann tacú le forbairt inbhuanaithe sna Príomhthíortha atá mar Chomhpháirtithe Forbraíochta ag Éirinn.”