Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

€35M d'infheistíocht i dtionscal próiseála déiríochta na hÉireann, agus é fógartha le chéile ag an Aire Coveney agus ag an Aire Bruton

  • €25M infheistithe san Ionad Teicneolaíochta Próiseála Déiríochta nua atá maoinithe ag Fiontraíocht Éireann
  • €10M infheistithe in Moorepark Technology Ltd de chuid Teagasc.

Leanann earnáil phróiseála déiríochta na hÉireann de luathú a hullmhúchán le haghaidh dheireadh na gcuótaí bainne, agus infheistíocht nualaíochta €35 milliún á fógairt inniu (2 Feabhra 2015).

Ciallóidh an infheistíocht ag an Rialtas agus lucht tionscail go mbeidh Éire mar cheannaire domhanda sa nuálaíocht déiríochta, agus cabhróidh sé le huasmhéadú a dhéanamh ar na deiseanna fáis fhadtéarmaigh a chruthófar le méadú ionchasach 50% ar linn bhainne na hÉireann faoi 2020.

Agus í á fógairt le chéile ag Simon Coveney T.D. an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus ag Richard Bruton T.D. an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ag Comharchumann 'Arrabawn' i gContae Thiobraid Árann, tá dhá thionscnamh ag baint leis an infheistíocht:

  • Ionad Teicneolaíochta Próiseála Déiríochta (ITPD) ar luach €25 milliún, rud atá tacaithe ag an Roinn Post trí Fhiontraíocht Éireann agus ag comhpháirtithe an tionscail déiríochta, rud a bheidh á reáchtáil ag Ollscoil Luimnigh;
  • agus infheistíocht €10 milliún ag Teagasc agus ag scairshealbhóirí an tionscail déiríochta i leathnú áis phíolótach Moorepark Technology Ltd (MTL) i Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí.

As na 10 gcuideachta mhór dhéiríochta atá i gceist, tá 7 gcinn acu ag infheistiú sa dá thionscnamh; Arrabawn Co-op, Aurivo, Carbery, Dairygold, Glanbia, Kerry, agus Tipperary Co-Op. Tá Lakeland Dairies mar chuid den chuibhreannas ITPD amháin. Tá an Bord Bainne agus Comharchumann Chorcaí Thuaidh ag infheistiú in MTL. Beidh Ollscoil Luimnigh ag stiúradh 9 nEagraíocht Déanta Taighde (EDTanna) eile san ITPD chun an taighde agus teicneolaíocht atá de dhíth a chur ar fáil, cás a chruthóidh 52 post nua do thaighdeoirí ardoilte thar téarma 5 bliana an ionaid.

Agus é ag fógairt infheistíocht €10 milliún ag Teagasc agus scairshealbhóirí tionscail chun áis phíolótach MTL a leathnú agus a nuachóiriú, dúirt an tAire Coveney: “Seo sampla den scoth den mhéid is féidir a bhaint amach nuair a thacaítear le comhchuspóirí soiléire polasaí le gníomhaíocht chomhsheasmhach ag gníomhaireachtaí Rialtais i gcomhar le lucht tionscail. Tá ciall le hinfheistíocht i nuálaíocht táirgí agus próiseas ar chuid mhaith cúiseanna. Cinntíonn sí go gcuirtear luach le hamhábhair ardchaighdeáin in Éirinn agus go ndéantar uasmhéadú ar an méid a chuireann an earnáil déiríochta le cruthú fostaíochta agus le geilleagar na hÉireann go ginearálta. Cuireann sí chomh maith le hiomaíochas feabhsaithe, agus cabhraíonn sí le tionchar luaineacht na bpraghsanna tráchtearraí ar oibreoirí ar feadh an tslabhra sholáthair a mhaolú, feirmeoirí san áireamh.”

“I ndeireadh na dála, is féidir leis an gcineál infheistíochta seo an cineál cáil feabhais i ngach gné den déiríocht a chruthú a chruthóidh ardán, ní hamháin d'fhás ar líon na n-onnmhairí, ach d'infheistíocht isteach ag cuideachtaí móra domhanda sa tionscal bia chomh maith. Seo díreach an sórt dreasachta atá beartaithe i bhFómhar Bia 2020 agus tá mé an-sásta a bheith bainteach leis” a dúirt an tAire Coveney chomh maith.

