Our Organisation Search
Quick Links
Toggle: Topics

Ról Tábhachtach earnáil na gCaorach Sléibhe i nDea-bhail Eacnamaíoch Cheantair Tuaithe

Beidh Comhdháil Caorach Sléibhe Teagasc ar siúl sa Knockranny House Hotel, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo tráthnóna inniu, Dé Céadaoin, 21 Feabhra.

Míneoidh Stiúrthóir Teagasc, An tOllamh Gerry Boyle, ról tábhachtach earnáil na gcaorach sléibhe in Éirinn i ndea-bhail eacnamaíoch cheantair tuaithe agus i gcothabháil an tírdhreach nádúrtha i roinnt maith de na ceantair is áille in Éirinn. Tarraingeoidh sé aird freisin ar an gcaoi a bhfuil meath tagtha ar an earnáil le fiche bliain anuas mar gheall ar chorrlaigh ísle in éineacht le híocaíochtaí tacaíochta laghdaithe agus margaí atá lagbhríoch go minic le haghaidh uain stóir sléibhe.

Aithnítear go bhfuil deiseanna ann, áfach. Díreoidh ceannaire fiontair caorach Teagasc, An tOllamh Michael Diskin, aird ar acmhainn shuntasach na caorach sléibhe, acmhainn nach dtarraingítear uirthi, i dtimpeallacht na sléibhte féin agus mar mháthair ar chaoirigh chrosphóraithe bhisiúla do na hísealchríocha. Ainmhithe an-chrua láidir atá an-fhreagrúil ar fad do chothú feabhsaithe atá i gcaoirigh Dhubhéadain na hAlban.

Léiríonn torthaí atá ag teacht ó Chlár Feirme BETTER Teagasc maidir le Caoirigh Sléibhe go bhféadfadh feabhsuithe suntasacha ó thaobh na táirgiúlachta agus na brabúsachta de teacht as athruithe réasúnta beag ar na príomhghnéithe atá taobh thiar den táirgiúlacht. Cuireann na torthaí atá ag eascairt ó staidéir atá fós á ndéanamh ar uain sléibhe a chríochnú i dTeagasc Bhaile Átha an Rí treoir shoiléir ar fáil maidir le luach an uain sléibhe a mhéadú.

Cuirfidh An Dr Frank Campion, Teagasc Bhaile Átha an Rí, na céimeanna ríthábhachtacha chun leas a bhaint as acmhainn iomlán na dtréad sléibhe in iúl d'fheirmeoirí. Labhróidh sé faoi bhearta a chaithfidh feirmeoirí a chur i bhfeidhm chun táirgiúlacht a mhéadú i gcóras táirgthe caorach sléibhe - spriocrátaí scoite, spriocmheáchain scoite, sláinte tréada agus spriocanna airgeadais le haghaidh chóras caorach sléibhe atá brabúsach.

Labhróidh Joe Scahill ó Chathair na Mart, a bhuaigh Feirmeoir Caorach na Bliana 2017, faoina thaithí féin ag forbairt a fhiontar caorach. Tá an-aithne ar Joe i gContae Mhaigh Eo mar phríomhtháirgeoir caorach sléibhe agus tá a ghnólacht méadaithe aige le cúpla bliain anuas.

Cuirfidh an Dr Jason Barley agus Patrick Grant ó AFBI Tuaisceart Éireann páipéar i láthair ar Jaagsiekte – galar a thagann ailse scamhóg i gcaoirigh as agus atá ag éirí níos coitianta. Tabharfaidh an páipéar seo an t-eolas is deireanaí d'fheirmeoirí maidir leis an ngalar a aithint agus na gníomhartha ar chóir dóibh a dhéanamh.

Clúdóidh John Walsh, Irish Country Meats, margaíocht uain, uain shléibhe san áireamh. Sa lá atá inniu ann agus an Breatimeacht ar na bacáin, beidh sé tábhachtach go gcloisfidh feirmeoirí pleananna próiseálaithe chun uain shléibhe a mhargú.

Tá leabhrán cuimsitheach, ina ndéantar achoimre ar mhéid suntasach eolais ar cheisteanna teicniúla maidir le táirgeadh caorach sléibhe, ar fáil ar www.teagasc.ie