Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Bainisteoirí Comhairleacha Réigiúnacha Teagasc Ceaptha

Ceapadh Bainisteoirí Comhairleacha Réigiúnacha Teagasc i Maigh Eo agus i réigiún Shligigh/Liatroma/Dhún na nGall. Is í Vivian Silke a ghlac leis an bpost bainisteoireachta i réigiún comhairleach Mhaigh Eo, agus is é James Keane atá mar bhainisteoir réigiúnach Teagasc sa réigiún Shligigh/Liatroma/Dhún na nGall anois. Tá bainisteoirí Teagasc i gceannas ar sheirbhísí comhairleacha Teagasc a sholáthar d'fheirmeoirí agus ar chúrsaí oideachais a sholáthar sna hionaid oideachais réigiúnacha.

Bhí Vivian Silke ag obair mar speisialtóir aistrithe eolais ar eallach le Teagasc i réigiúin an Iarthair agus Lár Tíre le déanaí. Sa ról seo, chabhraigh sé le feirmeoirí eallaigh agus leis an earnáil mairteola níos leithne chun glacadh na teicneolaíochta ar fheirmeacha a mhéadú chun feidhmíocht ar fheirmeacha a fheabhsú. Tá obair déanta aige le foirne taighde Teagasc, le comhairleoirí agus le speisialtóirí chun clár mairteola Teagasc a fhorbairt.

Ag teacht dó ó chúlra feirmeoireachta i dTuaisceart na Gaillimhe, rinneadh Vivian Silke cúrsaí oiliúna an Chláir um Shonraí agus Ghéanómaíocht Mhairteola a chomhordú ar fud na tíre le linn 2016 & 2017. Bhog sé le bheith ina speisialtóir eallaigh do Theagasc ansin. D'oibrigh sé mar chomhairleoir Gnó agus Stoic Thirim Teicneolaíochta i nGaillimh agus sa Chlár araon roimhe seo. Chuir sé tús lena ghairm san eagraíocht in 2000, bunaithe i mBaile Átha an Rí ar dtús, áit ar oibrigh sé ar Chlár Forbartha Eallaigh na Gaillimhe i gcomhpháirt le Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann (IFA) agus marglanna beostoic i nGaillimh. Bhain sé B.Agr.Sc amach ó COBÁC agus ansin rinne sé Máistreacht i bhFiseolaíocht Atáirgthe. Chríochnaigh sé Ard-Dioplóma i mBainistíocht Airgeadais in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge in 2006 freisin.

Agus é ag labhairt tar éis dó a bheith ceaptha, dúirt Vivian Silke: “Táim ag súil go mór le bheith ag obair leis an bpobal feirmeoireachta i Maigh Eo. Ta foireann láidir comhairleoirí againn sa chontae agus tá roinnt feirmeoirí sa réigiún atá an-fhorásach agus a bhfuil an-obair á déanamh acu le mairteoil, caoirigh agus déiríocht. Tá caomhnú agus cothabháil fheirmeacha teaghlaigh in Iarthar na hÉireann ríthábhachtach agus oibreoidh Teagasc leis na gníomhaireachtaí uile chun é sin a chinntiú. Tá ár gcúrsaí oideachais dea-eagraithe agus is ar eolas praiticiúil na feirmeoireachta a chuirtear an bhéim agus cruthóidh sé seo grúpa daingean feirmeoirí an-oilte sa réigiún a chaomhnóidh feirmeacha teaghlaigh agus pobail tuaithe san am atá ag teacht”.

Ba é James Keane an bainisteoir réigiúnach i Maigh Eo le bliain anuas tar éis dó a bheith ag obair mar speisialtóir aistrithe eolais ar eallach le Teagasc i réigiúin an Iarthair agus Lár Tíre roimhe sin. Tagann se in áit Ben Wilkinson, atá ar scor i ndiaidh ghairmréim fhada oirirc le Teagasc, i réigiún Shligigh/Liatroma/Dhún na nGall.

Is as cúlra feirmeoireachta i gcontae Liatroma é James Keane. Bhain sé B.Agr.Sc amach ó COBÁC agus ansin rinne sé Máistreacht in Eolaíocht an Chomhshaoil. Thosaigh sé a ghairm le Teagasc in 2001, bunaithe sa Chabhán ar dtús agus d'oibrigh sé mar chomhairleoir Gnó agus Stoic Thirim Teicneolaíochta i Longfort le déanaí.