Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Deimhníonn Suirbhé Teagasc go bhfuil an fás in Ioncaim Déiríochta in Ioncaim Stoc Tirim 2017 Seasmhach

Tá réamhthorthaí óna Shuirbhé Náisiúnta Feirme (SNF Teagasc) don bhliain 2017 eisithe ag Teagasc, ina dtugtar mionsonraí faoi fheidhmíocht chineálacha éagsúla feirme agus leibhéal an ioncam feirme a bhaineann leo. Tá na réamhthorthaí do 2017 ailínithe leis na meastacháin a rinneadh i mí na Nollag seo caite.

Agus líon na bhfeirmeacha de gach cineál feirme curtha san áireamh, ríomhtar meánioncam do gach feirm a chlúdaítear faoi SNF Teagasc. Léiríonn sé seo gur ardaíodh an meánioncam feirme go dtí níos mó ná €31,300 in 2017, méadú de níos mó ná €7,500 ón meánioncam feirme in 2016.

Is é an méadú an-mhór ar ioncam a fheictear ar fheirmeacha déiríochta, áfach, atá taobh thiar den ardú seo den chuid is mó atá tugtha faoi deara sa mheánioncam feirme, agus is fíor fós gur bheag an t-athrú a tháinig ar ioncam dhá thrian de na feirmeacha a dhéanann an suirbhé ionadaíocht orthu in 2017 i gcomparáid le 2016.

Feidhmíocht Láidir Dhéiríochta

Léirigh SNF 2017 méadú suntasach ar ioncam fheirmeacha déiríochta. Méadú nach beag ar an gcostas feirme ar bhainne agus fás leanúnach ó thaobh na toirte bainne a táirgeadh a spreag é. Go háirithe, d'eascair brabúsacht san fheirmeoireacht dhéiríochta a bhí i bhfad níos airde ná mar a bhí in 2016 as téarnamh suntasach na bpraghsanna bainne in 2017.

Meastar gur méadaíodh meánioncam na bhfeirmeacha déiríochta ó phíosa beag níos airde ná €52,000 in 2016, go dtí níos mó ná €86,000 in 2017. Thuill níos mó ná 70% d'fheirmeacha déiríochta ioncam níos airde ná €50,000 in 2017. Cé gur bhliain réasúnta lag a bhí in 2017 ó thaobh caiteachais ar ionchuir cheannaithe ar fheirmeacha déiríochta de, tá fianaise le fáil i dtorthaí SNF Teagasc 2017 ar infheistíocht mhéadaithe feirme agus leibhéal níos airde caiteachais ar oibrithe ar fostú i gcomparáid le 2016.

Is beag an t-athrú ar Ioncaim Stoic Thirim

Tugann torthaí maidir leis an dá chóras eallaigh a léirítear i dtuarascáil SNF Teagasc (Tógáil Eallaigh agus Eallach Eile) le fios gur bheag an t-athrú a tháinig ar ioncam in 2017 le hais ioncam 2016, agus meánioncam in aghaidh na feirme in 2017 de thart ar €12,500 agus €16,500 don dá chóras seo faoi seach.

Maidir le feirmeacha caorach, in 2017 tháinig méadú thart ar €1,000 ar an meánioncam go dtí €17,000 mar gheall go príomha, ar an ardú tacaíochta a cuireadh ar fáil don earnáil tríd an Scéim um Leas na gCaorach.

Torthaí barr níos airde agus costas Curaíochta níos ísle

Méadaíodh meánioncam na bhfeirmeacha curaíochta ó €31,000 in 2016 go dtí €37,200 in 2017, agus baint ag an méadú sin go príomha le torthaí níos airde agus costas táirgthe níos ísle. Ó tharla go bhfuil feirmeacha curaíochta níos mó ó thaobh méide de ná cineálacha eile feirme, bhí meánioncam fheirmeacha curaíochta in 2017 íseal fós.

Geimhreadh 2017/Earrach 2018

I dtorthaí SNF Teagasc le haghaidh 2017, tá cuid de na brúnna costais a bhain le coinníollacha geimhridh ag teacht go luath anuraidh soiléir freisin, leis an gcaiteachas ar bhia ardaithe i gcomparáid leis an gcaiteachas a mheastar mar ghnáthchaiteachas.

Cé go bhfuil ceist an ghanntanas fodair go mór chun tosaigh i dtráchtaireacht na meán ar fheirmeoireacht ón ngeimhreadh seo caite, ní mór a thabhairt faoi deara go mbraithfear an chuid is mó den tionchar airgeadais ar fheirmeacha ar ioncaim 2018 seachas ar ioncam 2017. Déanfar taifead orthu sin i SNF Teagasc 2018.