Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

D'fhógair an tAire Creed Buaiteoirí an ghradaim Feirmeoir Féaraigh na Bliana

Ba é buaiteoir iomlán an Ghradaim Feirmeoir Féaraigh na Bliana ná John agus Olivia Macnamara, Cnoc Áine, Contae Luimnigh. Is í seo an dara bliain a bronnadh na gradaim Feirmeoir Féaraigh na Bliana, a bhfuil duaischiste €30,000 ag dul leo a chuir an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar fáil go flaithiúil. Tugann an gradam aitheantas d'fheirmeoirí atá ag baint amach leibhéil arda úsáide féir ar dhóigh atá inbhuanaithe.

Tháinig ceithre fheirmeoir déag a bhí sa bhabhta ceannais le chéile ag ionad Teagasc sa Chloch Liath inniu, an 3 Nollaig, do bhronnadh na ngradam. Tá na Gradaim Feirmeoir Féaraigh na Bliana urraithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus is tionsnamh é chun tacaíocht a thabhairt d'fheirmeoireacht Inbhuanaithe a bhaineann le táirgeadh Féaraigh.

Ag labhairt ag searmanas bronnta na ngradam, dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD: Léiríonn an t-aiseolas atá faighte againn ó gach cearn den tír go bhfuil an comórtas seo ag taispeáint d'fheirmeoirí an méid is féidir a bhaint amach má táthar an‑chúramach i dtaobh thomhais fhéir. Tá ceithre dhuine déag sa bhabhta ceannais againn inniu, daoine a bhfuil ceannaireacht agus ardchaighdeán léirithe acu i mbainistíocht féaraigh agus ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach duine den 14 don éacht atá déanta acu. Cé go mbronnfar na honóracha ar 9 buaiteoirí aonair, tá ceannaireacht sa tionscal léirithe ag gach duine atá anseo inniu agus tá an-tábhacht ag baint leis sin sna saolta seo ina mhairimid.

Ba iad an 7 Buaiteoirí sna Gradaim de réir Chatagóir ná:

  • Feirmeoir Féaraigh Óg na Bliana – Niall Moloney, Craobh Chomhartha, Contae Luimnigh
  • Ithreacha Troma/talamh faoi Mhíbhuntáiste - Danny Bermingham, an Dún Beag, Contae an Chláir
  • An Réigiún Theas – Michael Ryan, Caiseal, Contae Thiobraid Árann
  • An Réigiún Thuaidh – Peter Farrell, Cill Mheasáin, Contae na Mí
  • An Gradam Fiontraíochta Déiríochta – John Macnamara, Cnoc Áine, Contae Luimnigh
  • An Gradam Fiontraíochta Caoraigh – Tomas O’Leary, Lios na gCeann, Cill Áirne, Contae Chiarraí
  • An Gradam Fiontraíochta Mairteola - John Watchorn, Ros Mhic Thriúin, Contae Loch Garman

Bronnadh dhá Ghradam Fiúntais Fhéaraigh:

  • An féarach is mó feabhais – John Leahy, Áth an tSléibhe, Contae Luimnigh
  • Bainistíocht féaraigh – Neill Boland, Inis Crabhann, Contae Shligigh

Ba iad seo a leanas an 5 a bhí sa bhabhta ceannais:

Sean Kennedy, Daingean Uí Chúis, Contae Chiarraí

Denis Lahart, Ceannanas, Contae Chill Chainnigh

Brian Nicholson, Baile Sheáin, Contae Chill Chainnigh

John Raggett, Áth Stúin, Contae Chill Chainnigh

Mitchell & Siobhan Hayes, An Bhlarna, Contae Chorcaí

Dúirt Cathaoirleach Teagasc, Liam Herlihy: “Thaispeáin 2018 dúinn chomh tábhachtach is atá an táirgeadh féir dár bhfiontair mhairteola, chaoirigh agus déiríochta. Tugann sé buntáiste comparáideach dúinn sna córais táirgthe bunaithe ar athchogantaigh. Is iontach an t-ardán an comórtas seo do na feirmeoirí is fearr sa tír atá ag úsáid na gcleachtas is fearr i mbainistíocht féaraigh agus ag cur an taighde is déanaí i bhfeidhm ar a gcuid feirmeacha. Is acmhainn an-tábhachtach córas féaraigh gréasánbhunaithe Teagasc do chórais bhainistíochta féaraigh na bhfeirmeoirí sin.”

Dúirt Padraig Walsh, feirmeoir déiríochta atá ina chathaoirleach ar choiste pháirtithe leasmhara Grass10 Teagasc: “Is mór an onóir do FBD, an t-aon chomhlacht árachais amháin atá faoi úinéireacht Éireannach, go bhfuil ár mbrabús á úsáid chun leasa ár gcustaiméirí is tábhachtaí, Feirmeoirí Éireannacha. Is tionscadal fíorthábhachtach Grass10 ina thaobh sin. Dá mhéid a fhástar níos mó féir agus atáthar ag innilt níos mó féir is ea is mó a shaothróidh feirmeoirí ioncam óna bhfeirmeacha. Tá neart fianaise ann ó thaighde Teagasc ina leith sin. Mholfainn go láidir do gach feirmeoir díriú isteach ar na céimeanna ar féidir leis/léi a ghlacadh ar a f(h)eirm féin chun an bhainistíocht féaraigh a fheabhsú. Tabharfaidh tomhas féir deis d'fheirmeoirí farasbarr a aithint agus stoic sadhlais a athlíonadh in 2019 tar éis na ndúshlán a bhí ann in 2018.

Is cuid d'fheachtas Grass10 Teagasc iad na gradaim Feirmeoir na Bliana, feachtas arna thacú ag Teagasc, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, AIB, FBD Insurance, Grassland Agro agus an Irish Farmers Journal.

Ag labhairt thar ceann urraithe Grass10, dúirt Bryan Doocey, comhairleoir Talmhaíochta AIB: “Tá lúchair ar AIB a bheith páirteach sa bhfeachtas Grass10 in éineacht le Teagasc, leis an Roinn Talmhaíochta agus leis na hurraithe eile. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach duine atá sa bhabhta ceannais anseo inniu. Is iontach an spreagadh sibh d'fheirmeoirí eile. Mholfainn do gach feirmeoir páirt a ghlacadh i gcruinnithe Grass10 agus sna siúlóidí 'future farm' agus roinnt de na cleachtais a fheiceann siad a chur i bhfeidhm ar a bhfeirmeacha féin. Ba  chóir go mbeadh tomhas agus úsáid féir mar thosaíocht ar gach feirm bheostoic chun tuilleadh brabúis a dhéanamh don ghnó feirmeoireachta”.

Thar ceann Grassland Agro, dúirt an Dr PJ O’Connor: “Is iontach an rud é comórtas Feirmeoir Féaraigh na Bliana agus táimid an-sásta tacaíocht a thabhairt dó. Tá éacht déanta acu siúd atá sa bhabhta ceannais ó thaobh na gcaidhdeán atá bainte amach acu agus is ambasadóirí iontacha iad don tionscal mar go dtaispeánann siad don phobal an ardfheidhmíocht ar féidir a bhaint amach má dhéantar bainistíocht mhaith ar an ithir agus ar fhéaraigh”.

Ba iad seo a leanas na daoine a bhí ar an bpainéal moltóireachta do chomórtas Feirmeoir Féaraigh na Bliana: John Maher, Teagasc Grass10; Bryan Doocey, AIB; P J O’Connor, Grassland Agro; Aidan Brennan, Irish Farmers Journal; agus Niall Ryan agus David Cummins, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.