Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Fógraítear Buaiteoir Ghradam Teagasc/FBD do Mhac Léinn na Bliana

Edward Payne, Béal Átha Mó, An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin, buaiteoir ghradam Teagasc/FBD do Mhac Léinn na Bliana le haghaidh 2014, agus sa phictiúr anseo ó chlé go deas: Christy Doherty, Ceann Feirme agus Gnó, FBD; Tom Burke, Príomhoide, Coláiste Talmhaíochta an Chreagáin; Jimmy Payne; an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tUas. Simon Coveney, TD; Edward Payne, (Buaiteoir) agus a bhean chéile Jennifer; an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir, Teagasc agus Kieran O’Dowd, Uachtarán, Macra na Feirme.


Is é Edward Payne, Béal Átha Mó, An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin, buaiteoir ghradam Teagasc do Mhac Léinn na Bliana le haghaidh 2014. Bhí na gradaim, agus iad urraithe ag FBD le 30 bliain anuas, bhí siad bronnta ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney TD i mBaile Átha Cliath inniu, Dé Máirt, 12 Bealtaine 2015.

Chríochnaigh Edward Payne Teastas Cuspóra ar Leith ag leibhéal 6 sa Riarachán Feirme ag an gColáiste Talmhaíochta sa Chreagán i gContae na Gaillimhe. Bainistíonn Edward feirm an teaghlaigh in éineacht lena athair. B'fheirm diúil/caorach í cúig bliana ó shin, ach rinneadh cinneadh athrú go feirmeoireacht déiríochta agus ceannaíodh 140 bodóg dhéiríochta. Tá Edward ag bainistiú an fhiontair déiríochta anois, rud atá tar éis leathnú go 260 bó. Tá sé meáite ar thairbh ghéanómaíocha a úsáid agus bhí IPB (EBI) 202 ag na laonna baineanna athsholáthair in 2014. Tá sé mar aidhm aige uasmhéadú a dhéanamh ar an mbainne ó fhéar agus na tiúchain á gcoinneáil ag 0.5 tonna in aghaidh na bó in aghaidh na bliana. Déanann sé an féar a thomhas agus a bhuiséadú go seachtainiúil agus tá clár leanúnach athshíolaithe féir ar siúl aige. Tá sé mar sprioc ag Edward feirm déiríochta eile a bhunú sna cúig bliana amach romhainn. Oibríonn sé go han-dlúth lena chomhairleoir ó Teagasc, Séamus Nolan agus tá sé páirteach in dhá ghrúpa plé d'fheirmeoirí.

Agus é ag labhairt ag an ócáid, thréaslaigh an tAire Simon Coveney leis an 13 iomaitheoir sa bhabhta ceannais a roghnaíodh ó 800 mac léinn, nach mór, a chríochnaigh cláir oiliúna talmhaíochta le Teagasc in 2014; “Tréaslaím leis na hiomaitheoirí go léir sa bhabhta ceannais as an gcéim seo den chomórtas a bhaint amach. Is mór an ghaisce é chomh maith le bheith ina lá bródúil agaibh féin agus ag bhur dteaghlaigh. Is forbairt dhearfach é teacht isteach an oiread sin daoine óga díograiseacha dea-oilte san earnáil talmhaíochta, rud a bhainfidh tairbhe mhór as a scileanna, a n-eolas agus a ndíograis sna blianta amach romhainn. Dúirt an tAire Coveney an méid seo chomh maith - “ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Teagasc as a dtiomantas láidir d'oideachas talmhaíochta agus le FBD Trust as urraíocht leanúnach a dhéanamh ar na gradaim seo, rudaí atá ar siúl le 30 bliain anuas anois”. Tacaím go láidir leis an dearfacht leanúnach maidir le hoideachas talmhaíochta.

Tugadh an Chéad Ghradam do Dhuine sa Dara Áit do Michael Kennedy, Baile na Bríde, Gleann an Phréacháin, Co. Chorcaí. Chríochnaigh sé Ardteastas leibhéal 6 sa Talmhaíocht (Bainistíocht Feirm Déiríochta), ag Coláiste Talmhaíochta Teagasc ag Cill an Dátúnaigh. Tá Michael ag bainistiú an tréada déiríochta sa bhaile ina bhfuil 110 bó anois, ós rud é go bhfuil a athair fostaithe go lánaimseartha taobh amuigh den fheirm. Tá sé mar thosaíocht ag Michael an IPB reatha tréada a ardú gan dochar a dhéanamh do thorthúlacht. Tá sé ag leagan béim mhór ar a thuarascáil HerdPlus agus go háirithe an fo-innéacs IPB le haghaidh torthúlachta srl. Tá sé ag cur eolais a fuair sé ag Cill an Dátúnaigh i bhfeidhm chun féar a thomhas go seachtainiúil agus úsáid a bhaint as an ding féir chun buiséadú féir a dhéanamh. Tá eProfit Monitor Teagasc á úsáid aige chomh maith agus coinníonn sé sraith chuimsitheach taifid feidhmíochta. Tá sé páirteach in dhá ghrúpa plé agus baineann sé úsáid as seirbhís chomhairleach áitiúil Teagasc.

