Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Méadú ar Líon na mBásanna Feirme mar gheall ar Iompraíocht agus Aois

Tá méadú ag teacht ar líon na mbásanna feirme mar gheall ar iompraíocht na bhfeirmeoirí féin agus dul in aois dhaonra na bhfeirmeacha. Seo príomhthoradh staidéir fhadtéarmaigh gheo-dhéimeagrafaigh a bhí déanta ag Teagasc agus ag an Údarás um Shláinte agus Sábháilteacht le chéile.

Thug príomhthaighdeoir an staidéir, an Dr. David Meredith ó Chlár Forbartha Geilleagar Tuaithe Teagasc, thug sé le fios gur scrúdaigh an staidéar pátrúin básanna in ionaid oibre feirme ó 1993 maidir le daonra, geografaíocht, bunchúiseanna básanna agus uainiú na mbásanna. Is é aidhm fhoriomlán an taighde ná treochtaí a chabhróidh le líon na mbásanna ar fheirmeacha a laghdú a aimsiú.

Thug an Dr. Meredith faoi deara cé go raibh líon meánach 18 mbás in aghaidh na bliana ag tarlú idir 1993 agus 2013, bhí líon na mbásanna feirme i bhfad níos mó ná an meán seo i gceithre cinn de na cúig bliana is déanaí. Tharla 30 bás in 2014, agus i dtrí cinn de na blianta atá fágtha, bhí breis is fiche duine ag fáil bháis in aghaidh na bliana.

Dúirt an Dr. Meredith an méid seo - “Cé nach í aois príomhchúis na mbásanna, cabhraíonn sí le míniú a thabhairt ar chuid de na treochtaí atá le tabhairt faoi deara go sonrach le blianta beaga anuas. Tá básanna i measc dhaonra na bhfeirmeoirí faoi bhun 45 bliain d'aois ó 2009 faoi bhun an mheáin fhadtéarmaigh. I gcodarsnacht shoiléir leis seo, tá na básanna i measc feirmeoirí idir 45 agus 64 bliain d'aois 57% os cionn an mheáin fheadtéarmaigh sa ghrúpa seo. Is ionann seo agus trí bhás breise feirmeoirí san aoisghrúpa seo in aghaidh na bliana. Ceaptar go mbaineann an treocht seo le méadú ar líon na bhfeirmeoirí san aoisghrúpa seo, rud atá mar thoradh ar líon mór acu a bheith ag filleadh ar an bhfeirmeoireacht tar éis chliseadh na hearnála foirgníochta.”

Luaigh taighdeoir Teagasc go dtugann sonraí faoi thimpistí marfacha feirme gné láidir iompraíochta le fios chomh maith i leith básanna ionad oibre feirme, go háirithe na cinn siúd a bhaineann le tarracóirí agus innealra, beostoc agus titimí, go háirithe ó airde. “Tugann na sonraí le fios go n-éiríonn na timpistí i bhfad níos marfaí de réir mar a théann na daoine atá i gceist in aois. Leagann sé seo béim ar an tábhacht atá le nósanna iompraíochta sábháilte a fhorbairt ag aois óg agus na nósanna seo a choinneáil de réir mar a théann an duine in aois”, a dúirt sé chomh maith.

Dúirt Oifigeach Náisiúnta Sláinte agus Sábháilteachta Teagasc, an tUas. John McNamara, fear a bhí páirteach sa staidéar, dúirt sé go bhfuil a thorthaí i gcomhréir leis na treochtaí idirnáisiúnta a thugann le fios gur fachtóir é iompraíocht sábháilteachta i 90% de na timpistí agus go méadaíonn rátaí básanna feirme nuair a théann feirmeoirí in aois, go háirithe ó 45 bliain d'aois ar aghaidh.

Ghlaoigh an tUas. McNamara ar fheirmeoirí a chinntiú go mbíonn tarracóirí agus feithiclí feirme páirceáilte go daingean agus go ndéantar breithniú ar shábháilteacht na ndaoine go léir a bhfuil teacht acu ar chlóis feirme. Thug sé an chomhairle seo agus 60% de na básanna feirme in 2014 ag tarlú mar gheall ar ghluaiseacht feithiclí agus meaisíní feirme, rud ba chúis le brúisceadh agus buillí marfacha.

Ghabh an tUas. Patrick Griffin, Cigire Sinsearach atá i gceannas ar an earnáil talmhaíochta san Údarás um Shláinte agus Sábháilteacht, ghabh sé buíochas le Teagasc as an taighde a raibh na torthaí is déanaí ón staidéar geodhéimeagrafach mar thoradh air a dhéanamh, ó rud é go gcuireann sé eolas nua ar fáil le cabhrú le timpistí a chosc san earnáil feirmeoireachta.