Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Nuashonrú faoi Chúrsa Teastais Uaine Teagaisc

Tá tuairim is 1,100 duine tar éis freastal ar an 27 ócáid tosaithe cúrsa Teastais Uaine de chuid Teagasc a bhí eagraithe ag Teagasc i Mí na Nollag. Bhí na hócáidí seo eagraithe chun iarratasóirí scéime Scéim na bhFeirmeoirí Óga (SFÓ) agus an Chúlchiste Náisiúnta (CN) in 2015 a éascú. Dheimhnigh Coimisiún an AE i rith an fhómhair seo gur ghá d'iarratasóirí scéimeanna SFÓ/CN in 2015 clárú i gclár faofa talmhaíochta faoi dheireadh 2015 d'fhonn coinníollacha scéime SFÓ/CN in 2015 a chomhlíonadh. Ní dheachaigh an riachtanas seo i bhfeidhm ach ar na hiarratasóirí scéime sin nach raibh an cháilíocht riachtanach oideachais bainte amach acu cheana, nó nach raibh cúrsa tosaithe acu cheana a mbeadh a leithéid de cháilíocht mar thoradh air. Rinne Teagasc socruithe, agus é ar an bpríomhsholáthraí oiliúna d'fheirmeoirí óga, le cinntiú gur féidir iarratasóirí scéime a chlárú i gclár Teastais Uaine i Mí na Nollag.

Tá an t-éileamh ar chlár Teastais Uaine Teagasc do dhaoine fásta níos mó ná mar a bhí riamh. Le bliain anuas, tá Teagasc tar éis breis is 3,500 foghlaimeoir a chlárú ina chlár Teastais Uaine do dhaoine fásta, líon atá i bhfad níos mó ná mar a bheadh sé i ngnáthchás nuair a bheadh 500 foghlaimeoir i gceist gach bliain. Tá cuid mhaith tosca ag baint leis an éileamh eisceachtúil ar an Teastas Uaine. Ina measc seo, tá an gá atá le Teastas Uaine nó a chomhionann a bheith ag feirmeoirí óga le haghaidh cuid mhór scéimeanna feirme agus dreasachtaí airgeadais/cánachais chaipitiúil. Spreagadh mór eile atá ann ná an mhian atá ag cuid mhór daoine fásta san fheirmeoireacht oideachas talmhaíochta a bhaint amach chun a n-eolas agus a dteicneolaíocht feirmeoireachta a fheabhsú mura raibh deis acu a leithéid a dhéanamh roimhe sin.

In ainneoin breis is 3,500 foghlaimeoir a bheith cláraithe ó fhómhar 2014, tá an t-éileamh ar Theastas Uaine Teagasc fíormhór go fóill, agus tá suim léirithe ag 3,800 duine eile i gclárú le haghaidh an Teastais Uaine.

Agus é ag trácht ar an gcás seo, dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc, go bhfuil a dhícheall déanta ag Teagasc freastal ar an éileamh gan fasach ar an Teastas Uaine agus dúshláin mhóra i gceist. Is mór an t-ualach é ar eagraíocht ar bith breis is seacht n-oiread an ghnáthleibhéil de mhic léinn chláraithe a ghlacadh taobh istigh de thuairim is bliain amháin. D'admhaigh an tOllamh Boyle ról na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM) i gceadú acmhainní breise foirne sealadaí le freastal ar an éileamh. Bhí ríthábhacht leis na hacmhainní breise a cuireadh ar fáil i gcumasú Teagasc a thoilleadh rollaithe a mhéadú le bliain anuas.