Ba é an Dara Buaiteoir sa Dara hÁit ná James Kealy, Baile Bhiondain, Ráth Tó, Co. Ceatharlach, fear a chríochnaigh Teastas Cuspóra ar Leith Leibhéal 6 sa riarachán feirme ag Ionad Oideachais Réigiúnach Teagasc i dTigh na hÉille. Ní bhaineann James le cúlra feirmeoireachta ó bhunús agus a mhuintir ina n-adhmadóirí le seacht nglúin anuas. Cheannaigh sé 16 acra talún agus d'éirigh sé paiseanta faoin bhfeirmeoireacht agus d'fhás sé an t-ardán feirmeoireachta trí shocruithe léasa. Thosaigh James tréad diúil in 2008. Dhréachtaigh sé plean 5 bliana mar chuid dá chúrsa Teastais Ghlais agus d'athraigh sé go táirgeadh bainne mar iontrálaí nua. Tá 80 bó á mbleán aige anois agus ba mhaith leis an líon sin a mhéadú go 120. Is é an IPB tréada bodóga athsholáthair ná 160. Tá James páirteach in dhá ghrúpa plé agus oibríonn sé go dlúth le seirbhísí oideachais agus comhairleacha Teagasc.

Agus é ag tréaslú leis na hiomaitheoirí go léir sa bhabhta ceannais, dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc, go ndeachaigh caighdeán ard na mac léinn a bhí ag fáil na ngradam i bhfeidhm air. Tá éirithe go sármhaith agaibh agus bhain sibh úsáid iomlán as an deis a chuireann na cúrsaí oideachais ar fáil. Is lá bródúil é agaibh féin agus ag bhur dteaghlaigh. Ba mhaith liom aitheantas a léiriú d'obair dhian agus díograis mo chomhghleacaithe i seirbhís oideachais Teagasc, coláistí Teagasc, na coláistí príobháideacha agus tríd an tseirbhís chomhairleach sna hionaid réigiúnacha oideachais. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le FBD chomh maith as a dtacaíocht leanúnach do na gradaim. Tá FBD ann go leanúnach le 30 bliain anuas, agus iad ag tacú le feabhas san oideachas talmhaíochta.”

Roghnaíodh na mic léinn a fuair gradaim ó na daoine siúd a chríochnaigh cláir oiliúna talmhaíochta leibhéal 6 le Teagasc in 2014. Ba iad na hiomaitheoirí eile sa bhabhta ceannais ná:

  • Edward Elliffe, Coyne, Baile Chaisleáin na nGeochagán, Co. na hIarmhí
  • Thomas Moroney, An Chúil Íseal, An Baile Dubh Uachtarach, Co. Phort Láirge
  • Michelle Lyons, Na Doiriú, Killimore, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe
  • Mathew Lecky, 1 Meadowhill, Cill Tuaidh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  • Hugh Conway, Baile Uí Choinéil, Baile an Phoill, Co. Shligigh
  • John Collins, Cora an Fhéich, An Sciobairín, Co. Chorcaí
  • Colm Kennedy, Cluain Ros, Cill Mhuire Mhic Mhathúna, Cill Rois, Co. an Chláir
  • Patrick Breen, Ráithíneach, An Bealach, Co Luimnigh
  • Darren Hughes, Táite na dTamhnach, Béal Átha an Fhóid, Co. Mhuineacháin,
  • Stacey Duggan, Baile an Phiarsaigh, Co. Loch Garman

Agus é ag labhairt ag bronnadh na ngradam, dúirt Christy Doherty, Ceann Feirme agus Gnó FBD an méid seo: "Táimid fíorshásta tacú le Gradaim Teagasc do Mhac Léinn na Bliana, agus muid ag déanamh urraíochta ar an gcomórtas le 30 bliain anuas anois. Déanaimid ceiliúradh ar rath na mac léinn seo agus iad á n-aithint mar gheall ar a ndíograis, a dtallann agus a n-uaillmhian. Tréaslaímid leis na mic léinn is fearr go léir sa tír as teacht anseo agus iad ag déanamh ionadaíochta ar son acmhainneacht ár gceannairí tionscail amach anseo.”

Dúirt Tony Pettit, Ceann Oideachais Teagasc an méid seo: “Léirigh staidéar a rinne Teagasc le déanaí go bhfaigheann feirmeoirí a bhfuil oideachas foirmiúil talmhaíochta acu ioncam feirme níos airde agus torthaí feirme níos fearr in aghaidh an heicteáir go comhsheasmhach ná na feirmeoirí nach bhfuil a leithéid acu. Beidh Teagasc ag fógairt athbhreithniú cuimsitheach in 2015 ar churaclaim Gradaim Talmhaíochta leibhéal 5 agus 6 le cinntiú go bhfreastalóidh oideachas feirmeoirí óga ar riachtanais athraitheacha fheirmeoireacht na hÉireann. Le roinnt blianta anuas, tá Teagasc tar éis cláir shuntasacha taighde a chur ar siúl sna coláistí oideachais agus tá acmhainn fhíorluachmhar múinteoireachta á cur ar fáil acu iontu chomh maith.”

Bhí 3,700 mac léinn ag glacadh páirte i gcláir bhreisoideachais Teagasc agus i gcláir ardoideachais a bhí nasctha le Teagasc in 2014. Chomh maith leis sin, chláraigh 1,500 mac léinn i gcláir oideachais pháirtaimseartha agus cianoideachais le roinnt míonna anuas. Tá 2,500 go 3,000 feirmeoir óg eile ag féachaint le clárú i gcláir pháirtaimseartha agus cianoideachais teastais uaine Teagasc sa bhliain reatha.