Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Teagasc

Leanann iarrachtaí comhairleacha, oideachais agus taighde Teagasc de dhíriú ar chabhrú le feirmeoirí na hÉireann feabhsú a dhéanamh ar iomaíochas na hearnála go domhanda agus tacú le córais feirmeoireachta inbhuanaithe.

Agus é ag labhairt ag foilsiú Thuarascáil agus Cuntais Bhliantúla Teagasc le haghaidh 2014, dúirt an Cathaoirleach an Dr Noel Cawley:”Bhí bliain mhaith ag an gcuid is mó feirmeoirí in 2014. Bhí bliain fhíormhaith ag feirmeoirí déiríochta fad is a bhí deacrachtaí ag feirmeacha ramhraithe geimhridh. Faoi dheireadh na bliana, bhí sé soiléir go raibh na margaí déiríochta ag dul i laghad. Lean an treocht seo ar aghaidh i rith 2015.”

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Tá luaineacht praghsanna ó bhliain go bliain ar na dúshláin is mó atá roimh fheirmeoirí agus an earnáil talmhaíochta. Tá na praghsanna a fhaigheann feirmeoirí faoi thionchar méadaitheach forbairtí domhanda, ní hamháin i gcúrsaí tráchtearraí talmhaíochta, ach forbairtí eacnamaíocha agus polaitiúla i gcoitinne i dtíortha agus margaí ar fud an domhain.”

Ar na príomh-aschuir a tháinig ó thaighde, agus ó chláir chomhairleacha agus oideachais Teagasc in 2014, bhí:

 • Breis is 480 páipéar eolaíoch A1 foilsithe
 • Freastal déanta ar bhreis is 43,000 feirmeoir a bhí mar chliaint
 • 2,000 mac léinn cláraithe i gcúrsaí breiseoideachais agus ardoideachais
 • Glacadh le 1,500 iarratasóir ar chúrsaí Teastais Uaine chomh maith

Buaicphointí

Anuas air sin, rinne Teagasc na nithe seo a leanas in 2014:

 • Forbraíodh agus seoladh an tInnéacs Brabús Féaraigh
 • Críochnaíodh Léarscáil Náisiúnta Ithreacha
 • Comhaontaíodh comhpháirtíocht straitéiseach le haghaidh pleanáil GLAS in éineacht le FRS
 • Tosaíodh cúrsa Straitéis Ghnó le Scoil Ghnó Michael Smurfit i COBÁC
 • Tosaíodh Comhchlár Déiríocht le Aurivo
 • Tosaíodh tionscadal Feirmeacha Déiríochta Níos Glaise in éineacht le grúpa Carbery
 • Forbraíodh tionscnamh Foinsí Oscailte Chill an Dátúnaigh in éineacht le Glanbia Ingredients Ireland
 • Tairgeadh cúrsa nua bleáin deimhnithe in éineacht le FRS agus Sláinte Ainmhithe Éireann
 • Scaoileadh amach Iona de chineál Clover a bhí póraithe ag Teagasc
 • Aithníodh Bliain Idirnáisiúnta na Feirme Teaghlaigh
 • Reáchtáladh lá oscailte Mairteola 2014 sa Ghráinseach, Co. na Mí
 • Eagraíodh an siompóisiam idirnáisiúnta cáise i gCorcaigh
 • Forbraíodh cáis Kildery in éineacht le hOrnua
 • Reáchtáladh sraith clinicí ar Aistriú na Feirme Teaghlaigh
 • Foilsíodh anailís eacnamaíoch ar bhailte tuaithe
 • Ullmhaíodh Straitéis Tionscal Capaill Spóirt in éineacht le hEachspórt Éireann
 • Síníodh Meamram Tuisceana le hInstitiúid Tyndall

Ba é an t-ioncam iomlán a bhí ag Teagasc in 2014 ná €162.93 milliún, gan glanmhaoiniú iarchurtha pinsean san áireamh. Ba é an glanbharrachas ioncaim thar chaiteachas sa bhliain ná €625,000. Ba é iarmhéid na gcúlchistí ag deireadh na bliana ná €9.65 milliún.

Lean Teagasc d'infheistíocht a dhéanamh ina áiseanna i rith 2014. Infheistíodh thart ar €2.5 milliún sa Choláiste le haghaidh Gairneoireacht Taitneamhachta de chuid Teagasc ag Garraithe Náisiúnta na Lus. Tosaíodh obair ar áis nua taighde ar mhuca ag an gCloch Liath i Mainistir Fhear Maí in éineacht le tógáil áiseanna nua ag Baile an Ásaigh i mBaile Átha Cliath. Críochnaíodh an obair ar Ionad Nuálaíochta Paddy O'Keeffe um Fhéarach agus Déiríocht na hÉireann a chur chun cinn ag an gCloch Liath agus osclaíodh an tIonad.