Agus é ag seoladh an Ionaid Teicneolaíochta um Próiseáil Déiríochta, dúirt an tAire Bruton an méid seo: “Is príomhearnáil í an earnáil bia a bhfuilimid tar éis díriú uirthi inár bPlean Gníomhaíochta um Poist. Tá acmhainneacht ollmhór ag baint leis an earnáil seo maidir le fostaíocht réigiúnach, rud a ndírítear go mór uirthi inár bplean in 2015, agus is léir go bhfuil deiseanna ollmhóra ag baint le baint na gcuótaí agus is gá dúinn leas a bhaint astu seo ar bhealach pleanáilte agus straitéiseach d'fhonn tacú le fás fostaíochta. Sin an fáth a bhfuil an tAire Coveney agus mé féin tar éis cinneadh a dhéanamh trínár ngníomhaireachtaí Fiontraíocht Éireann agus Teagasc, an infheistíocht shuntasach seo a dhéanamh i nuálaíocht sa tionscal déiríochta. Tabharfaidh an t-ionad teicneolaíochta seo atá dírithe ar an margadh agus atá tacaithe ag mo Roinn-se, tabharfaidh sé lucht tionscail, an córas oideachais agus an Rialtas le chéile chun teicneolaíochtaí nua tráchtála a fhorbairt a thacóidh le fás an tionscail déiríochta anseo sna blianta amach romhainn. Ar an mbealach seo, go ríthábhachtach, is féidir linn tuilleadh post a chruthú ar fud na réigiún agus pobail a fheabhsú i ndeireadh na dála ar fud na tíre”.

Dar le Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc “Ar na custaiméirí atá ag MTL i láthair na huaire, tá na cuideachtaí is forásaí sna hearnálacha bia, comhábhair bhia agus cothaitheacha agus tá dualgas air cloí le hionchais mhóra na gcuideachtaí móra seo i ngach aon ghné dá sheirbhísí. Cosnóidh an infheistíocht €10 milliún ag a scairshealbhóirí MTL amach anseo agus cinnteoidh sí a bhainteacht lena gcustaiméirí go léir, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, sna blianta amach romhainn, ach rud is tábhachtaí ná sin, cuirfidh sí ardán ar fáil le tacú le huaillmhianta thionscal déiríochta na hÉireann bianna agus comhábhair a bhfuil luach curtha leo a chur ar fáil do mhargaí idirnáisiúnta”.

Mhínigh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin nua an ITPD, Pádraig McPhillips, gur samhail chomhoibríoch é an ITPD ina dtugtar na taighdeoirí is fearr atá riachtanach don tionscal in Éirinn le chéile leis an earnáil déiríochta, agus iad ag freastal ar riachtanais straitéiseacha taighde agus nuálaíochta a bhíonn curtha in iúl ag an earnáil. “Is iad na príomhionchuir san ITPD ná eolas agus daoine - beidh an dá rud sin comhghabháilte ag an tionscal agus úsáidfear iad chun próisis níos éifeachtúla a chur ar fáil, in éineacht le táirgí agus comhábhair níos fearr. Is ionann an ITPD agus inneall bogearraí nua a chur leis an earnáil déiríochta”, a deir McPhillips.

Cuireann an dá thionscnamh a fógraíodh inniu lena chéile, go háirithe maidir le tástáil na dteicneolaíochtaí nua a chruthófar san ITPD. Beidh ar na cuideachtaí na teicneolaíochtaí a thástáil ar bhonn trialach d'fhonn a stóinseacht fhéideartha ar bhonn tráchtála a thástáil. Cuireann áis phíolótach uasghrádaithe agus leathnaithe MTL an timpeallacht cheart ar fáil do chuid d'aschuir an ITPD a bheith tástáilte ar scála tráchtála agus le cabhrú le haistriú na nithe nuálaíocha seo go dtí an tionscal.