Earcaíocht le Tosú in Teagasc

Tá deireadh curtha leis an moratóir ar earcú foirne in Teagasc anois. Bhí moratóir ar earcú baill foirne bhuana, ach amháin líon teoranta poist ríthábhachtacha misin, bhí sé i bhfeidhm in Teagasc ó 2009. Sa mhí dheireanach, tá deimhniú faighte ag Teagasc ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar shocruithe nua a chuireann rogha ar fáil baill foirne a cheapadh de réir teorainneacha bille pá ilbhliantúla, agus teorainn leis an mbille iomlán buan pá le haghaidh 2015, 2016 agus 2017. Tá teorainn €63.2 milliún leis seo.

Ligfidh an socrú nua seo do Teagasc daoine a earcú do phoist nua agus daoine a earcú le dul in áit baill foirne a théann ar scor. Bainfidh Teagasc úsáid láithreach as an tsolúbthacht a bhaineann leis an gceadú nua tarmligthe chun poist straitéiseacha a líonadh maidir le comhairle, oideachais, taighde agus oibríochtaí.

Tá fáilte curtha roimh na socruithe nua do Teagasc ag Simon Coveney TD, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara. Dúirt sé:” Tá gá ag feirmeoirí agus acu siúd san earnáil talmhaíochta le heolaíocht dhaingean le cabhrú leo díriú ar an dúshlán a bhaineann le hearnáil talmhaíochta na hÉireann a fhás ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus go heacnamaíoch. Beidh solúbthacht ag Teagasc anois taighde na heagraíochta a fheabhsú agus cinntiú go gcuirtear an t-eolas amach trína ghníomhaíochtaí oideachais agus comhairleacha ar fheirmeacha agus isteach sa tionscal le cabhrú leo leas a bhaint as na deiseanna fáis a bhfuil cur síos orthu i straitéis na hearnála, Food Wise 2025. Cé go gcaithfidh an eagraíocht leanúint de bheith treoraithe ag riachtanais an bheartais phoiblí, agus cloí lena bhuiséad foriomlán pá, ligfidh na socruithe nua ceadaithe tarmligthe do Teagasc bogadh láithreach chun líon mór folúntas ríthábhachtach a líonadh, agus le gníomhú ar bhealach níos tapúla má bhíonn a leithéid d'fholúntais ann amach anseo. Tá mé sásta gurb iad na feirmeoirí agus cliaint eile Teagasc a bhainfidh an tairbhe is mó i ndeireadh na dála as an gcóras seo atá níos sofhreagraí.”

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle: “Is féidir gach folúntas comhairleach atá ann le bliain anuas chomh maith le roinnt folúntas ríthábhachtach atá ann le roinnt blianta anuas a líonadh anois. Earcófar fiche comhairleoir nua líne thosaigh. Méadóidh sé seo líon iomlán na gcomhairleoirí líne thosaigh go 234. I gcúrsaí oideachais, líonfar seacht bhfolúntas múinteora/oifigeach oideachais coláiste le freastal ar an méadú mór ar an éileamh ar chúrsaí oideachais i láthair na huaire.

Is féidir príomhfholúntais agus poist nua taighde a líonadh anois. Fágann sé sin go mbeidh Teagasc in ann géarú ar a ghníomhaíocht taighde i gcomhréir le cuspóirí 'Food Wise 2015'. Tá ceithre eolaí/theicneolaí taighde is fiche agus triúr speisialtóirí aitheanta agus earcófar iad in éineacht le baill foirne tacaíochta eile. Ina measc seo tá réimsí na heolaíochta bithí ainmhithe, cothú déiríochta, draenáil ithreach, paiteolaíocht plandaí, feithideolaíocht, bainistíocht cothúchán, eolaíocht feola, eolaíocht déiríochta, speisialtóir caorach, barra, ceimic bhlastachta, ríomh-bhitheolaíocht agus tuilleadh nach iad.”

Ligfidh na socruithe nua do roinnt arduithe céime tarlú chomh maith, go háirithe chun an chomhréir iomarcach de na poist ag an ngrád is ísle i dtaighde agus comhairle a athchothromú.