Agus é ag cur fáilte roimh sheoladh an ITPD, dúirt Dan Sweeney, Príomhfheidhmeannach an Carbery Group agus Cathaoirleach Chumann na dTionscal Déiríochta in Éirinn, dúirt sé “Beidh an tIonad Teicneolaíochta Próiseála Déiríochta ina bhealach ríthábhachtach leis an deis a bhaineann le deireadh na gcuótaí bainne a thapú, trí infheistíocht thiomnaithe comhpháirtíochta poiblí-príobháidí a chur ar fáil in ionad taighde agus cumais próiseála déiríochta den chéad scoth. Aithníonn tionscal déiríochta na hÉireann an tábhacht atá le hinfheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus nuálaíocht shofaisticiúil chomhoibríoch agus tá sé seo léirithe ag rannpháirtíocht ocht gcinn dár bpríomhphróiseálaithe. Nuair a chuirtear le chéile iad, próiseálann na cuideachtaí atá ina gcomhpháirtithe i bpróiseas an ITPD 85% de linn bhainne na hÉireann, agus cruthaíonn siad €2.5 billiún d'onnmhairí bliantúla déiríochta na hÉireann agus cuireann siad breis is 25,000 post díreach agus indíreach ar fáil. Tá sé le feiceáil chomh maith sa mhéid mór 9 milliún atá á thabhairt ag an tionscal le haghaidh chostas iomlán an tionscnaimh - táimid dáiríre faoin ionad teicneolaíochta seo a chur ag obair do thionscal déiríochta na hÉireann. Cuirimid fáilte chomh maith roimh an infheistíocht chomhlántach in MTL, rud a bhfuil beagnach €4 mhilliún de á chur ar fáil ag lucht tionscail” a deir an tUasal MacSweeney.

Deir an tOllamh Mary Shire, Leas-Uachtarán Taighde ag Ollscoil Luimnigh, áit a bhfuil an ITPD á reáchtáil, deir sí an méid seo “is tionscadal comhoibríoch é an ITPD a thugann líon mór cuideachtaí a bhíonn ag obair go comhoibríoch le hacadóirí a bhaineann le réimse leathan disciplíní le chéile. Tá gá le cur chuige idirdhisciplíneach le haghaidh na ndúshlán atá roimh an tionscal déiríochta má táthar lena réiteach. Tá taithí ag Ollscoil Luimnigh ar ionaid taighde ilpháirtí idirdhisciplíneacha a stiúradh go rathúil agus tá ríméad orthu a bheith ag reáchtáil an ITPD”.

Mhaoinigh Fiontraíocht Éireann an ITPD a deir an Dr. Keith O’Neill, Stiúrthóir Eolaíochtaí Beatha agus um Thráchtálú Bia, Fiontraíocht Éireann, toisc “go mbeidh méadú ionchasach 50% go dtí 2020 ar linn bhainne na hÉireann, agus is gá do phróiseálaithe déiríochta a bheith tacaithe le dul i ngleic leis na dúshláin a bheidh ann, amhail cumas teicneolaíoch agus acmhainní daonna meascán táirgí a fhorbairt atá in ann onnmhairí déiríochta a mhéadú, fad is a uasmhéadaítear éifeachtúlacht na n-oibríochtaí próiseála. Is é fócas Fhiontraíocht Éireann ná méadú a dhéanamh ar líon na n-onnmhairí chun fás eacnamaíoch a chruthú, agus úsáidfidh an earnáil déiríochta, rud nach bhfuil a dóthain infheistíochta déanta inti le blianta beaga anuas, úsáidfidh sí an t-eolas, teicneolaíochtaí agus scileanna a fhorbrófar tríd an ITPD le dul san iomaíocht le hiomaitheoirí ar fud an domhain sna blianta amach romhainn. Tá todhchaí an-gheal roimh thionscal déiríochta na hÉireann” a dúirt an Dr. O’Neill mar fhocal scoir.

Cuimsíonn cuibhreannas an Ionaid Teicneolaíochta Próiseála Déiríochta 8 gcuideachta; Arrabawn Co-op, Aurivo, Carbery, Dairygold, Glanbia, Kerry, Lakeland Dairies agus Tipperary Co-Op, agus 9 nEagraíocht Soláthair Taighde; Ollscoil Luimnigh (an t-óstach) agus Teagasc, COC, COBÁC, an ITBB (TCBB) ag ONÉG, OCBÁC, CTBÁC, ITBÁC, ITT agus ITC.

Is iad na cuideachtaí atá ina scairshealbhóirí ag Moorepark Technology Ltd ná; Arrabawn Co-op, Aurivo, Carbery, Dairygold, Glanbia, an Bord Bainne, Kerry, North Cork Co-Op agus Tipperary Co-Op.